Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby kadrowe systemu zdrowotnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ZKSZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby kadrowe systemu zdrowotnego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała, Maciej Rogala
Prowadzący grup: Alicja Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta w zakresie planowania, pozyskiwania, motywowania pracowników i zarządzania zasobami kadrowymi

w systemie ochrony zdrowia w zmieniających się warunkach demograficznych, organizacyjnych i technologicznych.


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. nazywa i wyjaśnia podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze na poziomie organizacji i systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do zasobów kadrowych

2. wyjaśnia sposoby współpracy z organami władzy wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami w odniesieniu do kadr systemu zdrowotnego

3. wymienia i wyjaśnia uwarunkowania organizacyjne, ekonomiczne, polityczne i prawne funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w odniesieniu do zasobów kadrowych

4. definiuje pojęcia i wyjaśnia procesy z zakresu komunikacji społecznej i komunikacji interpersonalnej

5. charakteryzuje rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych w rozwiązywaniu problemów zabezpieczenia kadr dla sprawnego działania systemu zdrowotnego


Umiejętności – student/ka:

6. wskazuje i stosuje narzędzia do rozwiązywania rozpoznanych podstawowych problemów zarządczych jednostek opieki zdrowotnej w zakresie kadr medycznych

7. swobodnie pracuje w grupie


Kompetencje społeczne: student/ka:

8. uczestniczy konstruktywnie w dyskusji i jest otwarty na inną argumentację


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W09, K_W20, K_W21, K_W23, K_W25

• w zakresie umiejętności: K_U10, K_U11, K_U16, K_U21

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Obecność na zajęciach jest obowiązkowa; dopuszcza się jedną nieobecność na zajęciach. Wykazanie więcej niż jednej nieobecności (dotyczy to także nieobecności usprawiedliwionej) wiąże się z obowiązkiem przygotowania, za każdą kolejną nieobecność, eseju na zdefiniowany przez prowadzącego temat.


Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z modułu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz uzyskanie minimum 60% punktów z pisemnego zaliczenia.

Ocena końcowa modułu uwarunkowana jest liczbą uzyskanych punktów z pisemnego zaliczenia:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: pisemne zaliczenie

Efekt 7 i 8: dyskusja oraz praca w grupie w trakcie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja typu seminaryjnego

• ćwiczenia seminaryjno-audytoryjne (z uwzględnieniem pracy indywidualnej i grupowej, metody burzy mózgów oraz analizy case studies)


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach oraz przygotowanie na zajęcia: 60 godz. – 2 ECTS

• przygotowanie się do zaliczenia pisemnego: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicja, geneza, charakterystyka podejścia

2) Specyfika kadr medycznych w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim

3) Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w systemie zdrowotnym

4) Aktualne problemy dotyczące kadr medycznych na rynku polskim, europejskim i globalnym

5) Kluczowe wyzwania systemowe oraz strategie europejskie w zakresie kształtowania kadr systemu zdrowotnego

6) Kształcenie kadr medycznych w poszczególnych grupach zawodowych

7) Planowanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia

8) Migracje pracowników medycznych

9) Budowanie kapitału ludzkiego na poziomie jednostki opieki zdrowotnej

10) Wybrane narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi

Ćwiczenia:

1) Praca zespołowa. Jak skutecznie pracować w grupie

2) Zarządzanie czasem/organizacja czasu pracy

3) Motywacja i bodźce motywacyjne

4) System motywacyjny w placówce medycznej

5) Ocena okresowa pracowników

6) Systemy wynagrodzeń i bodźców materialnych w sektorze zdrowotnym

7) Satysfakcja zawodowa pracowników i czynniki, które ją warunkują

8) Menedżer ochrony zdrowia – specyfika pracy i wymagane kompetencje

9) Zarządzanie zespołem; style zarządzania

10) Problem wypalenia zawodowego jako zagrożenie dla kadr placówek medycznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wydanie specjalne poświęcone kadrom medycznym: Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2013), Tom 11, część A

• Włodarczyk C.W., Domagała A. (2011), Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Nr 2, str. 29-42

• Bartkowiak G. (2004), Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, UM Poznań, Poznań

• Kunecka D. (2015), Dylematy etyczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie sektora zdrowia, International Journal of Contemporary Management, Vol. 12, nr 2, str. 100-107

Literatura uzupełniająca:

• Naczelna Izba Lekarska (2012), Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Warszawa

• European Union (2012), EU level Collaboration on Forecasting Health Workforce Needs, Workforce Planning and Health Workforce Trends – A Feasibility Study, May 2012

• Buchan J., Perfilieva G. (2015), Making Progress Towards Health Workforce Sustainability in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen

• wybrane materiały przekazywane studentom przez prowadzących

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.