Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka zawodowa - rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-3XZRPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka zawodowa - rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Dzikowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Kształtowanie umiejętności praktycznych procesu rehabilitacji i pielęgnowania pacjenta niepełnosprawnego

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

D.W3. Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia

D.W37. Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia)

D.W38. Charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych

D.W39. Zna formy rehabilitacji zawodowej

W zakresie umiejętności:

D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób

D.U13. Dokumentuje sytuację zdrowotną pacjenta, jej dynamikę zmian i realizowaną opiekę pielęgniarską

D.U18. Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych

D.U24. Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej

C.U57. Uczestniczy w kształceniu zawodowym studentów

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego

w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta w trakcie kształcenia na I i II roku: anatomia i fizjologia, patologii, podstawy pielęgniarstwa, etyki, psychologii i socjologii, interny i pielęgniarstwa internistycznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego. Umiejętności zawodowe zawarte w indeksie umiejętności nabyte na poziomie I i II roku, zaliczenie zajęć praktycznych w ramach przedmiotu.

Na zajęciach praktycznych obowiązuje pełne umundurowanie oraz identyfikator


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny

Warunkiem dopuszczenia do odbywania praktyki jest zaliczenie zajęć praktycznych

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej na ocenę:

• obecność obowiązkowa na zajęciach

• udokumentowanie procesu pielęgnowania wybranego pacjenta

• aktywne włączenie się w opiekę nad pacjentem

• zaliczenie umiejętności praktycznych zawartych w indeksie umiejętności

• uzyskanie pozytywnej oceny od opiekuna praktyk

• ocena bieżąca i końcowa według przyjętych kryteriów

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej praktyka zawodowa muszą być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W3. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty edukacji zdrowotnej)

D.W37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekt edukacji zdrowotnej)

D.W38. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekt edukacji zdrowotnej)

D.W39. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola pisemna (projekty edukacji zdrowotnej)

D.U5. Kontrola ustna (studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego

dokumentacja, projekty edukacji zdrowotnej)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U13. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U18. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty edukacji zdrowotnej)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

C.U57. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K10. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

Studenci są ocenianie na podstawie aktywnego uczestnictwa w praktyce zawodowej

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

• opis osiągnięć przez opiekuna praktyki

• skala punktowa zawarta w dzienniku praktyk

• ocena dokumentacji procesu pielęgnowania

• sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne

• samoocena studenta

Kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności:

• umiejętność oceny stanu chorego oraz rozpoznawania jego potrzeb,

• planowanie opieki, realizacja zgodnie

z procedurami oraz ewaluacja

• współpraca z członkami zespołu terapeutycznego oraz w grupie studentów,

• komunikowanie się z pacjentem, jego rodziną oraz członkami zespołu terapeutycznego

• dokumentowanie podjętych działań

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

• przedłużona obserwacja przez prowadzącego

• samoocena

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie praktyki zawodowej w oddziale rehabilitacji.

Komunikowanie i interakcje z ludźmi:

1. Rozpoznanie barier komunikowania

2. Dobór technik relacji interpersonalnych

3. Stworzenie warunków komunikowania

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną

Zdolność do współpracy:

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym

2. Relacje z personelem

3. Relacje w grupie koleżeńskiej

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej

Świadomość zasad etyki zawodowej:

1. Przestrzeganie praw pacjenta

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych

Self-knoledge (rzeczywisty obraz samego siebie)

1. Zdolność do samooceny

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój

Ocena stanu chorego:

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary)

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta

Planowanie działań:

1. Ustalenie celu podejmowanych działań

2. Realność i adekwatność planu działań

3. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb

4. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w realizacji procesu pielęgnowania

Podejmowanie działań pielęgniarskich:

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta

i jego bliskich

2. Dobór technik i organizacja pracy

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki

5. Zarządzanie środkami farmaceutycznymi (leki)

6. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych

Podejmowanie działań edukacyjnych:

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych

3. Dobór metod i form edukacji

4. Ocena efektów działań edukacyjnych

Legenda:

3 pkt. – samodzielnie, prawidłowo, biegle, wyczerpująco, bezbłędnie, sprawnie, trafnie, zawsze przestrzega procedur, zachowany samokrytycyzm

2 pkt. – wymaga ukierunkowania nauczyciela i okresowej korekty, po ukierunkowaniu pracuje dobrze

1 pkt. – wymaga wyjaśnień i pomocy nauczyciela, niekiedy popełnia błędy

0 pkt. – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności, popełnia liczne błędy, prezentuje cechy niezgodne z przyjętymi kryteriami

Metody sprawdzania: obserwacja uczestnicząca, rozwiązywanie sytuacji problemowej chorego, ocena prowadzonej dokumentacji, sprawdzian umiejętności praktycznych, sprawdzian ustny

Zaliczenie praktyki zawodowej od 60 pkt

Kryteria oceny umiejętności zaliczanych w ramach praktyk zawodowych z przedmiotu:

Student:

1. poda cel, wskazania, p/wskazania, niebezpieczeństwa zabiegu

2. zgodnie z zasadami i procedurą:

a) przygotuje pacjenta i siebie do zabiegu,

b) przygotuje zestaw do zabiegu,

c) wykona zabieg,

d) uporządkuje zestaw i udokumentuje wykonanie zabiegu.

Zaliczenie umiejętności polega na bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność.

3 pkt – działania wykonywane samodzielnie zgodnie

z zasadami

2 pkt - działania wykonywane z pomocą nauczyciela zgodnie z zasadami

1 pkt – działania wykonywane z pomocą nauczyciela nie

w pełni zgodnie z zasadami

0 pkt – działania wykonywane niezgodnie z zasadami

3-2pkt – zaliczone/ 1-0 pkt niezaliczone


Metody dydaktyczne:

metody problemowe – metody aktywizujące: metoda przypadków

Bilans punktów ECTS:

Praktyka zawodowa: 80 godz. - 2 punkty ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)

Pełny opis:

Proces pielęgnowania pacjenta niepełnosprawnego. Kształtowanie umiejętności praktycznych rehabilitacji

i pielęgnowania pacjenta niepełnosprawnego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Opara J., Podręcznik rehabilitacji medycznej, Wyd. I. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

2. Rutkowska E. (red.), Rehabilitacja i Pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

3. Zimmermann-Górska I., Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

4. Kózka M., Płaszewska –Żywko L., Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

5. Kózka M., Płaszewska –Żywko L., Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubacki J., Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabilitacyjnych, Wydawnictwo AWF, Katowice 2004.

2. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna tom I i II., Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004.

3. Kiwerski J., Rehabilitacja medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

4. Przeździak B., Zaopatrzenie rehabilitacyjne, Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2003.

5. Straburzyńska-Lupa A., Straburzyński G., Fizjoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

6. Szczygłowski J., Zwyrodnienia narządu ruchu - objawy, przyczyny, leczenie, unikanie powikłań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.