Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-2PGPPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Huras, Marek Klimek, Barbara Prażmowska
Prowadzący grup: Maria Beczkowicz, Marek Klimek, Renata Madetko, Patrycja Ostrogórska, Barbara Prażmowska, Elżbieta Sibiga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy niezbędnej do realizowania zadań w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą. Przygotowanie do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania, chorób nowotworowych narządu rodnego, schorzeń ginekologicznych i prowadzenia opieki

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W19. Omawia patofizjologię i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka

D.W20. Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem

D.W21. Wyjaśnia cel i zasady opieki przedkoncepcyjnej

D.W22. Charakteryzuje mechanizm i okresy porodu fizjologicznego

D.W23. Zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu

D.W24. Identyfikuje etiopatogenezę schorzeń ginekologicznych

D.W52. Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania


W zakresie umiejętności:

D.U34.Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

D.U35. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie

D.U36. Planuje opiekę nad kobietą w okresie przed koncepcyjnym

D.U37. Opracowuje plan opieki nad kobietą ciężarną i położnicą po porodzie fizjologicznym i po cięciu cesarskim

D.U38. Pomaga w rozwiązywaniu problemów laktacyjnych

D.U39. Zaproponuje plan opieki nad kobietą ze schorzeniami ginekologicznymi w tym chorobami nowotworowymi


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej


Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające: Anatomia i fizjologia (szczególnie w zakresie układu rozrodczego), Psychologia, Promocja Zdrowia


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym

• Test jednokrotnego wyboru 40 pytań. Do zaliczenia testu wymagane jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi.

• Recenzja dwóch artykułów naukowych/lub poradnik dla pacjentów

Student przygotuje krytyczną analizę artykułu naukowego z czasopisma o tematyce położniczo-ginekologicznej zgodnie z kryteriami:

1. zgodność treści z tematem,

2. poprawność celu badań,

3. dobór grupy,

4. metody badań i analizy wyników,

5. poprawność sformułowania wniosków,

6. sposób prezentacji wyników,

7. poprawność przygotowania dyskusji,

8. wartość artykułu pod względem poznawczym, metodologicznym i praktycznym.

• Obecność 100 % na zajęciach praktycznych

• Uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W19. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W21. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W23. Kontrola ustna (odpowiedź ustna

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W52. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.U34. Kontrola praktyczna ( rozpoznanie u pacjentki wskazania do badania diagnostycznego i wystawienie skierowania)

D.U35. Kontrola praktyczna ( wypisanie recepty)

D.U36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.U37. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekt edukacji zdrowotnej)

D.U38. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekt edukacji zdrowotnej)

D.U39. Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Egzamin: test jednokrotnego wyboru

2. krytyczna analiza 2 artykułów naukowych/lub poradnik dla pacjentów.

3. Ocena 360 stopni (jest prowadzona przez nauczyciela, położne pracujące na oddziale, studentów z grupy oraz samoocena studenta, który jest oceniany)

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

1.obserwacja uczestnicząca

2. samoocena, ocena poszczególnych studentów w grupie

3. monitorowanie wzbogacania wiedzy dotyczącej opieki nad matką i dzieckiem (prelekcje dla położnic)


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady

- metody problemowe: wykłady konwersatoryjne

- metody eksponujące: pokaz

- metody praktyczne: ćwiczenia

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

I. - wykłady 30 – godz.

II. - zajęcia praktyczne - 80 godz.

Praca własna studenta:

III. - samokształcenie - przygotowanie recenzji 2 artykułów naukowych lub poradnika dla pacjentów -20 godz.

IV. - przygotowanie do zajęć praktycznych, egzaminu – 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta – 150 godz.

I+III+IV – 70 godz. - 2 punkty ECTS

II – 80 godz. - 4 punkty ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Przedmiot zawiera treści związane z przygotowaniem do rodzicielstwa, a w tym poznanie planowania rodziny, metod antykoncepcji oraz przygotowania rodziców do narodzin dziecka. Omawiane są także tematy dotyczące opieki nad kobietą w ciąży, rodzącą, położnicą, noworodkiem. Część treści z przedmiotu poświęcona jest zagadnieniom opieki nad kobietą ze schorzeniami narządu rodnego w tym chorobami nowotworowymi.

Sposób realizacji treści przedmiotu :

Tematy wykładów:

• Cel i zadania opieki przed koncepcyjnej

• Przygotowanie do rodzicielstwa.

• Metody diagnostyczne ciąży fizjologicznej i ciąży wysokiego ryzyka.

• Przygotowanie kobiety w ciąży i jej rodziny do porodu.

• Opieka okołoporodowa – postępowanie położniczo-pielęgnacyjne w porodzie fizjologicznym ..

• Opieka nad położnicą w połogu fizjologicznym .

• Patofizjologia i objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka;

• Patologia narządu rodnego – stany zapalne, zakażenia.

• Niepłodność

• Schorzenia nowotworowe narządu rodnego.

Tematy zajęć praktycznych:

• Rozpoznawanie zmian zachodzących w połogu w organizmie kobiety ze szczególnym uwzględnieniem narządów rodnych.

• Planowanie opieki nad położnicą w połogu fizjologicznym ocena parametrów stanu ogólnego, położniczego, psychicznego

• Opieka nad noworodkiem po porodzie bezpośrednio po porodzie

• Proces pielęgnowania położnicy po cięciu cesarskim

• Realizowanie opieki nad położnicą i jej rodziną podczas połogu powikłanego

• Działania edukacyjne położnej dotyczących promocji karmienia piersią.

• Wczesne rozpoznawanie problemów występujących w okresie laktacji

• Dieta kobiety ciężarnej

• Zaburzenia psychiczne w połogu.

• Prowadzenie dokumentacji położniczej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G., Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa ¬¬2009.

2. Dudenhausen J. W, Pschyrembel W., Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

3. Łepecka-Klusek C. (red.), Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Maureen B. (red.), Stany nagłe w okresie okołoporodowym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2008.

5. Oleszczuk J. i in., Rekomendacje postępowania w najczęstszych powikłaniach ciąży i porodu, Wydawnictwo Biofolium, Lublin 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. Bień A., Opieka nad ciężarną, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

2. Makara- Studzińska M., Iwanowicz- Palus G.(red.),

3. Psychologia w położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

4. Bręborowicz H., Położnictwo i Ginekologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.