Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-ZP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, pielęgniarstwo, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Nowacka, Anna Piskorz
Prowadzący grup: Genowefa Gaweł, Janusz Kołacz, Anna Nowacka, Anna Piskorz, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z pogranicza nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych będących podstawą znajomości i rozumienia zachowań warunkujących zdrowie jednostki i populacji oraz metod służących ochronie zdrowia oraz zasad racjonalnego ich stosowania

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W24. Przedstawia genezę, założenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia

B.W25. Wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego

B.W26. Zna pojęcia podstawowe dotyczące zdrowia i choroby

B.W27. Klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym

B.W28. Omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych badań naukowych

B.W29. Charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób

B.W30. Omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce

B.W32. Wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE

B.W33. Określa zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy

B.W34. Omawia strukturę i funkcje jednostek opieki zdrowotnej

B.W35. Omawia pojęcia: stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy, praca zmianowa, rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm

B.W36. Charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki pielęgniarskiej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na pielęgniarskich stanowiskach pracy

B.W37. Definiuje pojęcia: obciążenie pracą, choroba zawodowa, wypadek przy pracy

B.W38. Wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy

B.W39. Opisuje etapy planowania pracy własnej i ich znaczenie w rozwoju zawodowym

B.W40. Definiuje pojęcie jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu; różnicuje kryteria oceny opieki zdrowotnej oraz pielęgniarskiej


W zakresie umiejętności:

B.U1. Opracowuje zestawienia podstawowych determinantów zdrowia

B.U19. Opracowuje projekty pielęgniarskich działań prozdrowotnych w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy

B.U20. Ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych, demograficznych

B.U21. Interpretuje działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego

B.U22. Dokonuje analizy i oceny funkcjonowania różnych systemów opieki medycznej oraz identyfikowania ich źródeł finansowania

B.U23. Projektuje metody i formy profilaktyki i prewencji chorób oraz kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych

B.U24. Kontroluje czynniki obciążające w pracy pielęgniarki oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy

B.U25. Rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (metody poszukiwania, curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja)

B.U26. Przeprowadza ocenę jakości opieki pielęgniarskiej dla potrzeb doskonalenia pielęgnowania

B.U27. Różnicuje zakres uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność moralną za człowieka i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej

D.K8. Współdziała w ramach zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Jest otwarty na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta

D.K10. Przejawia empatię w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

wiedza szkoła średnia – zakres biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie w wymiarze podstawowym

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Zaliczenie z oceną obejmujące:

- test pisemny na ocenę, zawierający różne rodzaje pytań testowych z tematyki wykładów w I i II semestrze,

- ocenę punktową przygotowania studentów na wszystkie zajęcia seminaryjne i ćwiczeniowe w I i II semestrze,

- ocenę pracy samokształceniowej w formie eseju.


Warunki zaliczenia:

- zaliczenie testu pisemnego

- zaliczenie zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych

- zaliczenie pracy samokształceniowej

- 100% obecność na ćwiczeniach

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W24. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

B.W25. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

B.W26. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

B.W27. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

B.W28. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W29.Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W30. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W32. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W33. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W34. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W35. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W36. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W37. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W38. Test dydaktyczny (jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku

B.W39. Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.W40.Test dydaktyczny (test zamknięty: jednokrotnego wyboru)

Kontrola ustna (studium przypadku)

B.U1. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U19. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U21. Test dydaktyczny (jednokrotnego wyboru)

B.U22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U23. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.U27. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.K1. Samoocena Ocena grupy

D.K2. Samoocena Ocena grupy

D.K3. Samoocena Ocena grupy

D.K4. Samoocena Ocena grupy

D.K5. Samoocena Ocena grupy

D.K6. Samoocena Ocena grupy

D.K7. Samoocena Ocena grupy

D.K8. Samoocena Ocena grupy

D.K9. Samoocena Ocena grupy

D.K10. Samoocena Ocena grupy

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Kontrola pisemna – test z tematyki wykładów sem. I i sem II, test z tematyki ćwiczeń i seminariów sem. II

Kryteria oceny: uzyskanie co najmniej 21 pkt. - punktacja punktacja 40-38 pkt. -bdb, 37-35 pkt. +db, 34-30 pkt. -db, 29-26 pkt. + dst, 25-21 pkt.-dst , poniżej 21 pkt .-ndst

