Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie migrantów i mniejszości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.OE-ZMiM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie migrantów i mniejszości
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Pracownia komputerowa, 5 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szetela
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Agnieszka Król, Aleksandra Piłat, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zaznajomienie studentów z zagadnieniami z zakresu organizacji opieki zdrowotnej dla migrantów, uchodźców, mniejszości narodowych, etnicznych i innych, w szczególności w związku ze współczesnymi ruchami migracyjnymi i przygotowanie ich do planowania i realizacji działań na rzecz poprawy jakości i dostępności świadczeń dla tych grup.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z problematyką migracji i mniejszości oraz przedstawia podstawowe dane statystyczne związane z ruchami migracyjnymi, uchodźcami i mniejszościami

2. wymienia częste problemy zdrowotne migrantów, uchodźców i mniejszości

3. wymienia podstawowe regulacje prawne dotyczące dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla migrantów i uchodźców

4. przedstawia wpływ kultury na zachowania zdrowotne, w tym na korzystanie ze świadczeń

5. przedstawia założenia opieki zdrowotnej wrażliwej na różnorodność kulturową

6. wskazuje źródła wiedzy i informacji przydatne w opiece nad migrantami


Umiejętności – student/ka:

7. identyfikuje źródła wiedzy i informacji przydatne w opiece nad migrantami

8. interpretuje przepisy prawa regulujące dostęp do świadczeń dla migrantów, uchodźców, mniejszości


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. wykazuje tolerancję i akceptuje odmienne poglądy i postawy, ukształtowane przez czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

- w zakresie wiedzy: K_W03, K_W04, K_W05, K_W18, K_W23, K_W30

- w zakresie umiejętności: K_U02, K_U04, K_U05, K_U12, K_U24

- w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K04, K_K07, K_K08


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia modułu: egzamin pisemny


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

- obecność na zajęciach

- aktywny udział w zajęciach

Egzamin pisemny składa się z dwóch części:

- pytania zamknięte odnoszące się do efektów 1-6

- pytania otwarte odnoszące się do efektów 7-8; w tej części egzaminu student/ka może posługiwać się wybranymi pomocami (akty prawne, bazy danych)


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): student uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student uzyskuje 84-92% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student uzyskuje 93-100% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-8: egzamin pisemny

Efekt 9: ocena postaw wyrażanych w czasie ćwiczeń


Metody dydaktyczne:

• wykład konwersatoryjny

• ćwiczenia audytoryjne z zastosowaniem innych metod aktywizujących

• dyskusja typu seminaryjnego


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 25 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie do egzaminu pisemnego: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Migracja jako wyzwanie dla opieki zdrowotnej w XXI wieku

2) Zdrowotne aspekty migracji i potrzeby zdrowotne w migrantów, uchodźców i mniejszości; grupy szczególnie wrażliwe: osoby starsze, samotne matki, dzieci przemieszczające się bez opieki, ofiary działań wojennych

3) Społeczne aspekty migracji

4) Wpływ kultury na percepcje i zachowania, zarówno pracowników ochrony zdrowia, jak i pacjentów oraz kompetencje kulturowej wrażliwość na różnorodność u pracowników sektora zdrowotnego oraz ich znaczenie w opiece medycznej dla migrantów, uchodźców i mniejszości

5) Prawo do świadczeń dla migrantów, uchodźców, mniejszości a prawa człowieka

6) Przykłady polityk i rozwiązań europejskich w zakresie organizacji świadczeń dla migrantów, uchodźców i mniejszości; znaczenie współpracy międzysektorowej oraz partycypacji społecznej

7) Praktyka organizacji i udzielania świadczeń – przykład organizacji charytatywnej

8) Źródła wiedzy i informacji dotyczących zdrowia migrantów, uchodźców i mniejszości

Ćwiczenia:

1) Analiza regulacji prawnych dotyczących świadczeń dla migrantów, uchodźców i mniejszości

2) Różnice w stanie zdrowia pomiędzy migrantami a populacją lokalną

3) Dyskusja w grupach nad barierami w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla migrantów, uchodźców i mniejszości, w tym barierami komunikacyjnymi

4) Ćwiczenia kształtujące kompetencje intra- i interpersonalne w opiece zdrowotnej wrażliwej na różnorodność

5) Przeszukiwanie źródeł wiedzy i informacji dotyczących zdrowia migrantów, uchodźców i mniejszości w poszukiwaniu przykładów dobrej praktyki w zakresie rozwiązań i interwencji ukierunkowanych na migrantów/ uchodźców/ przedstawicieli mniejszości narodowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Jabłecka B. (2012), Strukturalne i kulturowe przeszkody w dostępie imigrantów do ochrony zdrowia. Analiza źródeł zastanych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa http://www.archiwum.isp.org.pl/publikacja/wyszukiwarka/1615/znajdz

• Jaroszewska E. (2013), Migranci a zdrowie, Uwarunkowania kondycji zdrowotnej migrantów oraz bariery w korzystaniu z opieki medycznej, Wydawnictwo Aspra, Warszawa

• Integracja w Polsce – opieka zdrowotna, Polskie Forum Migracyjne, https://www.youtube.com/watch?v=Z_s7OfXL_Gg.

• Na słodko-kwaśno (pierwsze 4 minuty): https://www.youtube.com/watch?v=5kxmV_MgWvg

• Zestaw materiałów na temat wielokulturowości przygotowanych w ramach projektu „Moda na wielokulturowość” (internetowa telewizja edukacyjna; przykładowe tematy: Wielokulturowość w teorii i praktyce, Stereotypy): http://www.obywatelska.org.pl/?telewizja,102

Literatura uzupełniająca:

• Chrzanowska A., Klaus W. (red.) (2011), Poza systemem – Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa

• Cianciara D., Goryński P., Seroka W. (2011), Hospitalizacja migrantów w Polsce, Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(3), str.497-503, http://www.phie.pl/pdf/phe-2011/phe-2011-3-497.pdf

• Kawczyńska-Butrym Z. (2011), Migrant w sytuacji choroby, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 9 (2), str. 113–118

• Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K., (red.) (2010), Problemy wielokulturowości w medycynie, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa

• Łysienia M. (2015), Cudzoziemcy w Polsce. Podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa

• http://programy.hfhr.pl/prawacudzoziemcow/wp-content/uploads/2014/09/CUDZOZIEMCY-W-POLSCE_ebook.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.