Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakażenia szpitalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD-ZakSz3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zakażenia szpitalne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Dzikowska, Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Mirosława Dzikowska, Agnieszka Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do podejmowania działań profilaktycznych w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń szpitalnych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W39. Definiuje zakażenia szpitalne z uwzględnieniem źródeł i rezerwuaru drobnoustrojów w środowisku szpitalnym, dróg szerzenia, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych

C.W40. Wyjaśnia sposoby kontroli szerzenia się, zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych w tym mikroflory środowiska szpitalnego

C.W41. Wyjaśnia mechanizm i sposoby postępowania w zakażeniu krwi, zakażeniu ogólnoustrojowym, szpitalnym zapaleniu płuc, zakażeniu dróg moczowych i zakażeniu grzybiczym

C.W42. Analizuje zagrożenia epidemiologiczne w skupiskach ludzi, takich jak: szkoły, przedszkola, uczelnie, szpitale, koncerty, koszary wojskowe


W zakresie umiejętności:

C.U61. Wdraża standardy postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym i zakażeniom w innych przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego

C.U62. Prowadzi ocenę i izoluje chorych potencjalnie zakażonych lub chorych zakaźnie

C.U63. Bezpiecznie stosuje środki dezynfekcyjne i segreguje odpady medyczne

D.U6. Organizuje izolacje chorych zakaźnie w miejscach publicznych i w warunkach domowych


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomie osób powierzonych opiece

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K10. Przejawia empatie w relacji z pacjentem i jego rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

• zaliczenie treści programowych po zakończonych ćwiczeniach zaliczanie w formie pisemnej – test składający się z 35 pytań. Należy uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na ocenę dostateczną, 80% na ocenę dobrą, 90% na ocenę bardzo dobrą.

• Zaliczenie pracy własnej do wyboru:

- (potwierdzenie biernego uczestnictwa w konferencjach lub sympozjach naukowych poruszających tematykę zakażeń szpitalnych, lub

- student przedstawi na forum grupy ustną analizę dwóch artykułów naukowych poruszających problem zakażeń szpitalnych wraz z wnioskami, co do ważności tego zagadnienia w pracy pielęgniarki.

Termin dostarczenia certyfikatu uczestnictwa w konferencji lub przedstawienia analizy artykułów naukowych upływa

z dniem ostatniego dnia trwania zajęć dydaktycznych w III semestrze.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na seminariach student jest zobowiązany uzupełnić materiał realizowany na zajęciach i omówić go na konsultacji indywidualnej z koordynatorem przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W39. Testy dydaktyczne (test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru)

C.W40. Testy dydaktyczne (test zamknięty wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, typu prawda czy fałsz)

C.W41. Testy dydaktyczne (test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, testy otwarte: z luką, opis, wymagające krótkiej odpowiedzi)

C.W42. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

C.U61. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

C.U62. Testy dydaktyczne (testy otwarte: z luką, opis, wymagające krótkiej odpowiedzi)

C.U63.Testy dydaktyczne (test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, typu prawda czy fałsz)

D.U6. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

D.K1. Samoocena

D.K5. Esej

D.K10. Samoocena

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Test po zakończeniu ćwiczeń i omówieniu prac samokształceniowych- konieczność uzyskania 60% poprawnych odpowiedzi. Test składa się z 35 pytań testowych – dysjunktywnych. Za każdą prawidłową odpowiedź można uzyskać 1 pkt maksymalnie 35 pkt. Aby uzyskać ocenę dostateczną należy otrzymać co najmniej 60% poprawnych, 80% na ocenę dobrą, 90% na ocenę bardzo dobrą.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

1.W teście zaliczeniowym znajdują się 3 pytania oceniające umiejętności społeczne: poszanowanie praw pacjenta

w trakcie prowadzenia dochodzenia epidemiologicznego oraz wykonywania zabiegów pielęgniarskich ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed zakażeniami


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład, pogadanka

- metoda problemowe- metody aktywizujące: studium przypadku, burza mózgu, metoda sytuacyjna

- metody problemowe i aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- ćwiczenia - 20 godz.

Praca własna studenta:

- samokształcenie: analiza literatury przedmiotu, poszukiwanie i ocena informacji, przygotowanie prezentacji rezultatów – 30 godz.

- przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.


Łączny nakład pracy studenta - 60 godz. - 2 punkty ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń:

1. Epidemiologia drobnoustrojów w środowisku szpitalnym.

2. Drogi szerzenia się zakażeń.

3. Drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby), jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych.

4. Patogeny alarmowe i ich wpływ na występowanie zakażeń.

5. Szpitalne zakażenia układowe (zakażenia układu oddechowego, moczowego, zakażenia krwi oraz metody zapobiegania tym zakażeniom.

6. Zakażenia związane z wykonywaniem procedur medycznych w oddziałach szpitalnych (intensywna terapia, blok operacyjny, oddział położniczo-noworodkowy, radioterapii i chemioterapii).

7. Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe. Metody zapobiegania.

8. Dezynfekcja i sterylizacja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

9. Kontrola zakażeń szpitalnych. Organizacja zespołów i komitetu do spraw kontroli zakażeń.

10. Zasady pobierania materiału do badan mikrobiologicznych – wydzieliny z drzewa oskrzelowego, moczu, krwi.

11. Zasady monitorowania zakażeń w placówkach służby zdrowia.

12. Przepisy prawne dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych.

13. Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń szpitalnych w oddziałach: pediatrycznym , neonatologicznym, położniczym, ginekologicznym, onkologicznym,

chirurgicznym, intensywnej terapii, AIDS i innych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa;

1. Bulanda M., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL Warszawa 2016

2. Heczko P., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL, Warszawa 2008

3. Mączyńska A. (red.). Higiena rąk w placówkach medycznych. Przewodnik krok po kroku. Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2015

4. Dzierżanowska D.: Patogeny zakażeń szpitalnych. Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Heczko P., Wróblewska M, Pietrzyk A .: Mikrobiologia lekarska. PZWL Warszawa 2014

2. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2008

3. Weiβ G., Kӧnig B: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban &Partner Wrocław 2014

4. Fleischer M., Bober-Gheek B., Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wydawnictwo CKPPiP, Warszawa 2006.

5. Weiβ G., Kӧnig B: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban &Partner Wrocław 2014

6. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/1570.htm - Dz. U. 2008, nr 234 poz. 1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

7. Czasopismo „Zakażenia”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.