Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawowa opieka zdrowotna cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLD.POZ1c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawowa opieka zdrowotna cz. I
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo stacjonarne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Cisek, Ewa Kawalec-Kajstura
Prowadzący grup: Izabela Chmiel, Maria Cisek, Alicja Diak, Ewa Kawalec-Kajstura, Barbara Kwiecień, Agnieszka Mamoń, Anna Nowacka, Beata Ogórek-Tęcza, Anna Piskorz, Małgorzata Rachwalska, Zuzanna Radosz, Anna Trzoniec, Krystyna Twarduś, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Opanowanie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na wykonywanie zadań w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w opiece nad jednostką, rodziną, zbiorowością lokalną w środowisku zamieszkania, nauczania i wychowania oraz pracy w różnych etapach życia

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W31.Wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej, role i zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

C.W17. Charakteryzuje podstawową opieką zdrowotną w Polsce i na świecie z uwzględnieniem zadań pielęgniarki i innych pracowników ochrony zdrowia

C.W18. Zna system zarządzania informacją w podstawowej opiece zdrowotnej

C.W19. Wskazuje determinanty i mierniki jakości podstawowej opieki zdrowotnej

C.W24. Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży


W zakresie umiejętności:

C.U36. Ocenia stan zdrowia jednostki i rodziny -„potencjał zdrowotny człowieka” z wykorzystaniem swoistej metodyki (skale, siatki, pomiary przyrządowe)

C.U37. Rozpoznaje uwarunkowania zachowań zdrowotnych jednostki i czynniki ryzyka chorób wynikających ze stylu życia

C.U38. Uczy odbiorcę usług pielęgniarskich samokontroli stanu zdrowia i motywuje do zachowań prozdrowotnych

C.U40. Realizuje programy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej dostosowane do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych

C.U43. Ocenia środowisko nauczania i wychowania w zakresie rozpoznawania problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży

C.U.45. Stosuje standardy i procedury pielęgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej


W zakresie kompetencji społecznych

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece

D.K2. Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodową i kształtuje umiejętności dążąc do profesjonalizmu

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Przestrzega tajemnicy zawodowej


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

- zaliczenie treści programowych w formie pisemnej (obowiązkowo zaliczenie dwóch kolokwiów prowadzonych w trakcie trwania wykładów- I semestr )


Ocenie w ramach zajęć praktycznych podlegaj następujące elementy – II semestr

- ocena aktywności studenta na zajęciach praktycznych

- ocena przygotowania do seminariów przeprowadzanych na zajęciach praktycznych

- ocena umiejętności stawiania diagnozy pielęgniarskiej w odniesieniu do pacjentów korzystających z podstawowej opieki zdrowotnej

Zaliczenie pracy własnej studenta (bez oceny) do wyboru:

- (potwierdzenie biernego uczestnictwa wraz z krótkim opisem przebiegu konferencji lub sympozjum naukowego poruszającego tematykę promocji zdrowia i profilaktyki chorób w odniesieniu do pacjenta: zdrowego lub chorego lub

- przedstawienie konspektu zajęć wraz z przebiegiem (proponowanymi treściami) na temat szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej. Konspekt skierowany powinien być do dzieci lub młodzieży w wieku szkolnym)

Termin dostarczenia certyfikatu uczestnictwa w konferencji lub konspektu zajęć upływa z dniem ostatniego dnia trwania zajęć dydaktycznych w II semestrze

Ocena końcowa stanowi średnią uzyskaną z ocen otrzymanych z poszczególnych kolokwiów (wykłady) oraz zajęć praktycznych

Uczestniczenie w wykładach oraz zajęciach praktycznych jest obowiązkowe w 100%, w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach praktycznych zajęcia muszą być zrealizowane w innym terminie ustalonym z opiekunem dydaktycznym i koordynatorem przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W31. Test dydaktyczny (test otwarty: z luką, opis, wymagające krótkiej odpowiedzi)

C.W17. Test dydaktyczny (test otwarty: z luką, opis, wymagające krótkiej odpowiedzi)

C.W18. Test dydaktyczny (test zamknięty: wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru)

C.W19. Test dydaktyczny (test otwarty: z luką, opis, wymagające krótkiej odpowiedzi)

C.W24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

C.U36. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

Kontrola pisemna (esej, rozprawka, zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, reorganizacji pracy, raport, projekt)

C.U37. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

C.U38. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

C.U40. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

C.U43. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna)

