Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ZKwOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe w ochronie zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Bartosz Balcerzak, Paweł Lipowski, Marta Malinowska-Cieślik, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z istotą zjawisk kryzysowych związanych ze zdrowiem człowieka i całej populacji oraz funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia, ich cechami i sposobami zarządzania na różnych szczeblach organizacji państwa, a także wyposażenie w podstawowe umiejętności prognozowania i minimalizacji skutków kryzysów.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. charakteryzuje różne kategorie i rodzaje sytuacji kryzysowych

2. identyfikuje etapy przygotowania do sytuacji kryzysowych oraz regulacje i rozwiązania organizacyjne istniejące w państwie dla zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia

3. wyjaśnia wpływ wybranych sytuacji kryzysowych na zdrowie ludzi i wyzwania z nich wynikające

4. opisuje znaczenie zarządzania sytuacjami kryzysowymi w obszarze publicznego ochrony zdrowia

5. definiuje stres pourazowy i przedstawia sposoby jego prewencji


Umiejętności – student/ka:

6. planuje działania mające na celu zmniejszenie wpływu sytuacji kryzysowych na zdrowie społeczności lokalnej


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

 w zakresie wiedzy: K_W10, K_W18, K_W20, K_W21, K_W30

 w zakresie umiejętności: K_U01, K_U10, K_U19, K_U23, K_U24


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia jest:

 obecność (obowiązkowa) na wszystkich zajęciach; opuszczone zajęcia musza być niezwłocznie zaliczone na warunkach określonych przez osobę prowadzącą opuszczone zajęcia

 uzyskanie pozytywnej oceny z: analiz studiów przypadku, opracowań pisemnych i prezentacji

 pozytywna ocena aktywności podczas dyskusji i omawiana materiału.


Końcowa oceny zależy od wartości średniej arytmetycznej punktacji uzyskanej z ww. opracowań, analiz i prezentacji wg następującej skali (przy założeniu min 60% pkt. z każdej części):

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.0): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: ocena udziału studenta w dyskusji, ocena prac pisemnych

Metody dydaktyczne:

• wykład seminaryjny

• ćwiczenia o charakterze warsztatowym: praca w zespołach, analiza studium przypadku, praca z tekstem

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie do zajęć: 60 godz. – 2 ETCS

• analiza opisu przypadków, zbieranie informacji literaturowych, przygotowanie opracowania w małych zespołach: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Określenie kryzysu i związanych z nim pojęć, cel, rola i miejsce zarządzania kryzysowego w strukturach państwa, przyczyny i poziomy zagrożeń, podstawowe zasady oraz fazy zagrożenia kryzysowego – w tym: udział osoby ze struktur kryzysowych

2) Rozwiązania prawne w ramach zarządzania kryzysowego w jednostkach opieki zdrowotnej

3) Bezpieczeństwo środowiskowe i katastrofy naturalne

4) Katastrofy i sytuacje kryzysowe o pochodzeniu antropogenicznym

Ćwiczenia:

1) Rozwiązania prawne w ramach zarządzania kryzysowego w jednostkach opieki zdrowotnej

2) Zaburzenia po stresie traumatycznym i ich prewencja

3) Narażenie na stres wśród służb ratowniczych i zapobieganie mu

4) Przygotowanie społeczności lokalnej do sytuacji kryzysowych

5) Przypadki kryzysów i zarządzanie nimi

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Regulacje prawne dotyczące zarządzani kryzysowego, w tym:

• Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z 2007 r. z późn.zm.

Informacje z:

• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - http://rcb.gov.pl/zarzadzanie-kryzysowe/

• Centrum zarządzania Kryzysowego - http://www.czk.pl/

• Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=12057

• Aktualne Plany Zarządzania Kryzysowego – przykłady

• Opisy przypadków wskazane przez prowadzących

Literatura uzupełniająca:

• Lidawa W. (red.) (2015), Zrządzanie kryzysowe, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

• Jabłonowski M., Smolak L. (red.) (2007), Zarządzanie kryzysowe w Polsce, Seria: Człowiek, Społeczeństwo, Polityka. T. 7, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk

• Otwinowski W. (2015), Podstawy zarządzania kryzysowego i systemu obronnego, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań

• Guła P. i in. (red.) (2015), Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Wyd. 2.Wyższa Szkoła Administracji, Fundacja Bezpieczne Dzieci, Bielsko-Biała

• Molek W., Stec K., Marciniak R. (2011), Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, Bezpieczeństwo Narodowe, vol. 17, nr 1, str. 45-60

• Dudek B. (2003), Zaburzenia po stresie traumatycznym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• Chomiczewski K., Gall W., Grzybowski J. (2001),Epidemiologia działań wojennych i katastrof, a- medica Press, Bielsko-Biała

• Chomiczewski K., Kocik J., Szkoda M. (2002), Bioterroryzm. Zasady postępowania lekarskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Graniczny M., Mizerski W. (2007), Katastrofy przyrodnicze, PWN, Warszawa

• Kowalczyk M., Rump S., Kołaciński Z. (2004),Medycyna katastrof chemicznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.