Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ratownictwa medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-3PRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ratownictwa medycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, 5 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Anielski
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Katarzyna Długosz, Tomasz Łysek, Karol Łyziński, Jacek Nitecki, Dorota Podgórska, Barbara Seweryn, Marek Siuta, Samuel Sternal, Arkadiusz Trzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• zapoznanie studentów z celami i zadaniami medycyny ratunkowej i medycyny katastrof we współczesnym świecie, przedstawienie współczesnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i technicznego;

• przedstawienie zasad działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce na tle obowiązujących aktów prawnych oraz porównanie tego systemu z systemami obowiązującymi w innych krajach;

• zapoznanie z organizacją działań ratowniczych

w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach oraz z zasadami segregacji medycznej ofiar wypadków;

• zapoznanie z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz z rolą i zadaniami organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof;

• zapoznanie z rolą i zadaniami położnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego w Polsce;

• przedstawienie oceny stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów medycznych;

• zasad postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak zagrożenie skażeniem chemicznym, radiacyjnym czy biologicznym;

• uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W1. Wymienia objawy zagrożenia życia u pacjentów w różnym wieku

D.W2. Charakteryzuje czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

D.W4. Zna zasady oceny stanu chorego w zależności od wieku

D.W11. Różnicuje reakcje chorego na chorobę i hospitalizację w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W12. Zna rolę pielęgniarki przy przyjęciu chorego do przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w zależności od wieku i stanu zdrowia pacjenta

D.W14. Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej - system ratownictwa me¬dycznego w Polsce

D.W26. Zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności

D.W40. Zna standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie

D.W45. Rozpoznaje stany zagrożenia życia i opisuje monitorowanie pacjentów metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi

D.W46. Objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS – basic life support) i zaawansowanego podtrzymywania życia (ALS – advanced life support)

D.W48. Opisuje procedury zabezpieczenia medycznego w zdarzeniach masowych i katastrofach oraz w sytuacjach szcze¬gólnych, takich jak skażenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne

D.W49. Zna zasady pierwszej pomocy przedmedycznej

D.W51. Zna procedurę postępowania z ciałem pacjenta zmarłego

W zakresie umiejętności:

D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską

D.U14. Doraźnie unieruchamia złamania kości, zwichnięcia i skręcenia oraz przygotowuje pacjenta do transportu

D.U15. Prowadzi edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia

D.U16. Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowia

D.U17. Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych

D.U23. Doraźnie tamuje krwawienia i krwotoki

D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U27. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Końcowe zaliczenie testowe na ocenę. Dopuszczenie do końcowego testu w oparciu o obecność i zaliczenie wszystkich ćwiczeń

Egzamin testowy 30 pytań (jedna odpowiedź prawidłowa

i trzy dystraktory) w ciągu 30 minut, w sesji zimowej. Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu.

Kryteria zaliczenia testu /% w zaokrągleniu/:

91 - 100% - 28-30 pkt – ocena 5,0

86 - 90% - 26 - 27 pkt – ocena 4,5

78 - 85% - 24 - 25 pkt – ocena 4,0

71 - 77 % - 22 - 23 pkt – ocena 3,5

66 - 70% - 20 - 21 pkt – ocena 3,0

< 65% do 19 pkt ocena 2,0

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obserwacji studenta demonstrującego wykonanie określonych przez asystenta zadań w trakcie ćwiczeń.

Zaliczenie samokształcenia odbywa się na podstawie obserwacji pracy studenta realizującego zadania indywidualne i zespołowe w oparciu o wiedzę zdobytą

w ramach samokształcenia – zadania wykonywane na kartach zadań pozwalających dokumentować, a następnie ocenić efektywność prowadzenia segregacji medycznej, zarządzania informacją o pacjencie i podejmowania decyzji o sposobie i zakresie postępowania medycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W1. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W2. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W4. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W12. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W14. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W40. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W45. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W46. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W48. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W49. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.W51. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U13. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U14. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U15. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U16. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U17. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U23. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U27. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.K1. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K2. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K3. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K4. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K5. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K6. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K7. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K8. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K9. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

D.K10. Obserwacja 360 stopni: Ocena członków zespołu ćwiczącego

Samoocena, Ocena prowadzącego /trenera, nauczyciela/

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy

i umiejętności:

Studenci będą oceniani na podstawie:

1. Uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

2. Przygotowania zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego.

3. Dodatkowe kryteria oceny stanowią prawidłowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

A. Zadanie indywidualne:

Każdy student zaprezentuje sposób postępowania z chorym urazowym w trakcie przygotowywania do transportu do SOR w ramach algorytmu ITLS, przeprowadzi poprawnie segregację medyczną na wybranych przykładach chorych,

B. Zadanie zespołowe:

Studenci podzieleni na grupy zaprezentują współdziałanie w realizacji zadania przy pacjencie urazowym

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

1. wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

2. współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

3. potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

4. przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

5. potrafi uczyć i mobilizować członków zespołu do pracy


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady, prezentacje, filmy

- metody praktyczne: ćwiczenia praktyczne, symulacja

- metody problemowe – metody aktywizujące:

- samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 25 godz.

- ćwiczenia - 10 godz.

Praca własna studenta:

- samokształcenie: 21 godz.


Łączny nakład pracy studenta – 56 godz. - 2 punkty ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów/ Tematy ćwiczeń:

1. Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof- definicje, cele i zadania we współczesnym świecie. Zagadnienia etyczne w ratownictwie.

2. Współczesne zagrożenia pochodzenia naturalnego

i technicznego. Zasady obronności Państwa

3. Ratownictwo medyczne w Polsce i na świecie. Państwowy System Ratownictwa Medycznego. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym- 2007

4. Elementy zarządzania kryzysowego. Logistyka działań ratowniczych.

5. Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach.

6. Zagadnienia psychologii w ratownictwie. Psychologia ofiary i ratownika. Psychologia tłumu. Dziecko

w katastrofie.

7. Międzynarodowe prawo humanitarne. Rola i zadania organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof.

8. Segregacja medyczna (Triage). Ocena stanu pacjenta na podstawie prostych parametrów życiowych urazowego.

9. Przygotowanie pacjenta do transportu (Elementy ITLS)

10. Przygotowanie SOR do przyjęcia ofiar zdarzeń jednostkowych, mnogich, masowych i katastrof.

11. Postępowanie ratownicze w sytuacjach szczególnych- zagrożenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne (bioterroryzm).

12. Wybrane ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych

13. Wybrane ostre stany zagrożenia życia w chirurgii

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ciećkiewicz J. (red.), Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie, Górnicki Wydaw. Medyczne, Wrocław 2010.

2. Andres J.(red.), Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podręcznik dla studentów, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010 2011 (RW 05.06.19).

3. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacyjnej (www.erc.edu) (RW 05.06.19)

4. Cambel JE(red.)„International Trauma Life Suport. Ratownictwo przedszpitalne w urazach” Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

(RW 05.06.19)

5. A. Trzos red.) Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń. Elamed, Katowice 2019 (RW 05.06.19)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.