Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-2BNP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w pielęgniarstwie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Kózka
Prowadzący grup: Iwona Bodys-Cupak, Agnieszka Gniadek, Maria Kózka, Anita Orzeł-Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej, uczestniczenia w badaniach naukowych i wykorzystania wyników badań w pracy zawodowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W33. Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa

C.W34. Charakteryzuje etapy postępowania badawczego

C.W35. Opisuje metody i techniki badań

C.W36. Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania

C.W.37. Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

C.W38. Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych


W zakresie umiejętności:

C.U54. Uczestniczy w realizacji projektu badawczego

C.U55. Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych

C.U56. Wykorzystuje wyniki badań naukowych w zapewnieniu wysokiej jakości opieki nad pacjentem

C.U58. Opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym

C.U59. Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe)

C.U60. Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Dopuszczenie do zaliczenia wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecność na zajęciach 40 % (0-40 pkt)

2. aktywnego udziału w dyskusji w trakcie ćwiczeń 20% (0-20 pkt)

3. wykonanie zespołowego projektu badawczego 40% (0-40 pkt).


Dopuszczenie do zaliczenia pisemnego testowego wymagane jest uzyskanie łącznie 65 % punktów (26 pkt+ 12,5 pkt+ 26 pkt.= 64,5pkt).

Zaliczenie przedmiotu może uzyskać student, który osiągnął co najmniej 65 % poprawnych odpowiedzi z testu wielokrotnego wyboru (40 pytań) i uzyskał co najmniej 26 pkt.

Skala ocen:

0-25 ndst

26-28 dst

29-31 dst plus

32-34 db

35-37 db plus

38-40 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W33. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

C.W34. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

C.W35. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

C.W36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W.37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W38. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U54. Kontrola pisemna (projekt)

C.U55. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U56. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U58. Kontrola pisemna (projekt)

C.U59. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U60. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Student będzie oceniany na podstawie uczestnictwa i aktywnego udziału na zajęciach oraz przygotowania zadania indywidualnego i zespołowego.

Zadanie indywidualne:

Każdy student dokona krytycznej analizy artykułu naukowego z czasopisma pielęgniarskiego lub klinicznego zgodnie z kryteriami: zgodność treści z tematem, poprawność celu badań, dobór grupy, metody badań i analizy wyników, poprawność sformułowania wniosków, sposób prezentacji wyników, poprawność przygotowania dyskusji, wartość artykułu pod względem poznawczym, metodologicznym i praktycznym

Zadanie zespołowe:

Zespoły studentów (3-4 osobowe) opracują konspekt pracy dyplomowej do tematu podanego przez prowadzącego zajęcia, który zawiera:

- wstęp i uszczegółowienie treści ściśle związana z tematem pracy

- przeprowadzą badania w grupie 10-20 osób

- przygotowują prezentację projektu badawczego, która powinna zawierać:

- tytuł, streszczenie pracy w strukturze: wstęp, cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski i słowa kluczowe (3-5),

- nazwiska studentów przygotowujących projekt z podaniem roku i kierunku studiów,

- wstęp określający wprowadzenie w tematykę pracy z podaniem przypisów zgodnie z obowiązującą zasadą przy pisaniu prac dyplomowych określoną przez Wydział Nauk o Zdrowiu,

- założenia badawcze i charakterystykę badanych,

- wyniki badań przedstawione w formie tabel, wykresów oraz opisowej

- wnioski z badań,

- wykaz piśmiennictwa

- aneks z zawierający opracowane narzędzie badawcze

Prezentacja powinna zawierać nie więcej niż 20 slajdów, a czas prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut.

Każdy członek zespołu uczestniczy w prezentacji – zasady, kolejność ustala wyznaczony lider grupy.

Termin prezentacji: ostatnie zajęcia ćwiczeniowe zgodnie z harmonogramem zajęć.

Prezentacja analizy artykułu naukowego przedstawiona indywidualnie przez studenta oraz prezentacja konspektu pracy dyplomowej opracowanego przez zespół stanowi podstawę do dyskusji.


Metody dydaktyczne:

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody praktyczne - metoda projektu

- nauczanie problemowe – metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady: 5 godz.

- ćwiczenia: 15 godz.

Praca własna studenta:

-samokształcenie (przygotowanie analizy artykułu naukowego, przygotowanie konspektu pracy badawczej, przeprowadzenie badań i przygotowanie prezentacji projektu - 30 godz.

- opanowanie materiału wymaganego do zaliczenia przedmiotu - 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 70 godz. - 2 punkty ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów:

Przedmiot, cel i obszar badań naukowych. Paradygmaty badań naukowych w pielęgniarstwie. Rodzaje badań naukowych- charakterystyka badań ilościowych

i jakościowych. Etapy postępowania badawczego. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania. Etyka w badaniach naukowych – prawo autorskie i własność intelektualna.

Tematy ćwiczeń:

Analiza artykułu naukowego zgodnie z przyjętymi kryteriami. Omówienie założeń do prac dyplomowych o charakterze jakościowym. Wyznaczenie tematów do projektu naukowego w ścisłym powiązaniu z pielęgniarstwem i opracowanie w grupach koncepcji badań.

Określenie celu i problemów badawczych. Wyznaczenie terenu i grupy badanych.

Dobór metod i narzędzi badawczych. Konstrukcja kwestionariusza ankiety i skategoryzowanego kwestionariusza wywiadu. Przeprowadzenie badań, analiza wyników, tworzenie tabel, wykresów i wyciąganie wniosków. Prezentacja wyników w grupie. Omówienie źródeł naukowych, w tym czasopism naukowych pielęgniarskich i internetowych baz danych Ocena wartości naukowej czasopism: IF, MNiSZW, IC. Zasady publikowania w czasopismach naukowych. Omówienie zasad etyki w pielęgniarskich badaniach naukowych- świadoma zgoda uczestnika badań, rola i znaczenie Komisji Bioetycznych w badaniach naukowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lenartowicz H., Kózka M. Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

2. Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych. Oficyna Wydawnicza ”Impuls”, Kraków 2007.

3. Poznańska S., Przewodnik etyczny w pielęgniarskich badaniach naukowych, Wydawnictwo OVO, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Górajek- Jóźwik J. (red.), Filozofia i teorie pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

2. Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 2011.

3. Guzik-Tkacz M., Badania diagnostyczne w pedagogice i psychopedagogice, Wydawnictwo Akademickie ”Żak”, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.