Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomiki zdrowia i ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-WdEZiOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomiki zdrowia i ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christoph Sowada
Prowadzący grup: Ekaterina Kissimova-Skarbek, Ewa Kocot, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami z obszaru ekonomiki zdrowia i ekonomiki ochrony zdrowia, z ekonomicznym spojrzeniem na wartość zdrowia i życia oraz ekonomiczną interpretacją metody oddziaływania na zdrowie (np. świadczenia zdrowotne). Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji kolejnych modułów w zakresie problemów finansowania ochrony zdrowotnej, prowadzenia analiz ekonomicznych i analiz HTA oraz oceny działalności inwestycyjnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. przedstawia ekonomiczną definicję wartości zdrowia i życia

2. wyjaśnia ekonomiczne implikacje występowania potrzeb zdrowotnych

3. opisuje sposoby pomiaru wartości zdrowia i życia ludzkiego

4. wyjaśnia ekonomiczny model produkcji zdrowia

5. objaśnia działanie mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia i opisuje przypadki jego zawodności

6. wyjaśnia dystrybucyjne powody interwencji państwa w ochronie zdrowia i przypadki jego zawodności


Umiejętności – student/ka:

7. odróżnia przypadki zawodności rynku od podobnie działających skutków regulacji państwowych

8. formułuje i ocenia kryteria ustalania priorytetów dostarczania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. wykazuje otwartość wobec odmiennych postaw w zakresie ustalania priorytetów w ochronie zdrowia

10. akceptuje konieczność samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych, korzystając z obiektywnych źródeł informacji

11. jest świadom konieczności podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W04, K_W06, K_W09, K_W11, K_W13, K_W15, K_W16, K_W25

- w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U09, K_U15, K_U17

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K08


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu podstaw ekonomii, finansów publicznych oraz organizacji ochrony zdrowia w Polsce

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem; warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia

- pozytywna ocena aktywności na zajęciach


Warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie pisemnego egzaminu trwającego 90 minut i zawierającego pytania opisowe odnoszące się do treści omawianych na wykładach i ćwiczeniach.


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Studentom, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego lub pisemnego sprawdzenia znajomości treści stanowiących przedmiot egzaminu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: egzamin pisemny

Efekty 9-11: obserwacja zaangażowania studenta w czasie zajęć i ocena jego wypowiedzi


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do zajęć: 50 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Specyficzne cechy zdrowia i potrzeb zdrowotnych w kontekście ekonomicznym

2) Wartość zdrowia i życia ludzkiego, sposoby pomiaru jakości i wskaźniki – wprowadzenie

3) Produkcja zdrowia – wpływ jednostki i systemu opieki zdrowotnej, popyt na kapitał zdrowotny

4) Specyfika świadczeń zdrowotnych i jej alokacyjne konsekwencje

a) zawodność rynku,

b) dobra publiczne,

c) efekty zewnętrzne

d) asymetrie informacyjne –moral hazard, indukcja popytu

e) rosnące efekty skali

5) Specyfika świadczeń zdrowotnych i jej dystrybucyjne konsekwencje – meritgoods, prawo do ochrony zdrowia, problem równości dostępu

6) Produkcja świadczeń zdrowotnych i dóbr zdrowotnych, ekonomiczne konsekwencje monopolizacji

Ćwiczenia:

1) Model Grossmana

2) Specyfika relacji ekonomicznej Pacjent-Lekarz

3) Zawodność mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia

4) Priorytetyzacja i racjonowanie w ochronie zdrowia

Literatura:

Literatura podstawowa

• Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 1-3, 5-6, 11-12, 14

• Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2011), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, rozdz. 5-7, 9-10, 18

• Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, rozdz. 2, 5, 8

• Kocot E.(2015), Jak mierzymy zdrowie, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, 4/2015, str. 304-315

Literatura uzupełniająca

• Wonderling D., Gruen R., Black N. (2005), Introduction to Health Economics, Open University Press, Berkshire

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.