Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-Fa1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kawalec, Andrzej Pilc
Prowadzący grup: Tomasz Bochenek, Justyna Dymek, Paweł Kawalec, Rafał Nowak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

- znajomość podstaw farmakodynamiki i farmakokinetyki w ramach farmakologii ogólnej oraz charakterystyki poszczególnych grup leków z uwzględnieniem mechanizmu ich działania, wskazań, przeciwwskazań i działań niepożądanych

- uświadomienie konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy na temat działań leków i możliwych skutków ubocznych znajomość ordynowania leków i wypisywania recept


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W16. Charakteryzuje poszczególne grupy środków leczniczych, główne mechanizmy działania, przemiany w ustroju i działania uboczne

A.W17. Omawia podstawowe zasady farmakoterapii

A.W18.Charakteryzuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze oraz zasady leczenia krwią i środkami krwiozastępczymi

A.W22 Zna wpływ procesów chorobowych na metabolizm i eliminację leków

A.W23 Zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji, oraz zna procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków

A.W24 Zna zasady wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich

A.W25 Zna grupy leków, substancje czynne zawarte w lekach oraz postacie i drogi podania leków


W zakresie umiejętności:

A.U8. Ocenia wpływ leczenia farmakologicznego na fizjologiczne i biochemiczne procesy zachodzące w poszczególnych narządach

A.U9. Różnicuje poszczególne grupy leków i ich zastosowanie lecznicze

A.U18. Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych

A.U19. Posiada umiejętności umożliwiające wystawianie recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich

A.U20. Posiada umiejętność przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zleconych przez lekarza


Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem testowym

Zaliczenie modułu i dopuszczenie do egzaminu wymaga:

- obecności na zajęciach

- aktywnego udział w seminariach

- wykonanie prezentacji multimedialnej


Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

a. Ocena samokształcenia – zaliczenie prezentacji multimedialnej wykonanej przez każdego studenta.

Prezentacja jest oceniana przez prowadzącego zajęcia, który bierze pod uwagę następujące kryteria:

1. Poprawność merytoryczna

2. Opracowanie edytorskie prezentacji

3. Sposób omówienia (zwięzłość, klarowność)

Warunkiem zaliczenia prezentacji jest poprawne wykonanie: 1,2,3.

b. Kolokwia cząstkowe oparte na testach zawierających 15 pytań z 4 wariantami odpowiedzi w tym jedną poprawną. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden punkt. Kryterium zaliczenia kolokwium cząstkowego jest uzyskanie co najmniej 60% punktów (9 pkt).

c. Końcowy egzamin w formie testu, zawierający 30 pytań. Każde pytanie posiada 4 lub 5 warianty odpowiedzi, z których jeden jest prawidłowy. Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi (czas trwania egzaminu 30 min)


Skala ocen:

0 – 17 pkt ndst (2)

18 - 20 pkt dst (3)

21 – 22 pkt + dst (3,5)

23 - 25 pkt db (4)

26 - 27 pkt + db (4,5)

28 – 30 pkt bdb (5)

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach a także zaliczenie kolokwiów cząstkowych sprawdzających stopień opanowania poszczególnych etapów treści dydaktycznej. Egzamin końcowy jest ukierunkowany nie tylko na sprawdzenie wiedzy na poziomie znajomości faktów ale także na ocenę umiejętności krytycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów w obszarze farmakologii.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W16. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W17. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W18. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W22. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W23. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W24. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.W25. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.U8. Kontrola praktyczna (prezentacja multimedialna)

A.U9. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.U18. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.U19. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

A.U20. Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe - metody aktywizujące: dyskusja

- metody praktyczne: praca grupowa (z prezentacją referatów)

- metody problemowe – metody aktywizujące:

samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 15 godz.

- seminaria - 30 godz.

Praca własna studenta:.

- samokształcenie – 15 godz.

- przygotowanie do seminariów, przygotowanie do egzaminu - 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta - 70 godz.- 2 punkty ECTS


Pełny opis:

W pierwszej części zajęć przekazywane są wstępne i ogólne informacje z zakresu farmakologii. W dalszej części zajęć omawiane są kolejno podstawowe grupy leków w układzie narządowym i terapeutycznym. W toku zajęć dodatkowo przybliżane są studentom także ogólne informacje wprowadzające do takich dyscyplin lub obszarów związanych z farmakologią, jak: farmakoepidemiologia, farmakoekonomika, gospodarka lekiem, badania kliniczne leków.

Interaktywna część zajęć obejmuje przygotowywanie i wygłaszanie przez studentów referatów dotyczących wybranych zagadnień farmakologicznych, wspólne dyskusje i rozwiązywanie prostych problemów farmakologicznych oraz przykładów dydaktycznych

Tematy wykładów:

1. Wprowadzenie do farmakologii

2. Leczenie przeciwgrzybiczne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe

3. Farmakologia autonomicznego układu nerwowego

4. Leki przeciwkrzepliwe, przeciwmiażdżycowe

5. Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Tematy seminariów

1. Autakoidy. Farmakologia bólu

2. Farmakologia centralnego układu nerwowego

3. Farmakologia układu krążenia

4. Farmakologia układu pokarmowego

5. Farmakologia układu oddechowego

6. Farmakologia układu moczowego

7. Leki przeciwmiażdżycowe

8. Leki przeciwkrzepliwe

9. Farmakologia układu hormonalnego, witaminy

10. Leki przeciwzapalne

11. Farmakologia nowotworów

12. Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rajtar-Cynke G. (red.), Farmakologia, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2007, wyd. 2.

Literatura uzupełniająca:

1. Korbut R., Farmakologia po prostu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

2. Obuchowicz E., Farmakologia, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2011.

3. Olszanecki R., Wołkow P., Jawień J., Farmakologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

4. Dominiak I et al. Ordynowanie leków i przepisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych Edumetriq 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.