Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-RehPielNiep Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 42 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 3 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Dzikowska, Patrycja Zurzycka, Joanna Zyznawska
Prowadzący grup: Mirosława Dzikowska, Anna Gawor, Grażyna Puto, Izabela Sowińska, Ewa Walocha, Jolanta Wiertek, Patrycja Zurzycka, Joanna Zyznawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną i jej rodziną

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

D.W3. Wyjaśnia etiopatogenezę, objawy kliniczne, przebieg, leczenie, rokowanie i opiekę pielęgniarską w schorzeniach: układu krążenia (serca, naczyń krwionośnych), układu oddechowego, układu nerwowego układu pokarmowego (żołądka, jelit, wielkich gruczołów), wątroby, trzustki, układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego), układu kostno-stawowego, mięśni, układu dokrewnego oraz krwi

*D.W6. Zna zasady planowania opieki nad chorymi w zależności od wieku i stanu zdrowia

D.W9. Charakteryzuje techniki i procedury pielęgniarskie stosowane w opiece nad chorym, w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W10. Zna zasady przygotowania chorego do samoopieki w zależności od jego wieku i stanu zdrowia

D.W25. Zna następstwa długotrwałego unieruchomienia

*D.W37. Zna podstawowe kierunki rehabilitacji leczniczej (ergoterapia, psychoterapia, kinezyterapia, fizjoterapia)

*D.W38. Charakteryzuje przebieg i sposoby postępowania rehabilitacyjnego w jednostkach chorobowych

D.W39. Zna formy rehabilitacji zawodowej

D.W52. Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania

W zakresie umiejętności:

*D.U4. Motywuje chorego i jego opiekunów do wejścia do grup wsparcia społecznego

D.U8. Diagnozuje stopień ryzyka rozwoju odleżyn i dokonuje ich klasyfikacji

D.U9. Pobiera materiał do badań diagnostycznych

*D.U18. Instruuje pacjenta i jego opiekuna w zakresie użytkowania sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych

D.U24. Prowadzi rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ruchowe pacjenta oraz aktywizację z wykorzystaniem elementów terapii zajęciowej

D.U26. Przekazuje informacje o stanie zdrowia chorego członkom zespołu terapeutycznego

D.U28. Prowadzi dokumentację opieki nad chorym: kartę obserwacji, zabiegów pielęgniarskich i raportów, kartę rejestru zakażeń szpitalnych, profilaktyki i leczenia odleżyn oraz kartę informacyjną z zaleceniami w zakresie samoopieki

D.U34.Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań na określone badania diagnostyczne

D.U35. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


*Efekt realizowany z wykorzystaniem metody e-learningu


Wymagania wstępne:

Wiedza nabyta w trakcie kształcenia na I i II roku: anatomia i fizjologia, patologia, podstawy pielęgniarstwa, etyki, psychologii, chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego. Umiejętności zawodowe zawarte w indeksie umiejętności nabyte na poziomie I i II roku,

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Warunkiem uzyskania przez studenta zaliczenia przedmiotu jest: 100% obecność na zajęciach praktycznych i uzyskanie pozytywnej oceny wg kryteriów ocen, co będzie stanowić 25% oceny końcowej oraz pozytywna ocena z zaliczenia części teoretycznej co będzie stanowić 75% oceny końcowej.

Zaliczenie części teoretycznej w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 30 pytań

(z rehabilitacji i z pielęgnowania niepełnosprawnych). Ocena pozytywną może uzyskać student, który osiągnął co najmniej 60%+1 punkt poprawnych odpowiedzi.

Skala ocen:

0 – 18 ndst

19 – 21 dst

22 – 23 dst plus

24 – 26 db

27 – 28 db plus

29 – 30 bdb

Zaliczenie zajęć praktycznych wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecność na zajęciach praktycznych 100%

2. wykonanie zadania indywidualnego polegającego na rozpoznaniu problemów pielęgnacyjnych wybranego pacjenta przebywającego w oddziale rehabilitacji oraz ustalenie plan postępowania pielęgniarskiego i realizacja planu zgodnie z procedurami postępowania

3. uzyskanie pozytywnej oceny wg kryteriów

Ocena osiągnięć założonych efektów w zakresie wiedzy

i umiejętności:

• kryteria słowne (opis osiągnięć studenta prze nauczyciela)

• skala punktowa zawarta w dzienniku praktyk

• samoocena studenta

Kryteria w zakresie wiedzy i umiejętności:

• umiejętności komunikowania się z pacjentem, jego rodziną, członkami zespołu interdyscyplinarnego

• umiejętności oceny stanu pacjenta

• rozpoznanie potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta

• jakość wykonania zabiegów pielęgnacyjnych (sprawność, poprawność, dokładność, tempo wykonania, bezpieczeństwo pacjenta, przestrzegania procedur postępowania)

• dobór technik i organizacja pracy

• umiejętności dokumentowania działań pielęgnacyjnych

Ocena osiągnięć założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

• opinia nauczyciela, pacjentów, członków zespołu interdyscyplinarnego

• ocena przez grupę studencką

• samoocena

Kryteria w zakresie kompetencji społecznych:

• przestrzeganie praw pacjent

• stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych

• zdolność do samooceny

• znajomość swoich mocnych i słabych stron

• odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój

Skala ocen:

0 – 61 ndst

62 – 69 dst

70 – 78 dst plus

79 – 86 db

87 – 94 db plus

95 – 100 bdb

Kryteria wymagane do zaliczenia pracy samokształceniowej:

• artykuł pochodzący z czasopisma naukowego,

• treść dotycząca problematyki osób niepełnosprawnych,

• treść dotycząca chorego dorosłego lub dziecka,

• artykuł opublikowany nie wcześniej niż 5 lata wstecz,

• przygotowanie pisemnego sprawozdania,

• dołączenie kserokopii lub wydruku artykułu,

• złożenie opracowanego grupowo podczas zajęć praktycznych poradnika dla wybranej grupy pacjentów niepełnosprawnych.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej zajęcia praktyczne/ praktyka zawodowa muszą być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W3. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru)

D.W6. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej)

D.W9. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.W10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (projekt edukacji zdrowotnej)

D.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru)

D.W37. Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru)

D.W38. Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej)

D.W39. Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru)

D.W52. Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru)

D.U4. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U8. Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U9. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U18. Kontrola pisemna (projekt edukacji zdrowotnej)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U24. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.U26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.U28. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.U34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.U35. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena

D.K2. Samoocena Ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Samoocena Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Ocena grupy

D.K6. Samoocena Ocena grupy

D.K7. Samoocena Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego) Ocena grupy

D.K9. Samoocena Ocena grupy

D.K10. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego i zadania zespołowego.

Dodatkowe kryterium oceny stanowi wykonanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami postępowania oraz wymaganiami określonymi przez prowadzącego zajęcia.

Zadania indywidualne:

1. Każdy student rozpozna problemy pielęgnacyjne wybranego chorego przebywającego w oddziale rehabilitacji oraz ustali plan postępowania pielęgniarskiego.

Zadania zespołowe:

1. Podjęcie współpracy z zespołem terapeutyczno-rehabilitacyjnym i grupą studencką w opiece nad pacjentem oddziału rehabilitacyjnego.

Kryteria do oceny i samooceny studenta w trakcie zajęć praktycznych/ praktyki zawodowej w oddziale rehabilitacji.

Komunikowanie i interakcje z ludźmi:

1. Rozpoznanie barier komunikowania

2. Dobór technik relacji interpersonalnych

3. Stworzenie warunków komunikowania

4. Zdolność do okazania empatii, słuchania

5. Komunikowanie z pacjentem i jego rodziną

Zdolność do współpracy:

1. Przepływ informacji w zespole terapeutycznym

2. Relacje z personelem

3. Relacje w grupie koleżeńskiej

4. Relacje z pacjentem i jego bliskimi

5. Życzliwość, kultura osobista, tolerancja

6. Podejmowanie roli lidera zespołu opieki pielęgniarskiej

Świadomość zasad etyki zawodowej:

1. Przestrzeganie praw pacjenta

2. Stosowanie zaakceptowanych norm kulturowych, etycznych i zawodowych

Self-knoledge (rzeczywisty obraz samego siebie)

1. Zdolność do samooceny

2. Znajomość swoich mocnych i słabych stron

3. Odpowiedzialność za uczenie się i własny rozwój

Ocena stanu chorego:

1. Gromadzenie danych (obserwacja, wywiad, pomiary)

2. Analiza dokumentacji, wnioskowanie

3. Ocena potrzeb i problemów zdrowotnych pacjenta

Planowanie działań:

1. Ustalenie celu podejmowanych działań

2. Realność i adekwatność planu działań

3. Modyfikowanie planu, zależnie od potrzeb

4. Wykorzystywanie wiedzy teoretycznej w realizacji procesu pielęgnowania

Podejmowanie działań pielęgniarskich:

1. Planowanie pracy z uwzględnieniem udziału pacjenta i jego bliskich

2. Dobór technik i organizacja pracy

3. Sprawność, dokładność, solidność, tempo działania

4. Przestrzeganie algorytmów i procedur, zachowanie zasad bezpieczeństwa, aseptyki

5. Zarządzanie środkami farmaceutycznymi (leki)

6. Dokumentowanie podjętych działań pielęgnacyjnych

Podejmowanie działań edukacyjnych:

1. Rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych

2. Planowanie i dobór treści edukacyjnych

3. Dobór metod i form edukacji

4. Ocena efektów działań edukacyjnych

Legenda:

3 pkt. – samodzielnie, prawidłowo, biegle, wyczerpująco, bezbłędnie, sprawnie, trafnie, zawsze przestrzega procedur, zachowany samokrytycyzm

2 pkt. – wymaga ukierunkowania nauczyciela i okresowej korekty, po ukierunkowaniu pracuje dobrze

1 pkt. – wymaga wyjaśnień i pomocy nauczyciela, niekiedy popełnia błędy

0 pkt. – pomimo pomocy nauczyciela ma trudności, popełnia liczne błędy, prezentuje cechy niezgodne z przyjętymi kryteriami

Skala ocen:

Bardzo dobry: 95 – 99 pkt.

