Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-WdS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do statystyki
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do samodzielnego prowadzenia podstawowych analiz z zakresu statystyki opisowej, wnioskowania statystycznego oraz prognozowania zjawisk z wykorzystaniem narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programu Statistica

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia standardowe metody i narzędzia statystyczne umożliwiające gromadzenie, opis, podstawową analizę i prezentację danych ekonomicznych i zdrowotnych

Umiejętności – student/ka:

2. zakłada bazę danych i przygotowuje dane do analizy statystycznej

3. charakteryzuje badane zjawiska stosując techniki statystyki opisowej

4. dobiera metody statystyczne odpowiednie do specyfiki analizowanego problemu

5. samodzielnie przeprowadza analizę danych empirycznych, wykorzystując procedury analizy komputerowej

6. interpretuje i prezentuje uzyskane wyniki graficznie

Kompetencje społeczne – student/ka:

7. jest świadom wagi metod statystycznych mających zastosowanie w naukach o zdrowiu i ekonomii

8. rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

9. stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W01, K_W02, K_W11

- w zakresie umiejętności: K_U02, K_U04, K_U06, K_U19

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K08


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność na wszystkich ćwiczeniach

- uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, tzn. otrzymanie min. 50% punktów z łącznej oceny prac domowych, kolokwiów cząstkowych i aktywności na ćwiczeniach

Egzamin pisemny oraz sprawdziany cząstkowe mają formę zestawu zadań do rozwiązania oraz pytań teoretycznych. Egzamin uważa się za zdany, jeśli student otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Końcowa ocena jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za egzamin (waga = 0,5) i ćwiczenia (waga = 0,5) i jest wystawiona według następujących kryteriów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-69% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 70-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-85% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 86-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów

W przypadku powtarzania przedmiotu ponowne zaliczenie ćwiczeń jest obowiązkowe.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: egzamin pisemny oraz kolokwia cząstkowe pisemne

Efekty 2-9: ocena aktywności na zajęciach oraz ocena pisemnych prac domowych wykonanych z wykorzystaniem pakietu statystycznego


Metody dydaktyczne:

• wykład problemowy

• ćwiczenia konwersatoryjne

• ćwiczenia praktyczne polegające na wykonywaniu analiz statystycznych na przygotowanych danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel oraz procedur programu Statistica


Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć oraz samodzielne wykonanie zadań domowych: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do 2 kolokwiów cząstkowych w trakcie semestru: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Elementy rachunku prawdopodobieństwa (zdarzenia niezależne i prawdopodobieństwo warunkowe)

2) Podstawowe rozkłady zmiennych losowych dyskretnych (Bernoullego, Poissona) oraz ciągłych (Gaussa)

3) Podstawy testowania hipotez statystycznych

Ćwiczenia:

1) Gromadzenie danych i ich weryfikacja, typy cech statystycznych

2) Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych ilościowych (miary skupienia, rozrzutu, asymetrii, spłaszczenia i koncentracji)

–charakterystyka i zastosowanie klasycznych oraz pozycyjnych miar przeciętnych, względnych i bezwzględnych miar zróżnicowania

3) Podstawowe pojęcia statystyki opisowej zmiennych jakościowych (tablice liczności i tabele krzyżowe)

4) Pojęcia populacji i próby, estymacja punktowa i przedziałowa parametrów w zbiorowości generalnej (średnia, proporcja)

5) Testowanie hipotez statystycznych w zakresie porównania parametrów pomiędzy dwiema grupami

6) Analiza związku pomiędzy zmiennymi – korelacje parametryczne i nieparametryczne oraz regresji liniowa jednej zmiennej

7) Podstawy analizy dynamiki zjawisk w czasie

Literatura:

• Goryl A., Jędrzejczyk Z., Kukuła K., Osiewalski J., Walkosz A. (2009), Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 26 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.