Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: opieka położniczo-ginekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-3SD-Opg Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: opieka położniczo-ginekologiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Prażmowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziubak, Genowefa Gaweł, Dorota Matuszyk, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W33. Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa

C.W34. Charakteryzuje etapy postępowania badawczego

C.W35. Opisuje metody i techniki badań

C.W36. Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania

C.W37. Zna podstawowe pojęcia zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej

C.W38. Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych

W zakresie umiejętności:

C.U55. Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych

C.U59. Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe)

C.U60. Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu


Wymagania wstępne:

Poznanie treści z przedmiotów zawartych programie I i II roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

• Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej

z obowiązującymi wymogami w systemie APD

• Praca dyplomowa ma mieć formę pracy kazuistycznej (studium przypadku).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W33. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W35. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W38. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U55. Kontrola praktyczna (analiza literatury)

C.U59. Kontrola praktyczna (opracowanie konspektu pracy)

C.U60. Kontrola praktyczna (opracowanie pracy zgodnie z kryteriami)

D.K2. Ocena pracy pod względem wymaganych kryteriów

Ocena samodzielności w przygotowaniu pracy (system antyplagiatowy)

Kryteria określone w wytycznych obowiązujących w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Studenci będą oceniani na podstawie:

- uczestnictwa i aktywności na seminarium

- wykonywania ustalonych wspólnie z promotorem pracy zadań w celu przygotowania pracy

- każdy student będzie oceniany z indywidualnych osiągnięć:

określanie tematu pracy, przedstawienie wyników analizy literatury przedmiotu, przygotowanie planu pracy, określenie celu, metodyki badań, przygotowania wersji ostatecznej pracy i prezentacji jako przygotowania do egzaminu


Metody dydaktyczne:

- nauczanie aktywizujące: analiza opisu przypadku

- metody problemowe - metody aktywizujące: seminarium, dyskusja, analiza opisu przypadku


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- seminaria - 40 godz.

Praca własna studenta:

- analiza literatury przedmiotu - 20 godz.

- przygotowanie konspektu pracy - 5 godz.

- przygotowanie i korekta pracy dyplomowej - 20 godz.

- przygotowanie do prezentacji pracy przed egzaminem, rejestracja pracy w systemie elektronicznym - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 100 godz. - 5 punktów ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych - seminarium

• Opieka przedkoncepcyjnej – zadania położnej

• Opieka położnicza nad kobietą w ciąży fizjologicznej i patologicznej.

• Edukacja zdrowotna prowadzona przez położną rodzinną

• Przygotowanie do rodzicielstwa

• Opieka nad kobietą w połogu fizjologicznym i patologicznym.

• Opieka nad wcześniakiem i noworodkiem

• Patofizjologia, objawy kliniczne chorób i stanów zagrożenia życia noworodka i wcześniaka.

• Problemy laktacyjne.

• Problemy emocjonalne w okresie połogu

• Poród przedwczesny

• Opieka położnicza nad ciężarną z chorobami współistniejącymi z ciążą.

• Udział położnej w badaniach diagnostycznych i zabiegach diagnostyczno- terapeutycznych w ginekologii

• Opieka położnej nad kobietą w stanach zapalnych i zakażeniach narządów płciowych.

• Zadania położnej w profilaktyce i leczeniu zaburzeń statyki narządów płciowych.

• Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych narządu rodnego-udział położnej w opiece

• Opieka przed i po ginekologicznym zabiegu operacyjnym.

• Niepłodność problem społeczny – udział położnej w diagnostyce i leczeniu

• Opieka nad pacjentkami z chorobami przenoszonymi drogą płciową – funkcja edukacyjna położnej.

• Problematyka badań naukowych w medycynie, zasady zbierania danych różnymi metodami i interpretacja uzyskanych informacji, prawo autorskiego i ochrony własności intelektualnej, etyka w badaniach naukowych

• Problematyka badań naukowych w medycynie, zasady zbierania danych różnymi metodami i interpretacja uzyskanych informacji, prawo autorskiego i ochrony własności intelektualnej, etyka w badaniach naukowych.

Literatura:

Wg tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.