2. Kontrola praktyczna – samoocena studenta i ocena przez nauczyciela aktywności na ćwiczeniach i seminariach w sem.I

Kryteria oceny: uzyskanie co najmniej 25 pkt z zajęć ćwiczeniowych – punktacja 50-46 pkt. - bdb, 45-41 pkt. +db, 40-36 pkt. - db, 35-31 pkt. + dst, 30-25 pkt.- dst, poniżej 25 pkt.- ndst

3. Kontrola pisemna – praca samokształceniowa w formie eseju

Kryteria oceny:

1. Wykazanie się wiedzą i zrozumieniem tematyki - 6 pkt

2. Zgodność sformułowanych poglądów ze stanem wiedzy-6 pkt

3. Umiejętność analizy literatury i poprawne cytowania autorów - 4 pkt

4. Poprawny plan eseju i logiczny układ treści – 2 pkt.

5. Prawidłowa rerdakcja pracy – 2 pkt.

Skala ocen:

20 pkt. bdb, 19-18 pkt.+ db, 17-16 pkt. db, 15-14 pkt. +dst, 13-12 pkt dst.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

1. Punktualność i frekwencja na zajęciach.

2.Obserwacja indywidualnej pracy studenta i pracy w grupie.

3. Samoocena pracy studenta na zajęciach.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady

- metody praktyczne: ćwiczenia (PBL)

- metody problemowe - metody aktywizujące: dyskusja, seminaria (PBL)

- metody problemowe – klasyczna metoda problemowa

- metody problemowe – metody aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 30 godz.

- ćwiczenia - 30 godz

- seminaria - 20 godz

- samokształcenie – 15 godz

- przygotowanie do zajęć i zaliczenia – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 125 godz. - 5 punktów ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów

• Zdrowie i choroba- pojęcie, koncepcje, modele.

• Zdrowie publiczne – pojęcie zakres, funkcje, strategie działania na poziomie krajowym, regionalnym, międzynarodowym

• Czynniki warunkujące zdrowie - społeczne, kulturowe, środowiskowe

• Pomiar zdrowia; zagrożenia zdrowotne w Polsce i na świecie- wybrane problemy zdrowotne

• Higiena żywności

• System ochrony zdrowia w Polsce i na świecie- organizacja, funkcjonowanie, finansowanie, kontraktowanie świadczeń

• Zasoby w ochronie zdrowia w tym w pielęgniarstwie

• Jakość opieki zdrowotnej i ocena jakości pielęgnowania,

Tematy ćwiczeń

• Higiena powietrza, wody, gleby

• Higiena żywienia

• Higiena pracy

• Aktywne poszukiwanie pracy i planowanie pracy własnej

• Systemy opieki zdrowotnej w świecie

Tematy seminariów

• Higiena człowieka, środowiska zamieszkania, nauczania

• Wybrane choroby cywilizacyjne stanowiące problem zdrowia publicznego - epidemiologia, czynniki ryzyka, działania prewencyjno-profilaktyczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Sygit M., Zdrowie Publiczne, Wydawnictwo Oficyna, Warszawa 2010.

2. Kulig T., Latalski M. (red.), Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

3. Kolarzyk E. (red.), Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Litwiejko A., Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym, Wydawnictwo Atut, Warszawa 2010.

2. Włodarczyk C. i in., Zdrowie Publiczne w krajach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007.

3. Marcinkowski J. T., Higiena. Profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003.

4. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A.B. (red.), Epidemiologia w Zdrowiu Publicznym, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

5. Wojciechowska – Piskorska H., Skuza L., Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach opieki zdrowotnej, Ośrodek Doradztwa i Doskon. Kadr, Gdańsk 2002.

6. Włodarczyk C.W., Poździoch S., Systemy zdrowotne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

7. Gawęcki J., Roszkowski W.(red.), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

8. Jabłońska-Chmielewska A., Jarosz M., Horoch Cz., Zdrowie Publiczne,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

9. Karczewski J. K. (red.), Higiena. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.

10. Roczniki statystyczne GUS.

11. Roczniki PZH.

12. Wybrane akty normatywne wskazane przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.