Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-2ChWPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 11.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 12 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzostek, Teresa Gabryś
Prowadzący grup: Tomasz Brzostek, Mariusz Flasiński, Teresa Gabryś, Anna Gawor, Marta Kasper, Ewa Kawalec-Kajstura, Iwona Malinowska-Lipień, Anna Piskorz, Agata Reczek, Monika Rucka, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zrozumienie i przyswojenie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych oraz objęcie chorego opieką pielęgniarską


Efekty kształcenia:

*D.W1. Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjenta w różnym wieku

*D.W2. Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

*D.W3. Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

*D.W4. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku

*D.W5. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie internistycznym

*D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

*D.W7. Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

*D.W8. Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania

*D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

*D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W11. Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W12. Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta

D.W14. Zna swoiste zasady organizacji opieki internistycznej

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia

*D.W30. Zna zasady żywienia chorych, z uwzględnieniem leczenia dietetycznego, wskazań przed i pooperacyjnych

*D.W52. Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania


W zakresie umiejętności:

D.U2. Rozpoznaje uwarunkowania zachowania zdrowia odbiorców opieki w różnym wieku i stanie zdrowia

D.U3. Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia, dotyczące wad rozwojowych, chorób

i uzależnień

D.U4. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego

D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób

D. U8.Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji

D.U9. Pobiera materiał do badań

D.U10. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych

D.U11. Doraźnie podaje tlen, modyfikuje dawkę stałą insuliny szybko i krótko działającej

D.U12. Przygotowuje chorego do badań diagnostycznych pod względem fizycznym i psychicznym

D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską

D.U15. Prowadzi edukację w zakresie udzielania I-szej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia

D.U16. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

D.U20. Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, leczniczo- pielęgnacyjnego

D.U22. Prowadzi rozmowę terapeutyczną

D. U24. Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej

D.U25.Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U27. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych

D.U28. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki

D.U29. Ocenia poziom bólu, reakcję chorego na ból i nasilenie bólu oraz stosuje postępowanie przeciwbólowe

D.U30.Tworzy pacjentowi warunki do godnego umierania

D.U34. Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

D.U35. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3.Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji

z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


*Efekt realizowany z wykorzystaniem metody e-learningu
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii, fizjologii, patologii, podstaw badania klinicznego, podstaw pielęgniarstwa, etyki zawodu, psychologii, socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady

Metody sprawdzania: Kolokwium- test wiadomości wielokrotnego wyboru i wielokrotnych odpowiedzi składający się z 30 pytań

Kryterium zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu:

Skala ocen:

0-17.5 ndst

18-20,5 dst

21-22,5 p.dst

23-24.5 db

25-26,5 p.db

27-30 bdb

Ćwiczenia

Metody sprawdzania: pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką. Interpretacja omawianej sytuacji klinicznej.

Zajęcia praktyczne

metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, obserwacja 3600 , rozwiązywanie sytuacji problemowej chorego z uwzględnieniem elementów PBL, ocena prowadzonej dokumentacji procesu pielęgnowania wybranego chorego, ocena sposobu dokumentowania informacji o chorym, ocena umiejętności praktycznych, samoocena, pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną i umiejętność wiązania teorii z praktyką (forma ustna)

kryteria oceny:

wiedza:

- posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu symptomów choroby w oddziale internistycznym

- znajomość procedur postępowania w podstawowych i specjalistycznych badaniach i zabiegach diagnostyczno-leczniczych

- znajomość związku przyczynowo-skutkowego w schorzeniach internistycznych, możliwych powikłań następstw choroby, możliwości terapii i modelu opieki pielęgniarskiej

kryteria oceny:

1.Opanowanie całego materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnienie zjawisk, umiejętne wykorzystanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową.

2.Opanowanie materiału programowego, wiązanie wiedzy w logiczny układ, poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych z pomocą nauczyciela, posługiwanie się poprawnym językiem, stylem i terminologią naukową.

