Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: opieka środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-3SDOSR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: opieka środowiskowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Chmiel
Prowadzący grup: Izabela Chmiel, Mirosława Dzikowska, Anna Nowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Opanowanie przez studenta wiedzy i umiejętności, pozwalających na przygotowanie pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

C.W33. Definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa

C.W34. Charakteryzuje etapy postępowania badawczego

C.W35. Opisuje metody i techniki badań

C.W36. Określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania

C.W37. Zna podstawowe przepisy z zakresu prawa autorskiego

i ochrony własności intelektualnej

C.W38. Określa znaczenie etyki w badaniach naukowych

W zakresie umiejętności:

C.U55. Krytycznie analizuje publikowane wyniki badań naukowych

C.U59. Analizuje i opracowuje raporty z badań naukowych (np. artykuły naukowe)

C.U60. Postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk podstawowych zdrowia publicznego, mikrobiologii i epidemiologii, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej; nauk w zakresie opieki specjalistycznej, w tym: interny i pielęgniarstwa internistycznego, pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, opieki paliatywnej, rehabilitacji i pielęgnowania niepełnosprawnych,

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

• Przygotowanie pracy dyplomowej zgodnej

z obowiązującymi wymogami w systemie APD

• Praca dyplomowa ma mieć formę pracy kazuistycznej

(studium przypadku).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W.33. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W35. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W38. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.U59. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (analiza literatury, opracowanie celu i metodyki, opracowanie konspektu pracy)

C.U59. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (analiza literatury)

C.U60. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (analiza literatury, opracowanie konspektu prac, opracowanie pracy zgodnie z kryteriami)

D.K2. Ocena pracy pod względem wymaganych kryteriów

Ocena samodzielności w przygotowaniu pracy (system antyplagiatowy)

Kryteria określone w wytycznych obowiązujących w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Praca jako studium przypadku lub model opieki pielęgniarskiej

Studenci będą oceniani na podstawie:

- uczestnictwa i aktywności na seminarium

- wykonywania ustalonych wspólnie z promotorem pracy zadań w celu przygotowania pracy

- każdy student będzie oceniany z indywidualnych osiągnięć:

określanie tematu pracy, przedstawienie wyników analizy literatury przedmiotu, przygotowanie planu pracy, określenie celu, metodyki badań, przygotowania wersji ostatecznej pracy i prezentacji jako przygotowania do egzaminu


Metody dydaktyczne:

- metody problemowe – metody aktywizujące: seminarium, dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- seminaria - 40 godz.

Praca własna studenta:

- analiza literatury przedmiotu - 20 godz.

- przygotowanie konspektu pracy - 5 godz.

- przygotowanie i korekta pracy dyplomowej - 20 godz.

- przygotowanie do prezentacji pracy przed egzaminem, rejestracja pracy w systemie elektronicznym - 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 100 godz. - 5 punktów ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Treści merytoryczne dostosowane do tematyki prac dyplomowych - seminarium

1. Medycyna środowiskowa w opiece na człowiekiem zdrowym i chorym.

2. Pielęgniarstwo rodzinne w zapobieganiu chorobom oraz pielęgnowaniu pacjenta, człowieka zdrowego oraz dziecka w miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowania oraz pracy.

3. Zintegrowana opieka środowiskowo-rodzinna nad chorym przewlekle, chorym onkologicznie w opiece domowej i długoterminowej.

4. Środowiskowe zagrożenia zdrowia i prewencja zakażeń

5. Ocena zachowań pro i anty zdrowotnych w środowisku człowieka z uwzględnieniem różnych grup społecznych oraz zawodowych.

6. Opieka na niepełnosprawnym w środowisku zamieszkania.

7. Rodzina uzależniona, pomoc rodzinie uzależnionej

8. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka.

9. Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji polityki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki.

Literatura:

Wg tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.