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

C.U.45. Kontrola praktyczna (wykonanie czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Ocena grupy

Esej

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

D.K7. Samoocena

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

1. Test sprawdzający wiedzę po odbyciu wykładów, konieczność uzyskania 65% poprawnych odpowiedzi.

- pierwsze kolokwium – 6 pytań z luką odpowiedzi. Za każde pytanie można otrzymać maksymalnie 1 punkt. Łącznie można otrzymać 6 punktów. Skala ocen:

4 pkt – dostateczny

4,5 pkt – dostateczny plus

5 pkt – dobry

5,5, pkt. – dobry plus

6 pkt – bardzo dobry

- drugie kolokwium – 25 pytań testowych dysjunktywnych. Za każdą prawidłową odpowiedź można otrzymać 1 pkt. Maksymalna liczba punktów 25.

Skala ocen

16-17 pkt – dostateczny

18-19 pkt – dostateczny plus

20-21 pkt – dobry

22-23 pkt – dobry plus

24-25 pkt – bardzo dobry

2. Zajęcia praktyczne – zaliczenie 5 seminariów, poprawne przygotowanie diagnozy pielęgniarskiej dotyczącej oceny rozwoju psycho-motorycznego dziecka zdrowego w żłobku

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

1.W trakcie zajęć praktycznych ocena dotyczy przejawiania przez studenta w zachowaniu przebiegającym w kontakcie

z dzieckiem, człowiekiem dorosłym (pacjentem) oraz personelem medycznym postawy empatycznej ukierunkowaną na zrozumienie potrzeb dziecka oraz osób powierzonych opiece.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady

- metody praktyczne: zajęcia praktyczne

- metody problemowe i aktywizujące: samokształcenie kierowane


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

I. - wykłady - 25 godz.

II. - zajęcia praktyczne - 60 godz.

Praca własna studenta:

III. - samokształcenie - 15 godz.

IV. - przygotowanie do zajęć praktycznych i egzaminu – 20 godz.


Łączny nakład pracy studenta – 120 godz

I+III+IV – 60 godz. - 2 punkty ECTS

II – 60 godz.- 3 punkty ECTS (Rozp. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 9 maja 2012 r.)


Pełny opis:

Tematy wykładów

1. Koncepcja funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w świetle przemian opieki zdrowotnej w Polsce

2. Podstawowa Opieka Zdrowotna i jej zadania w odniesieniu do świadczeń realizowanych przez pielęgniarkę w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

3. Cele przekształceń i zadania zespołu podstawowej opieki zdrowotnej (praktyka indywidualna i grupowa pielęgniarki rodzinnej i lekarza rodzinnego, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) oraz wpływ jej na jakość opieki.

4. Planowanie i realizacji opieki pielęgniarskiej

w środowisku zamieszkania - opieka domowa, żłobkach, środowisku nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy w ramach POZ.

5. Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka.

6. Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji polityki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki.

7. Rozwój psychofizyczny dziecka oraz wpływ zabawy na jego funkcjonowanie społeczne

8. Narodowy Program Zdrowia 2016-2020 oraz inne programy zdrowotne realizowane w odniesieniu do człowieka zdrowego i chorego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Tematyka zajęć praktycznych

1. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnię małego dziecka oraz dziecka i młodzieży środowiska nauczania i wychowania

2. Poznanie specyfiki pracy w POZ oraz zadań poszczególnych członków sprawujących opiekę na jednostką, rodziną i społecznością (opieka nad dzieckiem, uczniem, człowiekiem pracującym, kobietą ciężarną, osobą starszą).

3. Szczepienia ochronne jako metoda profilaktyki swoistej

4. Rozwój psychofizyczny dziecka oraz wpływ zabawy na jego funkcjonowanie społeczne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kilańska D., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej t. I., Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010.

2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej t. II, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Woynarowska B., Jodkowska M., Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.

2. Oblacińska A., Woynarowska B., Profilaktyczne badania lekarskie i inne zadania lekarza w opiece zdrowotnej nad uczniami. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2002.

3. Woynarowska B., Profilaktyka w pediatrii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

4. Kawczyńska – Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo Makmed, Lublin 2008.

5. Nosko J., Wojtczak A., Zdrowie publiczne, Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2009.

6. Narodowy Program Zdrowia 2016 -2020, dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1492/D2016000149201.pdf

7. Marcinowicz L., Ślusarska B.(red.), Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.