Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-WdPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w podstawową wiedzę o systemie prawa i jego funkcjonowaniu w relacji do systemu ochrony zdrowia, a także umiejętności w zakresie identyfikacji źródeł prawa i sposobów korzystania z nich.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. nazywa i wyjaśnia podstawowe pojęcia prawne systemu prawa krajowego i europejskiego

2. rozróżnia pojęcia prawa materialnego i formalnego i ich instytucje prawne

3. wyjaśnia i interpretuje strukturę sytemu prawa w relacji do problematyki zdrowia

4. wyjaśnia specyfikę norm prawnych oraz klasyfikuje podstawowe instytucje prawne

5. wymienia regulacje dotyczące zdrowia


Umiejętności – student/ka:

6. znajduje właściwe akty prawne adekwatne do przedstawianych problemów

7. interpretuje podstawowe przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej

8. prezentuje/wyraża swoją wiedzę pisemnie i ustnie na poziomie akademickim

9. współpracuje z zespołem w rozwiązywaniu zadanych problemów prawnych


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. okazuje świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy z zakresu regulacji prawnych

11. wykazuje tolerancję i akceptuje odmienne poglądy i postawy, ukształtowane przez różne czynniki społeczno-kulturowe, zgodnie z prezentowanymi zasadami prawa

12. demonstruje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W10, K_W18

- w zakresie umiejętności: K_U05, K_U10, K_U12, K_U17

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K05, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

zakres omawiany w ramach przedmiotów odnoszących się do wiedzy o społeczeństwie w szkole średniej


Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny

Egzamin w formie pisemnej: test jednokrotnego wyboru obejmujący zagadnienia stanowiące przedmiot wykładu i zajęć ćwiczeniowych.

Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Bieżąca kontrola wiadomości na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z części ćwiczeniowej.

Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby punktów uzyskanych

z testu:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje co najmniej 60% punktów;

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje co najmniej 68% punktów;

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje co najmniej 76% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje co najmniej 84% punktów;

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje co najmniej 93% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-7: ocena w formie testu pisemnego, ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Efekty 6-12: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji ćwiczeń.

Efekty 10–12: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć,

w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji, podejścia do kwestii praworządności w działaniach według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć i do zaliczenia przedmiotu: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Przepisy prawa i normy prawne, pojęcie i rodzaje przepisów prawa

2) System prawa, pojęcie i zasady systemu prawa

3) Podstawy systemu sądownictwa w Polsce

4) Obowiązywanie prawa, pojęcie i zakresy obowiązywania prawa

5) Stosowanie prawa, rozumienie i przebieg procesu stosowania prawa

6) Wykładnia prawa, podstawowe rodzaje wykładni

Ćwiczenia:

1) Sposoby powstawania prawa

2) Podmioty prawa, osoby fizyczne i osoby prawne, zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych

3) Stosunek prawny, elementy i struktura stosunku prawnego

Literatura:

Wybrane przepisy prawne z zakresu prawa medycznego/prawa zdrowia publicznego (podawane przez prowadzących zajęcia)

Literatura uzupełniająca:

• Muras Z. (2017), Podstawy prawa. Skrypty, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

• Tkacz S. (red.) (2016), Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.