Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-NeuPielNeu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 47 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 2 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czaja, Urszula Pieczyrak-Brhel, Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Ewa Czaja, Anna Krygowska-Wajs, Agnieszka Marzęcka, Monika Matusiak, Lidia Pejas-Grzybek, Urszula Pieczyrak-Brhel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie postaw umożliwiających objęcie profesjonalną opieką pielęgniarską pacjentów z chorobami i/lub urazami układu nerwowego

Efekty kształcenia:

W dziedzinie wiedzy:

D.W3. Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

D.W5. Zna zasady diagnozowania w pielęgniarstwie neurologicznym

D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

D.W7. Zna zasady przygotowania, opieki w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u pacjentów w różnym wieku i stanie zdrowia

D.W8. Charakteryzuje grupy leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania

D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

*D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W14. Zna swoiste zasady organizacji opieki specjalistycznej neurologicznej w Polsce

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia

D.W26. Zna metody, techniki i narzędzia oceny stanu świadomości i przytomności

D.W29. Zna możliwości stosowania psychoterapii u chorych z zaburzeniami układu nerwowego

D.W36. Wyjaśnia patofizjologię zaburzeń występujących w przebiegu chorób, urazów układu nerwowego i grożących powikłań

D.W52. Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania

W dziedzinie umiejętności:

D.U1. Gromadzi informacje, formułuje diagnozę pielęgniarską, ustala cele i plan opieki, wdraża interwencje pielęgniarskie oraz dokonuje ewaluacji opieki

D.U5. Prowadzi profilaktykę powikłań w przebiegu chorób

D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych

D.U10. Ocenia stan ogólny pacjenta w kierunku powikłań po specjalistycznych badaniach diagnostycznych i powikłań pooperacyjnych

D.U20. Rozpoznaje powikłania leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo-pielęgnacyjnego

D.U25. Prowadzi, dokumentuje i ocenia bilans płynów pacjenta

D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U27. Asystuje lekarzowi w trakcie badań diagnostycznych i leczniczych

D.U28. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki

D.U32. Dostosowuje interwencje pielęgniarskie do rodzaju problemów pielęgnacyjnych

D.U33. Przygotowuje i podaje leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza

D.U34.Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

D.U35. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie

W dziedzinie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami

*Efekt realizowany z wykorzystaniem metody e-learningu


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu anatomii, fizjologii, patologii, farmakologii, podstaw pielęgniarstwa, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego

Na zajęciach praktycznych obowiązuje pełne umundurowanie oraz identyfikator


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem testowym

Zasady dopuszczenia do egzaminu:

1. uzyskanie zaliczenia z zajęć praktycznych,

2. złożenie dokumentacji z samokształcenia.

3. Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:

- obecność obowiązkowa na zajęciach,

- udokumentowanie procesu pielęgnowania wybranego pacjenta

- zaliczenie tematów seminaryjnych – sprawdzian ustny uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych

Warunki zaliczenia samokształcenia:

- esej z zakresu neurologii lub neurochirurgii, po wcześniejszym ustaleniu tematu z prowadzącym

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia praktyczne muszą być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu)

W przypadku powtarzania przedmiotu, student jest zobowiązany do powtarzania wszystkich składowych przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W3. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W5. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W6. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna(dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W7. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W8. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W9. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W14. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W26. Kontrola ustna: odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej)

Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru

D.W29. Kontrola ustna (odpowiedź ustna) Testy dydaktyczne (test mieszany)

D.W36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej) Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.W52. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

D.U1. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U5. Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U9. Kontrola praktyczna (obserwacja, sprawdzian umiejętności praktycznych)

D.U10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania)

Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania)

Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U25. Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.U26. Kontrola praktyczna obserwacja 360 stopni

D.U27. Kontrola praktyczna (sprawdzian umiejętności praktycznych, obserwacja 360 stopni)

D.U28. Kontrola ustna: odpowiedź ustna (sprawozdanie);

Kontrola praktyczna: obserwacja, sprawdzenie dokumentacji.

D.U32. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej, sprawdzian umiejętności praktycznych)

D.U33. Kontrola praktyczna (obserwacja, sprawdzian umiejętności praktycznych)

D.U34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Kontrola pisemna (dokumentowanie procesu pielęgnowania) Kontrola praktyczna (obserwacja, interpretacja sytuacji klinicznej, sprawdzian umiejętności praktycznych)

D.U35. Kontrola praktyczna (obserwacja, sprawdzian umiejętności praktycznych)

D.K1. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Esej Samoocena

D.K3. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K4. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K5. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K6. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K7. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K8. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K9. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

D.K10. Obserwacja 360 stopni Ocena grupy Samoocena

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

- sprawdzian ustny

- ustna procesu pielęgnowania wybranego pacjenta,

- sprawdzian praktyczny: ćwiczenia praktyczne.

