Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-WdOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christoph Sowada
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Ewa Kocot, Iwona Kowalska-Bobko, Andrzej Pająk, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów i szeroko rozumianą ochroną zdrowia oraz podstawowymi pojęciami związanymi ze zdrowiem, jego uwarunkowaniami, działaniami służącymi jego ochronie, sposobami organizacji systemów ochrony zdrowia i ich finansowania w zmieniających się warunkach oraz podstawowymi źródłami informacji o systemach ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje i wyjaśnia pojęcia związane ze zdrowiem i potrzebami zdrowotnymi

2. wymienia czynniki wpływające na stan zdrowia jednostki i populacji

3. definiuje podstawowe wskaźniki opisujące stan zdrowia populacji

4. opisuje najważniejsze determinanty wydatków na zdrowie

5. opisuje w podstawowym zakresie sposoby organizacji i finansowania ochrony zdrowia

6. wymienia zadania państwa odnoszące się do ochrony zdrowia

7. wyjaśnia rolę rynku w ochronie zdrowia i wskazuje na najważniejsze ograniczenia rynku w tym obszarze

8. wskazuje podstawowe bazy danych i informacji odnoszących się do ochrony zdrowia

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09, K_W14, K_W15, K_W16


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich zajęciach oraz pozytywna ocena aktywności w ich trakcie. Opuszczone zajęcia muszą być zaliczone u prowadzącego przed egzaminem. Warunki zaliczenia określa osoba prowadząca opuszczone zajęcia.

Zaliczenie modułu w formie egzaminu pisemnego trwającego 60 minut. Na egzamin składają się pytania testowe i opisowe.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

Studentom, którzy uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego lub pisemnego sprawdzenia znajomości treści stanowiących przedmiot egzaminu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: egzamin pisemny

Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych i przygotowanie na nie: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie i uczestnictwo w egzaminie 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

1) Definicje zdrowia i związane ze zdrowiem: zdrowie, zdrowie publiczne, potrzeby zdrowotne – specyfika, kategorie, różne ujęcia

2) Uwarunkowania stanu zdrowia – przegląd modeli i najważniejsze determinanty

3) Determinanty wydatków na zdrowie

4) Stan zdrowia populacji – wskaźniki zapadalności, chorobowości i umieralności w Polsce

5) System ochrony zdrowia – ochrona zdrowia, opieka zdrowotna, zdrowie publiczne, modele organizacji

6) Rola państwa w ochronie zdrowia – odpowiedzialność za organizację opieki zdrowotnej (funkcje: regulacyjna, planistyczna), kształcenie i kompetencje personelu (odpowiedzialność za alokację kadr), odpowiedzialność za dostęp do informacji

7) Miejsce rynku w ochronie zdrowia: ograniczoność zasobów, racjonalne gospodarowanie

8) Sposoby finansowania ochrony zdrowia

9) Podstawowe źródła danych i informacji o zdrowiu i systemach ochrony zdrowia: bazy WHO, OECD, WB, GUS, MZ itd.

10) Ochrona zdrowia wobec wyzwań przyszłości – transformacja demograficzna, technologiczna, kulturowa i epidemiologiczn

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 1-4, 6, 8

• Woynarowska B. (2017), Modele Zdrowia, w: Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne, metodyka, praktyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 2, str. 21-26

• Klich J. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce, Niedoceniane interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków (wybrane rozdziały)

• Włodarczyk C.W. (2014), Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa (wybrane rozdziały)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.