Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-2XZPGPPG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Prażmowska, Elżbieta Sibiga
Prowadzący grup: Barbara Prażmowska, Elżbieta Sibiga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Pogłębienie wiedzy niezbędnej do realizowania zadań w zakresie opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz przygotowanie do podejmowania działań edukacyjnych w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania, chorób nowotworowych narządu rodnego, schorzeń ginekologicznych i prowadzenia opieki

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

D.W20. Charakteryzuje podstawy opieki nad wcześniakiem i noworodkiem

D.W23. Zna zasady planowania opieki nad kobietą w ciąży fizjologicznej i połogu

D.W33. Zna kierunki obserwacji pacjenta po zabiegu operacyjnym w celu zapobiegania wczesnym i późnym powikłaniom


W zakresie umiejętności:

D.U7. Ocenia rozwój psychofizyczny dziecka, wykonuje testy przesiewowe, wykrywa zaburzenia w rozwoju

D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych

D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską

D.U25. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U27. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych


W zakresie kompetencji społecznych

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Opanowanie wiadomości i umiejętności z zakresu programu z przedmiotu: Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, oraz nabycie umiejętności zawodowych zawartych w indeksie umiejętności na poziomie I roku

Na praktyce obowiązuje pełne umundurowanie oraz identyfikator


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny

Warunkiem dopuszczenia do odbywania praktyki jest zaliczenie zajęć praktycznych

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej:

- obecność obowiązkowa na zajęciach

- udokumentowanie procesu pielęgnowania wybranej pacjentki/noworodka

- aktywne włączenie się w opiekę nad pacjentką/noworodkiem


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W6. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.W20. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.W23. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.W33. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.U7. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U9. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U13. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.U25. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.U26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.U27. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.K1. Obserwacja 360 stopni

D.K2. Samoocena

D.K3. Obserwacja 360 stopni

D.K4. Obserwacja 360 stopni

D.K5. Obserwacja 360 stopni

D.K6. Obserwacja 360 stopni

D.K7. Obserwacja 360 stopni

D.K10. Obserwacja 360 stopni

Bezpośrednia obserwacja studenta demonstrującego umiejętności przez osobę prowadzącą praktykę, ocena 3600 , samoocena studenta.


Metody dydaktyczne:

- metody praktyczne: praktyka zawodowa, ćwiczenia praktyczne, instruktaż, pokaz

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa: 40 godz. -1 punkt ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)

Pełny opis:

• Organizacja pracy pielęgniarskiej w oddziale położniczo – perinatologicznym.

• Organizacja pracy pielęgniarskiej w oddziale noworodkowym.

• Obserwacja i pielęgnacja noworodka po porodzie.

• Kształtowanie umiejętności opieki pielęgniarskiej nad położnicą i noworodkiem po porodzie fizjologicznym i przez cięcie cesarskie.

• Kształtowanie umiejętności opieki pielęgniarskiej nad ciężarną w wybranych przypadkach ciąży średniego i wysokiego ryzyka.

• Współpraca z położnicą w zakresie opieki nad noworodkiem.

• Karmienie naturalne, problemy laktacyjne- sposoby rozwiązania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G. H., Położnictwo i Ginekologia, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2010.

2. Szczapa J., Podstawy neonatologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1. Bułanda A. (red.), Opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lek. PZWL, W-wa 2009.

2. Bień A. (red.), Opieka nad kobietą ciężarną, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 2009.

3. Łepecka-Klusek C. (red.), Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

4. Dudenhausen J. W., Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.