- esej w ramach samokształcenia (po wcześniejszym uzgodnieniu tematu z koordynatorem przedmiotu)

- egzamin końcowy: test mieszany

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie postaw:

- przedłużona obserwacja przez opiekuna, nauczyciela prowadzącego,

- ocena 360 (opinie nauczyciela, pacjentów, pielęgniarek, innych współpracowników),

- ocena przez kolegów, samoocena

Przedmiot zakończony jest egzaminem

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań z 4 dystraktorami , przeprowadzany w letniej sesji egzaminacyjnej lub, za zgodą Dziekana, wcześniej – po zakończeniu wykładów i zajęć praktycznych przez każdą z zaplanowanych grup studenckich.

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

- zaliczenie zajęć praktycznych z przedmiotu neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.

Za każdą prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 punkt. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.

Skala ocen:

0-29 pkt. – niedostateczny

30-34 pkt. – dostateczny

35-38 pkt. – plus dostateczny

39-42 pkt. – dobry (RW 13.09.19)

43-46 pkt. – plus dobry (RW 13.09.19)

47-50 pkt. – bardzo dobry

Zajęcia praktyczne

Warunki zaliczenia zajęć praktycznych:

- obecność na zajęciach – 100%

- wykonanie zadania indywidualnego polegającego na sformułowaniu diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowaniu opieki w stosunku do wyznaczonego pacjenta; student posługuje się „Kartą pielęgnowania” dostarczoną przez prowadzącego

- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych zgodnie z procedurami przyjętymi w oddziale,

- aktywny udział w zajęciach i zaliczenie tematów seminaryjnych:

Zaliczenie tematów seminaryjnych jest realizowane w formie sprawdzianu ustnego. Każdy ze studentów otrzymuje 1 pytanie otwarte z danego tematu.

Za każdą odpowiedź student może uzyskać od 0 do 3 pkt:

0 pkt- Odpowiedź błędna lub brak odpowiedzi

1 pkt- Odpowiedź częściowo poprawna, po ukierunkowaniu

2 pkt- Odpowiedź poprawna, ale po ukierunkowaniu

3 pkt- Odpowiedź samodzielna, poprawna merytorycznie

Łącznie ze wszystkich tematów student może uzyskać 21 punktów. Student, który uzyska od 12 do 21 punktów uzyskuje zaliczenie tematów seminaryjnych. Uzyskanie mniejszej niż 12 ilości punktów powoduje konieczność ponownego przystąpienia do zaliczenia tematów seminaryjnych w ostatnim dniu zajęć.

- prezentacja wybranego przez studenta artykułu

Kryteria wymagane do zaliczenia pracy samokształceniowej:

• artykuł pochodzący z czasopisma naukowego,

• treść dotycząca neurologii, neurochirurgii lub neurotraumatologii,

• treść dotycząca chorego dorosłego,

• artykuł opublikowany nie wcześniej niż 2 lata wstecz,

• przygotowanie pisemnego sprawozdania,

• dołączenie kserokopii lub wydruku artykułu,

• zaprezentowanie na forum grupy.

Końcowej oceny studenta dokonuje nauczyciel prowadzący na podstawie kryteriów

Świadczenie i organizowanie opieki pielęgniarskiej

1. Nawiązuje i podtrzymuje kontakt z chorym

2. Modyfikuje komunikowanie się szczególnie z pacjentem z zaburzeniami procesów poznawczych i wyższych czynności nerwowych

3. Gromadzi dane o pacjencie

4. Rozpozna problemy pielęgnacyjne

5. Ustali cele opieki pielęgniarskiej

6. Zaplanuje działania pielęgnacyjne

7. Zrealizuje działania pielęgnacyjne zgodnie z procedurami postępowania

8. Udokumentuje podjęte działania

9. Oceni efektywność podjętych działań i dokona ich modyfikacji

Uczenie pacjentów i członków ich rodzin

1. Rozpozna stan wiedzy i umiejętności pacjenta i/lub jego rodziny w zakresie opieki

2. Określi wspólnie z pacjentem i/lub jego rodziną potrzeby edukacyjne

3. Określi możliwości udziału pacjenta i jego rodziny w edukacji zdrowotnej

4. Zmotywuje pacjenta do podjęcia samoopieki

5. Zrealizuje edukację zdrowotną

6. Oceni efekty działań edukacyjnych

7. Rozpozna trudności w realizowaniu działań edukacyjnych

8. Zaproponuje modyfikację działań

9. Przestrzega zasad etyki zawodowej i respektuje prawa pacjenta

Działanie w zespole terapeutycznym

1. Komunikuje się z członkami zespołu terapeutycznego

2. Podejmie współpracę w opiece nad pacjentem i jego rodziną

3. Oceni współpracę w zespole interdyscyplinarnym i zaproponuje zmiany organizacyjne

4. Przestrzega zasad etyki zawodowej i respektuje prawa pacjenta

Samoocena i działanie na rzecz własnego rozwoju

1. Rozpozna własne potrzeby i możliwości rozwoju zawodowego

2. Wykorzysta dostępne źródła wiedzy

3. Oceni efektywność realizowanego kształcenia

4. Zaplanuje własny rozwój zawodowy

Punktacja:

