Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do zarządzania w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-WdZwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do zarządzania w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, organiz. i ekon. ochr. zdr. I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Szczepan Jakubowski, Marcin Kautsch, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Wprowadzenie studentów w tematykę i terminologię z dziedziny zarządzania, zapoznanie ich z wybranymi koncepcjami oraz narzędziami zarządzania operacyjnego i strategicznego oraz przygotowanie do posługiwania się nimi.

Moduł daje podstawy do rozumienia wagi profesjonalnego zarządzania organizacjami jako środka dla ich rozwoju w obliczu konkurencji i potrzeby ustawicznego doskonalenia działania w warunkach zmieniającego się otoczenia.


Efekty kształcenia:

Wiedza – Student/ka:

1. Definiuje podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania

2. wyjaśnia strukturę oraz kluczowe mechanizmy działania organizacji

3. wyjaśnia istotę i podstawowe zasady planowania, organizowania, motywowania i kontroli

4. charakteryzuje wewnętrzne funkcjonowanie organizacji jako systemu oraz procesy w niej - zachodzące w kategoriach zarządzania operacyjnego

5. wyjaśnia metody planowania i zarządzania strategicznego

w systemie ochrony zdrowia na poziomie mikro (przychodnia, szpital)

Umiejętności – Student/ka:

6. stosuje poznane koncepcje dotyczące planowania, organizowania, motywowania i kontroli w analizie konkretnych sytuacji

w organizacjach

7. potrafi stosować wiedzę teoretyczną w celu identyfikacji, analizy i interpretacji zjawisk dotyczących procesów w organizacjach oraz ich ulepszania

8. wykorzystuje narzędzia analizy strategicznej dla opracowania propozycji strategii instytucji ochrony zdrowia

9. projektuje w zespole zadania w dziedzinie poprawy efektywności organizacji, w celu zapewnienia realizacji potrzeb klientów/pacjentów oraz w obszarze zarządzania strategicznego

Kompetencje społeczne – Student/ka:

10. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji, orientuje się, gdzie szukać rozwiązań i do kogo zwrócić się o pomoc

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W09, K_W16, K_W20, K_W24, K_W28

- w zakresie umiejętności: K_U04, K_U07, K_U11, K_U16, K_U20, K_U21

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K03


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest:

- obecność na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia muszą być niezwłocznie zaliczone u prowadzącego przed zaliczeniem ćwiczeń

Pozytywne zaliczenie ćwiczeń wymaga:

- wykonania kompletu prac domowych

- przygotowania analiz i prezentacji

- wykazania aktywności podczas zajęć

Prace domowe, analizy i prezentacje oceniane są w 10 punktowej skali pod względem:

- kompletności i prawidłowości sporządzonej prognozy (0-5 punktów)

- prawidłowości struktury i treści (0-5 punktów)

Zaliczenie wyżej wymienionych prac jest uwarunkowane uzyskaniem co najmniej 3 punktów w każdej z wymienionych powyżej kategorii.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z: analiz i prezentacji, prac domowych oraz pracy zaliczeniowej.

Końcowa ocena zależy od wartości średniej arytmetycznej punktacji uzyskanej z części dotyczącej wstępu do zarządzania, zarządzania operacyjnego i zarządzania strategicznego wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: ocena prac pisemnych, rozwiązań przygotowywanych w małych zespołach oraz aktywności w trakcie ćwiczeń

Efekt 6-9: ocena prac pisemnych, analiz przypadków i prezentacji

Efekty 1-9: końcowe zaliczenie pisemne


Metody dydaktyczne:

• wykład kursowy i konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne i konwersatoryjne połączone z analizą studiów przypadków

• ćwiczenia problemowe oparte na pracy w grupach

• dyskusja typu seminaryjnego opartam.in. na prezentacjach studentów


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i przygotowanie do zajęć: 100 godz. – 4 ECTS

• przygotowanie analiz i prezentacji stanowiących element zaliczenia przedmiotu 75 godz. – 3 ECTS


Pełny opis:

Część I: Wstęp do zarządzania

Wykłady:

1) Definicje podstawowych pojęć zarządzania

2) Rozwój wiedzy o zarządzaniu

3) Aktualne wyzwania zarządzania, w szczególności w organizacjach sektora zdrowia na świecie i w Polsce

4) Podstawowe funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola

5) Rola poszczególnych funkcji zarządzania dla właściwego funkcjonowania współczesnej organizacji

6) Systemowe i procesowe podejście do organizacji

Ćwiczenia:

1) Analiza praktycznych przykładów zagadnień zarządczych ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów organizacji sektora zdrowia, głównie w Polsce

2) Analiza spuścizny wybitnych twórców tej dziedziny wiedzy i jej współczesnego zastosowania

Część II: Zarządzanie operacyjne

Wykłady:

1) Klient – centralnym celem organizacji

2) Pojęcia: produktu, produkcji, procesu w organizacji

3) Podejście systemowe, model organizacji, transformacje, operacje

4) Analiza i ulepszanie procesów

5) Podejmowanie decyzji i techniki decyzyjne

6) Zarządzanie projektami

Ćwiczenia:

1) Wybrane przykłady technik podejmowania decyzji i doskonalenia działania organizacji z zakresu zarządzania operacyjnego, takie jak: harmonogramowanie, wybór multi-kryterialny, metoda sieciowa, optymalizacja rozmieszczenia, programowanie matematyczne.

Część III: Zarządzanie strategiczne

Wykłady i ćwiczenia:

1) Zarządzanie i planowanie strategiczne – definicje, obszary

2) Otoczenie dalsze i bliższe, Analiza PEST i jej odmiany

3) 5 sił Portera, łańcuch wartości Portera

4) Metody portfelowe

5) Analiza interesariuszy

6) Metoda scenariuszy

7) Analiza wewnętrzna organizacji

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Stoner J.A., Wankel C. (2001), Kierowanie, PWE, Warszawa lub

• Griffin R.W. (2010), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa

• Drucker P. (2009), Zarządzanie XXI wieku– wyzwania, New Media, Warszawa

• Muhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G. (2001), Zarządzanie - Produkcja i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Waters D. (2007), Zarządzanie operacyjne - towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Sitko S. (2001), Zarządzanie operacyjne, w: Czupryna A. i in.(red.), Zdrowie Publiczne, t.II, Vesalius, Kraków, str. 285-296

• Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone, Wolters Kluwer, Warszawa

• Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2013), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa

• Organizacja i Kierowanie, kwartalnik, wybrane artykułu z bieżących numerów http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Strony/default.aspx

• Ritzman L., Krajewski L., Malothra M. (2009), Operation Management, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River

• Martyniak Z. (1999), Metody organizacji i zarządzania, AE Kraków, Kraków

• Martyniak Z. (1996), Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa

• Kasiewicz S. (2002), Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa

• Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.