Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowa opieka zdrowotna cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-POZ2c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna cz. II
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Cisek, Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Maria Cisek, Agnieszka Gniadek, Jolanta Lach, Agnieszka Mamoń, Małgorzata Rachwalska, Anna Trzoniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz ukształtowania postaw umożliwiających objecie profesjonalną opieką pielęgniarską rodzinę z problemami zdrowotnymi i patologicznymi

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W31. Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, rolę i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

C.W20. Omawia modele opieki środowiskowo-rodzinnej i formy świadczenia opieki pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

C.W22. Formułuje odrębności w opiece środowiskowo-rodzinnej

w zakresie gromadzenia informacji, diagnozowania, metod pracy i dokumentowania, ze względu na odbiorcę indywidualnego i jego stan, charakterystykę rodziny

i społeczności lokalnej

C.W23. Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym

C.W24. Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

C.W25. Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta

C.W51. Zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

W zakresie umiejętności;

C.U42. Realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym świadczenia gwarantowane i zapewnianie opieki nad pacjentem chorym

C.U43. Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

C.U44. Przygotowuje sprzęt i środki do realizacji opieki pielęgniarskiej w środowisku zamieszkania pacjenta

C.U45. Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece medycznej

C.U69. Posiada umiejętność doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń lekarskich,

oraz potrafi udzielać informacji o ich stosowaniu.

W zakresie kompetencji społecznych;

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych jej opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje z przedmiotów podstawowych, umiejętności pielęgniarskie z podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej,

i klinicznych przedmiotów kierunkowych.

Na zajęciach praktycznych w środowisku domowym obowiązują fartuchy ochronne.


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem testowym

Warunki zaliczenia zajęć praktycznych;

• stuprocentowa obecność na zajęciach

• indywidualne prowadzenie opieki nad pacjentem

w domu (diagnozowanie, planowanie i realizacja opieki, ewaluacja )

• aktywność i inicjatywa studenta w podejmowaniu działań opiekuńczych

• aktywny udział w seminarium

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest stuprocentowa obecność na zajęciach praktycznych, zaliczenie pracy własnej studenta.

Przedmiot kończy się egzaminem w formie testu zawierającego 40 pytań. Pozytywną ocenę uzyskuje student, który rozwiązał przynajmniej 65% testu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W31. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

C.W20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

C.W23. Kontrola pisemna (dokumentacja procesu pielęgnowania)

C.W24. Kontrola ustna (raport ustny)

C.W25. Kontrola praktyczna (opracowanie planu działania)

C.W51. Kontrola ustna i pisemna (odpowiedź ustna, test wiedzy o srodkach)

C.U42. Kontrola praktyczna (realizacja działań dotyczących świadczeń zdrowotnych)

C.U43. Kontrola ustna (raport ustny, przedstawienie planu działania)

C.U44. Kontrola praktyczna (przygotowanie sprzętu i środków do realizacji opieki, wykonanie czynności)

C.U45. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania, studium przypadku)

C.U69. Kontrola praktyczna w czasie ćwiczeń w praktyce lekarza i pielęgniarki rodzinnej ( dobór środka i przepisywanie recept w gabinecie GP).

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa w zajęciach praktycznych obejmujących:

• nawiązanie kontaktu z pacjentem w środowisku rodziny,

• sformułowania diagnozy pielęgniarskiej oraz zaplanowania i realizacji opieki nad pacjentem w domu

• dokumentacji procesu pielęgnowania

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

• sprawdzian ustny

• przedstawienie udokumentowanego procesu pielęgnowania pacjenta

• sprawdzian praktyczny

• referat w ramach samokształcenia

• egzamin końcowy- test mieszany

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

• obserwacja przedłożona przez opiekuna zajęć praktycznych, nauczyciela prowadzącego

• opinie pacjenta i rodziny o studencie

• samoocena


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody praktyczne: zajęcia praktyczne

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

I. wykłady - 15 godz.

II. zajęcia praktyczne – 60 godz.

Praca własna studenta:

III. samokształcenie: przygotowanie referatu na podstawie wybranych artykułów pochodzących z czasopisma naukowego nt. problemów zdrowotnych występujących w rodzinie – 15 godz.

IV. przygotowanie do zaj. praktycznych, egzaminu – 15 godz.


Łączny nakład pracy studenta – 105 godz.

I+III+IV – 45 godz. - 1 pkt ECTS

II – 60 godz. - 3 pkt. ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Tematy wykładów

• Geneza pielęgniarstwa rodzinnego, kompetencje pielęgniarki rodzinnej Sytuacja społeczno-demograficzna rodziny w Polsce

• Koncepcje zdrowia rodziny.

• Planowanie rodziny. Cykle życia rodziny.

• Opieka prawna nad rodzina.

• Zagrożenie patologia, rozpad rodziny.

• Rodzina uzależniona, pomoc rodzinie uzależnionej.

Tematy wykładów i zajęć praktycznych

• Funkcjonowanie rodziny w zdrowiu i chorobie.

• Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny.

• System wsparcia rodziny z problemami. Świadczenia, instytucje, rodzaje pomocy.

• Koncepcje pielęgnowania stosowane w pielęgniarstwie rodzinnym.

• Metody pracy pielęgniarki rodzinnej.

• Standardy pielęgnowania w pielęgniarstwie rodzinnym

• Dysfunkcje w rodzinie.

Tematy zajęć praktycznych

• Dokumentowanie procesu pielęgnowania w rodzinie

• Choroby przewlekłe w rodzinie. (cukrzyca, otyłość, nadciśnienie, choroba Alzheimer).

• Opieka na niepełnosprawnym w rodzinie.

• Człowiek stary w rodzinie.

• Zasady opieki nad przewlekle chorym w domu.

W trakcie zajęć praktycznych prowadzone są seminaria nawiązujące do treści wykładów oraz konkretnych problemów zdrowotnych rodziny w środowisku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kiliańska D. (red.), Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

2. Bożkowa Krystyna, Sito Aldona:., Opieka zdrowotna nad rodziną. Wydanie Nowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

3. Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina- Zdrowie- Choroba. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2003.

4. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

5. Iwona Dominiak, Aleksandra Gaworska-Krzemińska , Dorota Kilańska: Ordynowanie leków i wypisywanie recept – przewodnik dla pielęgniarek i położnych, wyd. II. 2016, wyd. edumetriq

6. Adam Windak , Agnieszka Mastalerz-Migas , Sławomir Chlabicz; Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów , Wydawca: Termedia, Rok wydania: 2015, Wydanie: I

7. Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ,‘Wiesława Ciechaniewicz, Edyta Cudak, Danuta Dyk; Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014 Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1.Halina Nowakowska :Edukacja zdrowotna Jak efektywnie uczyć pacjentów z cukrzyca zasad samoopieki. Wyd: PZWL 2016, wyd.I

2.Mc Goldrik M. i wsp., Genogramy. Rozpoznanie

i interwencje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2007.

3. H. Sęk, R.Cieślak, ( red)., Wsparcie społeczne, stres

i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

4. Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne. Praca zbiorowa. Wydawnictwo C.H- Beck, Warszawa 2014.

5. Jan Latkowski, Witold Lukas, Ewa Toporowska-Kowalska, Andrzej Prelich, Jacek Łuczak: Medycyna rodzinna. Repetytorium.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL , 2015 Warszawa

6. Ludmiła Marcinowicz, Sławomir Chlabicz ; Jak skutecznie rozmawiać z pacjentem i jego rodziną? Praktyka lekarza rodzinnego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014 ,Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.