47 - 54 dostateczny

55 - 60 dostateczny+

61 - 66 dobry

67 - 72 dobry+

73 - 78 bardzo dobry

Legenda

3 pkt - działania wykonuje samodzielnie zgodnie z procedurą / standardem gwarantujące jak najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej

2 pkt - działania wykonuje samodzielnie po ukierunkowaniu przez opiekuna zgodnie z procedurą / standardem gwarantujące jak najwyższą jakość opieki pielęgniarskiej

1 pkt - działania wykonuje z pomocą opiekuna, nie w pełni zgodnie z procedurą / standardem, nie zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta

0 pkt - działania wykonuje niezgodnie z procedurą / standardem mimo ukierunkowania i pomocy opiekuna, zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta

Kryteria są punktem odniesienia, w stosunku do których opracowywane są normy opracowywania czynności: (organizacja pracy, jakość wykonywanych zabiegów, estetka, komunikowania etc.


Metody dydaktyczne:

metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody problemowe – metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, studium przypadku

- metody eksponujące: pokaz film

- metody praktyczne: zajęcia praktyczne, instruktaż, pokaz

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

I. - wykłady 47 godz.

II. - zajęcia praktyczne - 80 godz.


Praca własna:

III. - wykłady w formie e-learningu – 2 godz.

IV. - samokształcenie (przygotowanie eseju) – 30 godz.

V. - przygotowanie do zajęć praktycznych, egzaminu – 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 174 godz.

I+III+IV+V – 94 godz. - 3 punkty ECTS

II – 80 godz. - 4 punkty ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Tematy wykładów

Zespoły i objawy w neurologii

Bóle głowy

Padaczka

Choroby naczyniowe mózgu

Guzy wewnątrzczaszkowe

Urazy czaszkowo – mózgowe

Wady układu nerwowego

Parkinsonizm

Stwardnienie rozsiane

Miastenia

Badania diagnostyczne i klinimetria w neurologii

Specyfika pracy w oddziale neurologicznym

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami somatycznymi, wyższych czynności nerwowych oraz poznawczymi w przebiegu chorób neurologicznych

Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorób układu nerwowego

Udział pielęgniarki w leczeniu i rehabilitacji chorych neurologicznie

Zastosowanie skal w pracy pielęgniarki neurologicznej

Kompensacja zaburzeń neurologicznych

Modele opieki pielęgniarskiej w wybranych schorzeniach:

- udar mózgu,

- miastenia,

- choroba Parkinsona,

- padaczka,

- dyskopatia.

Opieka okołooperacyjna nad pacjentem z guzem wewnątrzczaszkowym

Wytyczne postępowania w urazach układu nerwowego.

Pomoc przedszpitalna w wybranych stanach nagłych w neurologii

*Przygotowanie pacjenta po udarze mózgu do samoopieki

W trakcie zajęć praktycznych prowadzone są seminaria nawiązujące do treści wykładów. Mają one na celu utrwalenie i uzupełnienie wiedzy studentów oraz rozwiązywanie problemów w konkretnych sytuacjach klinicznych.

Tematy zajęć praktycznych:

- specyfika pracy w oddziale neurologicznym,

- objawy występujące w przebiegu chorób neurologicznych,

- udar niedokrwienny mózgu,

- krwotok podpajęczynówkowy,

- zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego i guzy wewnątrzczaszkowe,

- urazy czaszkowo-mózgowe,

- dyskopatia.

*Wykład realizowany w formie e-learningu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jaracz K.: (red.), Pielęgniarstwo neurologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 2008.

2. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.), Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010, s.: 125 – 149

3. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.), Procedury pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009, s.: 403 – 407, 423 – 437, 457 – 460

4. Kózka M., Płaszewska – Żywko L. (red.), Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, s.: 99 – 105, 241 – 244

5. Czaja E., Procedury w neurochirurgii, W: Walewska E., Ścisło L. (red.), Procedury pielęgniarskie w chirurgii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

6. Kozubski W., Liberski P., Neurologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 2011 (RW 13.09.19)

Literatura uzupełniająca:

1. Szczudlik A. i wsp. (red.),Udar mózgu, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

2. Ślusarz R., Szewczyk M., Pielęgniarstwo w neurochirurgii, Wyd. Borgis, Warszawa 2006.

3. Ślusarz R., Wybrane standardy i procedury w pielęgniarstwie neurochirurgicznym, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2007.

4. Czaja E., Pieczyrak – Brhel U., Stany zagrożenia życia w schorzeniach neurologicznych, W: Kózka M., Rumian B., Maślanka M. (red.), Pielęgniarstwo ratunkowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.

5. Gaworska - Krzemińska A., Kilańska D., Dominiak I.: Ordynowanie leków i wypisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych. Edumetriq, Spot 2016

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.