3.Opanowanie materiału programowego ograniczonego do treści podstawowych, wiadomości podstawowe niepowiązane logicznie, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela, stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi, liczne błędy, nieporadny styl, trudności w formułowaniu odpowiedzi.

4.Brak wiadomości programowych i więzi logicznej między nimi, brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk, brak umiejętności stosowania wiedzy, bardzo liczne i poważne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w formułowaniu odpowiedzi.

Umiejętności

Student:

- Ustali warunki komunikowania się z pacjentem uwzględniając stan zdrowia, możliwości percepcyjne i intelektualne rozmówcy,

- Zastosuje werbalne i niewerbalne metody komunikowania

- Sprawdzi stopień zrozumienia przez chorego procesu komunikowania

- Udzieli wsparcia choremu i jego bliskim w przezwyciężaniu trudności w procesie przywracania zdrowia

- Włączy chorego i jego bliskich w proces podejmowania decyzji w realizowaniu działań opiekuńczo – pielęgnacyjnych

- Rozpozna problemy zdrowotne chorego uwzględniając jego doświadczenia, możliwości radzenia sobie z chorobą, przyczyny aktualnych zaburzeń funkcjonowania.

- Podejmie współpracę z zespołem terapeutycznym

- Wykorzysta w działaniach opiekuńczych metody oparte na nowoczesnych, aktualnych osiągnięciach w dziedzinie pielęgniarstwa

- Dokona wspólnie z pacjentem bieżącej i końcowej ewaluacji realizowanych działań opiekuńczych pod kątem osiągania założonego celu.

- Udokumentuje działania opiekuńczo- pielęgnacyjne i osiągane rezultaty

Kryteria oceny

Karta oceny i dokumentacja procesu pielęgnowania, dzienniczek umiejętności zawodowych (w załączeniu)

kompetencje społeczne:

Student:

- Okaże szacunek choremu dla jego indywidualności, sposobu przeżywania cierpienia i podejmowanych działań na rzecz własnego zdrowia

- Wykaże wrażliwość, empatię w rozpoznawaniu zaburzeń w funkcjonowaniu chorego

- Wykaże się odpornością na sytuacje stresowe i umiejętnością radzenia sobie ze stresem.

- Wykaże poczucie autonomii zawodowej i kompetencji w relacjach interpersonalnych (umiejętność argumentowania, słuchania, wyciągania wniosków, przyjęcia konstruktywnej krytyki)

- Będzie postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej

- Przestrzega tajemnicy zawodowej

- Wykaże umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnej: zdefiniowanie problemu, określenie możliwych przyczyn sytuacji trudnej, poszukiwania rozwiązań wspólnie z zespołem, wybór najwłaściwszego postępowania na zasadach consensusu, ewaluacja efektów rozwiązania problemu

- Okaże szacunek dla różnic światopoglądowych i wyznaniowych

- Będzie budował własny system wartości według którego zaplanuje i zrealizuje działania własne posiadające wymiar etyczny zgodny z dobrem osobistym i innych ludzi oraz będzie ponosił konsekwencje za ich skutki.

- Będzie unikał stereotypów myślenia o człowieku chorym przez dostrzeganie indywidualności i niepowtarzalności jednostki ludzkiej.

- Przejmie odpowiedzialność za własny rozwój zawodowy w drodze samokształcenia, poszukiwania problemów badawczych i metodycznego ich rozwiązania

Kryteria oceny:

- Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

- Samoocena

- Ocena grupy

egzamin pisemny, testowy 50 pytań, czas trwania 50 min. (sesja letnia ) w pytaniach wielokrotnego wyboru - za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt. w pytaniach wielokrotnych odpowiedzi za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt , za niepełną ale poprawną odpowiedź 0,5 pkt

Zasady dopuszczenia do egzaminu

Zaliczenie:, ćwiczeń, zajęć praktycznych

kryterium zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu egzaminacyjnego

Skala ocen z egzaminu testowego:

0-29,5 ndst

30- 33,5 dst

34- 37,5 p. dst

38 – 41,5 db

42- 45,5 p.db

46 -50 bdb


kryteria zaliczenia zajęć praktycznych:

