Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka onkologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLU-Oponk Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka onkologiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Ćwiczenia kliniczne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska
Prowadzący grup: Małgorzata Gawlik, Monika Jończyk, Mirosław Szura, Lucyna Ścisło, Elżbieta Walewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wykształcenie u studentów umiejętności potrzebnych do podjęcia opieki pielęgnacyjnej nad chorym w oddziale onkologicznym.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W17. Charakteryzuje profesjonalną opiekę pielęgniarską nad chorym z

chorobą nowotworową

W zakresie umiejętności:

BI.U3.Zaplanuje opiekę nad chorym z wybranymi chorobami nowotworowymi leczonymi systemowo

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K1. Przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych


Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę i umiejętności z grupy przedmiotów realizujących treści w zakresie nauk społecznych i wybranych przedmiotów w zakresie opieki specjalistycznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Ocena jest średnią z dwóch form zaliczenia

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Formą zaliczenia jest:

1. test pisemny, zawierającym 10 – 12 zadań w postaci pytań, poleceń, pytań z luką lub uzupełnieniami lub pytań typu alternatywnego, tak/ nie, prawda/ fałsz.

Kryteria oceny testu:

Zadania oceniane 1 pkt lub 2 pkt. W sumie uzyskać można 15 pkt

15 pkt.- bdb, 14,5-13,5 pkt.- db plus, 13-11,5 pkt.- db, 11-9,5 pkt. – dst plus, 9 pkt. -dost

2. na podstawie przygotowanego studium przypadku rozpoznanie problemów zdrowotnych, określenie celów i zaplanowanie opieki nad chorym z chorobą nowotworową w formie pisemnej

Kryteria oceny studium przypadku:

1. Postawienie wszystkich diagnoz pielęgniarskich, ustalenie adekwatnych do diagnoz celów opieki oraz planu interwencji, prawidłowa hierarchia diagnoz 5,0

2. Postawienie wszystkich diagnoz pielęgniarskich, ustalenie adekwatnych do diagnoz celów opieki oraz niepełny plan interwencji, prawidłowa hierarchia diagnoz 4,5

3. Postawienie (2/3) diagnoz pielęgniarskich, ustalenie adekwatnych do diagnoz celów opieki oraz planu interwencji, prawidłowa hierarchia diagnoz 4,0

4. Postawienie (2/3) diagnoz pielęgniarskich, ustalenie adekwatnych do diagnoz celów opieki oraz niepełny plan interwencji, nieprawidłowa hierarchia diagnoz 3,5

5. Postawienie (½ plus 1) diagnoz pielęgniarskich, ustalenie adekwatnych do diagnoz celów opieki oraz planu interwencji, nieprawidłowa hierarchia diagnoz 3,0

Zasady dopuszczenia do końcowego zaliczenia:

Zaliczenie seminariów i ćwiczeń klinicznych na podstawie:

 obecność obowiązkowa na zajęciach

 przeprowadzenie wywiadu i ustne przekazanie informacji o pacjencie

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ćwiczenia i ćwiczenia kliniczne muszą być zrealizowana w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu)

W przypadku powtarzania przedmiotu student jest zobowiązany do powtarzania wszystkich składowych przedmiotu, tj. wykładów, ćwiczeń i ćwiczeń klinicznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W17. Test dydaktyczny (mieszany w postaci pytań, poleceń, pytań z

luką lub uzupełnieniami lub pytań typu alternatywnego, tak/ nie, prawda/ fałsz)

BI.U3. Kontrola ustna (studium przypadku)

B.K1. Kontrola ustna (studium przypadku)

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

- zaliczenie końcowe

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

- zaliczenie końcowe

- 100% uczestnictwo i aktywność na zajęciach

Zadanie indywidualne:

Przeprowadzenie wywiadu z chorym w oddziale chemioterapii, i przedstawienie informacji podczas zajęć klinicznych w grupie.


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady

- metody praktyczne: ćwiczenia

- metody problemowe/aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

- wywiad z pacjentem w warunkach naturalnych


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 10 godz.

- ćwiczenia - 5 godz.

- ćwiczenia kliniczne – 10 godz.

Praca własna studenta:

- czytanie wskazanej literatury – 10 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń w zakresie chemioterapii - 7,5 godz.

- przygotowanie do ćwiczeń w zakresie radioterapii - 7,5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 75 godz.


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Struktura opieki onkologicznej.

Czynniki rakotwórcze, częstość występowania nowotworów złośliwych i zapobieganie.

Objawy chorób nowotworowych i przyczyny ich występowania.

Grupy wsparcia i działania niekonwencjonalne w onkologii.

Tematyka ćwiczeń:

Opieka nad chorym z rakiem płuca.

Opieka nad chorym z czerniakiem.

Tematyka ćwiczeń klinicznych:

Opieka nad chorym w okresie chemioterapii.

Opieka nad chorym w okresie radioterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Koper A. (red.), Pielęgniarstwo onkologiczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Łyczek M., Szadowska-Szlachetka Z., Ślusarska B., (red) Standardy i procedury w pielęgniarstwie onkologicznym.PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Jeziorski A., Onkologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014

2. de Walden-Gałuszko K., Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

3. Materiały podane przez prowadzących poszczególne zajęcia.

4. Artykuły w czasopismach medycznych i pielęgniarskich, np. Opieka Onkologiczna, Współczesna Onkologia, Problemy Pielęgniarstwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.