Ponad dobry: 88 – 94 pkt.

Dobry: 79 – 87 pkt.

Dość dobry: 70 – 78 pkt.

Dostateczny: 60 – 69 pkt.

Niedostateczny: 0 – 59 pkt.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody praktyczne: instruktaż, ćwiczenia praktyczne, pokaz

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

I. wykłady – 42 godz.

II. zajęcia praktyczne - 80 godz.

Praca własna:

III. wykłady w formie e-learningu – 3 godz.

IV. samokształcenie - opracowanie materiałów edukacyjnych dla pacjentów – 30 godz.

V. przygotowanie do zaj. praktycznych i egzaminu – 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta - 175 godz.

I + III + IV+V – 95 godz. – 3 punkty ECTS

II – 80 godz. – 4 punkty ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

(z podziałem na formy realizacji zajęć)

Tematy wykładów:

Podstawowe pojęcia związane z niepełnosprawnością. Rodzaje i stopnie inwalidztwa, kalectwa, systemy orzekania o niepełnosprawności. Fizyczne i społeczne koncepcje funkcjonowania osób niepełnosprawnych. Pojęcie rehabilitacji kompleksowej. Aktywna rehabilitacja i sport inwalidzki. Cele, zasady oraz etapy rehabilitacji. Rozwój rehabilitacji w Polsce i na świecie. System świadczeń socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych

w Polsce. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Możliwości kształcenia, rehabilitacji zawodowej, zatrudnienia osób niepełnosprawnych. *Terapia zajęciowa jako forma rehabilitacji. Podstawowe metody i techniki usprawniania chorych: kinezyterapia – rodzaje i zasady wykonywania ćwiczeń fizycznych. Wykorzystanie w rehabilitacji elektroterapii, światłolecznictwa, wodolecznictwa, krioterapii. Masaż klasyczny i jego zastosowanie w rehabilitacji. Rola i zadania pielęgniarki w zespole rehabilitacyjnym. Kompetencje pielęgniarki

w zakresie realizacji funkcji rehabilitacyjnej. Psychologiczne i społeczne skutki kalectwa i inwalidztwa. Człowiek niepełnosprawny w społeczeństwie, bariery architektoniczne i społeczne utrudniające integrację. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów z RZS w okresie zaostrzenia i remisji. Zaopatrzenie w sprzęt i pomoce ortopedyczne. Usprawnianie i pielęgnowanie osób po odjęciach kończyn. Przygotowanie amputowanego do zaprotezowania. Nauka posługiwania się protezą. Problemy dziecka niepełnosprawnego. Opieka nad pacjentem niedowidzącym i niewidomym. Opieka nad pacjentem z uszkodzeniem słuchu.

Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów po urazach rdzenia kręgowego.

Tematyka zajęć praktycznych:

Rola i zadania pielęgniarki w zespole rehabilitacyjnym. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego. Pielęgnowanie u usprawnianie pacjentów po udarze mózgu. Opieka nad pacjentem z afazją. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów z reumatoidalny zapaleniem stawów. Różnice postępowania z pacjentem w okresie zaostrzenia i remisji. Pielęgnowanie i usprawnianie pacjentów po urazach rdzenia kręgowego

*Wykład realizowany w formie e-learningu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kurpas D., Kassolik K., Rehabilitacja w pielęgniarstwie. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2010.

2. Opara J., Podręcznik rehabilitacji medycznej, Wyd. I. Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2008.

3. Rutkowska E. (red.), Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018 (RW 05.06.19)

4. Zimmermann-Górska I., Choroby reumatyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2004.

5. Dominiak I., Gaworska-Krzemińska A., Kilańska D. (red.), Ordynowanie leków i wypisywanie recept – przewodnik dla pielęgniarek i położnych, Wyd. Edumetriq

Literatura uzupełniająca:

1. Kubacki J., Alloplastyka stawów w aspekcie zagadnień ortopedycznych i rehabilitacyjnych, Wydawnictwo AWF, Katowice 2004.

2. Kwolek A., Rehabilitacja medyczna tom I i II.

Wydawnictwo Urban & Partner, Wrocław 2004.

3. Kiwerski J., Rehabilitacja medyczna

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

4. Przeździak B., Zaopatrzenie rehabilitacyjne. Wydawnictwo Medyczne Via Medica, Gdańsk 2003.

5. Szczygłowski J., Zwyrodnienia narządu ruchu - objawy, przyczyny, leczenie, unikanie powikłań, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

6. Widuchowski J., Kolano - endoprotezoplastyka - całkowita wymiana stawu, Wydawnictwo: Sport & Med., Katowice 2001.

7. Kózka M., Płaszewska –Żywko L., Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

8. Kózka M., Płaszewska –Żywko L., Diagnozy i interwencje pielęgniarskie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.