- 100% Obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej

-Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej,

- Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania)

- Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu(dziennika) umiejętności

- Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według indywidualnej karty oceny (Działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studentów

Kryteria zaliczenia ćwiczeń:

• 100% Obecność na zajęciach,

• posługiwanie się terminologią medyczną stosowaną w diagnostyce, terapii, pielęgnowaniu, określaniu symptomów w stanach zagrożenia zdrowia chorego w oddziale internistycznym

• znajomość procedur postępowania w stanach zagrożenia zdrowia


Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale wewnętrznym.

Kryteria ogólne i szczegółowe:

Komunikowanie i interakcje z ludźmi:

1. Rozpoznanie barier komunikowania

2. Dobór technik relacji interpersonalnych

3. Stworzenie warunków komunikowania

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną

Zdolność do współpracy:

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym

2. Relacje z personelem

3. Relacje w grupie koleżeńskiej

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej

Świadomość zasad etyki zawodowej:

1. Przestrzeganie praw pacjenta

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych

Self-knoledge (rzeczywisty obraz samego siebie)

1. Zdolność do samooceny

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój

Ocena stanu chorego:

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary)

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta

4. Formułowanie adekwatnych diagnoz pielęgniarskich (system P-E-S)

Planowanie działań:

1. Ustalenie celu podejmowanych działań

2. Realność i adekwatność planu działań

3. Planowanie działań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, problemów i preferencji pacjenta

4. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb i stopnia osiągniętych celów opieki

5. Planowaniu działań w oparciu o EBN, z wykorzystywaniem wiedzy teoretycznej

Podejmowanie działań pielęgniarskich:

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich

2. Właściwy dobór metod, technik i organizacja pracy

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki

Dokumentowanie działań pielęgniarskich

1. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych

2. Odpowiedzialność za podjęte działania pielęgniarskie

Podejmowanie działań edukacyjnych:

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych

3. Dobór metod i form edukacji

4. Ocena efektów działań edukacyjnych

Legenda:

3 pkt. – samodzielnie, prawidłowo, biegle, wyczerpująco, bezbłędnie, sprawnie, trafnie, zawsze przestrzega procedur, zachowany samokrytycyzm

2 pkt. – wymaga ukierunkowanie nauczyciela i okresowej korekty, po ukierunkowaniu pracuje dobrze

1 pkt. – wymaga wyjaśnień i pomocy nauczyciela, niekiedy popełnia błędy

0 pkt. – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności, popełnia błędy, prezentuje cechy niezgodne z przyjętymi kryteriami


Skala ocen: (maksymalnie: 105 pkt.)

Bardzo dobry: 96 - 105 pkt.

Ponad dobry: 90 - 95 pkt.

Dobry: 84 - 89 pkt.

Dość dobry: 78 - 83 pkt.

Dostateczny: 72 - 77 pkt.

Niedostateczny: 0 - 71 pkt.

(RW 05.06.19)


Samokształcenie (I i II semestr):

Zaliczenie samokształcenia

Kryteria zaliczenia samokształcenia: Przygotowanie tematyki artykułów podanych przez koordynatora przedmiotu. W egzaminie końcowym w sesji letniej będą uwzględnione również pytania z tematyki artykułów sprawdzających samokształcenie

W przypadku nieobecności zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane w innym terminie ustalonym z koordynatorem zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W1. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W2. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W3. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W4. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W5. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W6. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W7. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W8. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W9. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W12. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W14. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W30. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W52.Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne (wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

Metody kontroli i oceny

D.U2. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna ( proces pielęgnowania i jego dokumentacja, )

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U3. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U4. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny )

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U5.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U8. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U9. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U12. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U13. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U15. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U16. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D. U24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, )

D.U25.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U27. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U28. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U29. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U30.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja dzienniczek umiejętności zawodowych, karta oceny i samooceny)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U35. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Metody kontroli i oceny

D.K1.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena, Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K3.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K5.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K6.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena; Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena ; Ocena grupy

D.K10.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena ; Ocena grupy


Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, konwersatoryjny,

zajęcia praktyczne, dyskusja dydaktyczna,

seminarium, samokształcenie


Bilans punktów ECTS:

Godzinny kontaktowe:

I. - wykłady - 60 godz.

II. - ćwiczenia - 3 godz.

III. - zajęcia praktyczne - 120 godz.

Praca własna studenta:

V. - wykłady w formie e-learningu – 12 godz.

VI. - samokształcenie – 30 godz.

VII. - przygotowanie tematyki artykułów podanych przez koordynatora przedmiotu 30 godz., przygotowanie do zajęć praktycznych, przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 255 godz.

I+III+IV+V+VI – 135 godz. - 5 punktów ECTS

III – 120 godzin – 6 punktów ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Treści kształcenia - wykłady:

1. Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami:

• układu krążenia: Choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca*, miażdżyca naczyń obwodowych*, niewydolność żylna*

• układu oddechowego: zapalenia oskrzeli, płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenia opłucnej

• układu pokarmowego: biegunki, zaparcia, stany zapalne, krwawienia, choroba wrzodowa, zapalenie i niewydolność wątroby, zapalenie trzustki, kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego

• układu moczowego: stany zapalne*, kamica, niewydolność nerek*

• układu krwiotwórczego: niedokrwistości, białaczki, skazy, zespoły wykrzepiania wewnątrznaczyniowego

• układu dokrewnego: zaburzenia czynności tarczycy*, nadnerczy*, trzustki (cukrzyca)

• układu ruchu: choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza.

*Wykład realizowany w formie e-learningu

Treści kształcenia- ćwiczenia:

• analiza sytuacji zdrowotnej chorych w stanach zagrożenia zdrowia w chorobach wewnętrznych.

Treści kształcenia – zajęcia praktyczne

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej wobec chorych hospitalizowanych w oddziale internistycznym.

• Poznanie oddz. internistycznego jako środowiska pacjenta, zapoznanie ze stanami zdrowia pacjentów. Założenie indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania

• przyjęcie chorego do oddziału, pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych

• przygotowanie chorego do badań i zabiegów diagnostycznych (endoskopowych, radiologicznych, usg, laboratoryjnych: biochemicznych, bakteriologicznych)

• postępowanie opiekuńcze po wykonanych badaniach zgodnie z procedurą badania(obserwacja w kierunku objawów niepożądanych)

• udział w leczeniu ( podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarskim, obserwacja tolerancji leczenia farmakologicznego – objawów ubocznych)

• obserwacja tolerancji leczenia dietetycznego, rehabilitacyjnego

• monitorowanie stopnia nasilenia objawów choroby

• ( rejestrowanie czynników nasilających i zmniejszających dolegliwości chorobowe, ocena parametrów życiowych)

• dostrzeganie, interpretowanie i postępowanie przedlekarskie w stanach zagrożenia życia

• określenie problemów zdrowotnych chorego wynikających z sytuacji klinicznej, społecznej, psychicznej

• zaplanowanie działań opiekuńczo - pielęgnacyjnych i ich wykonanie zgodnie z modelem opieki D. Orem

• udokumentowanie działań w dokumentacji procesu pielęgnowania

• ocena efektów postępowania opiekuńczo- pielęgnacyjnego

• edukacja chorego w zakresie możliwej samoopieki w chorobie

• przygotowanie chorego do wypisu – wskazówki dotyczące postępowania w chorobie w warunkach domowych

• podsumowanie i zaliczenie zajęć w oddz. Internistycznym.

Tematyka seminariów:

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu:

- oddechowego,

- krążenia,

- moczowego,

- krwiotwórczego,

- hormonalnego, chorego z cukrzycą

- pokarmowego,

- ruchu.

*Wykład realizowany w formie e-learningu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska G., Łagoda K.(red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2012

2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.):Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

4. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.):Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym . Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna. Kraków, 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.