Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pielęgniarstwo środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLU-PielSr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo środowiskowe
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, pielęgniarstwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Cisek, Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Maria Cisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności oraz ukształtowanie postaw umożliwiających objecie profesjonalną opieką pielęgniarską dzieci i młodzież zagrożone patologią, osoby niepełnosprawne, oraz opieką profilaktyczną człowieka pracującego.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

BI.W15. Planuje opiekę nad rodziną zagrożoną patologią

BI.W16. Zna zasady opieki nad osobą niepełnosprawną

BI.W17. Zna zasady opieki nad człowiekiem pracującym

W zakresie umiejętności:

BI.U12.Przekazuje informacje dzieciom i młodzieży o zdrowiu zgodnie z potrzebami środowiska

BI.U13. Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia w miejscu pracy

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K3. Rozwiązuje dylematy etyczne w organizacji pracy własnej i zespołu


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu anatomii, fizjologii, podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej, socjologii, pedagogiki, psychologii z przedmiotów podstawowych, umiejętności pielęgniarskie z podstaw pielęgniarstwa, podstawowej opieki zdrowotnej,

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem testowym

Warunki zaliczenia zajęć:

• obecność na zajęciach – 100%

• przeprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej w formie zajęć warsztatowych

• aktywny udział w wykonywaniu badań profilaktycznych w poradni medycyny pracy

• nawiązanie kontaktu i współdziałanie z osobami niepełnosprawnymi

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń klinicznych

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu wielokrotnego wyboru zawierającego 40 pytań. Egzamin zdany przy 65% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną; na ocenę plus dst, 75%, db-85 %, db plus-90 %, bdb-100% pozytywnych odpowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

BI.W15. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

BI.W16. Test dydaktyczny (mieszany)

Kontrola praktyczna (współuczestnictwo w terapii zajęciowej niepełnosprawnych)

Kontrola ustna (raport ustny z terapii zajęciowej)

BI.W17. Test dydaktyczny (mieszany)

Kontrola praktyczna (organizacja i przygotowanie pracownika do badań profilaktycznych)

BI.U12.Kontrola pisemna (scenariusz z zajęć edukacyjnych, projekty edukacji zdrowotnej)

Kontrola praktyczna (prowadzenie edukacji zdrowotnej, prowadzenie warsztatów)

BI.U13. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (kontrola dokumentacji pracownika, interpretacja wyników badań pracowników), diagnoza zagrożeń zdrowia w środowisku pracy. Test dydaktyczny (mieszany)

B.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, współpracownicy w placówkach, studenci) Samoocena

Studenci są oceniani na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach obejmujących:

• nawiązanie kontaktu i podjęcie współpracy w terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych

• przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w formie zajęć warsztatowych z dziećmi i młodzieżą zagrożoną patologią

• przygotowanie scenariusza zajęć z dziećmi i młodzieżą

• współuczestniczenie w wykonywaniu badań profilaktycznych pracujących

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności;

• zaliczenie przygotowanego scenariusza zajęć edukacji zdrowotnej

• sprawdzian praktyczny; przeprowadzenie zajęć praktycznych

• egzamin końcowy - test mieszany

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie kompetencji społecznych:

• obserwacja nauczyciela

• obserwacja i ocena współpracowników w jednostkach

• samoocena


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykład informacyjny, instruktaż

- metody problemowe: wykład problemowy

- metody eksponujące: pokaz

- metody praktyczne: działania praktyczne


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

- wykłady - 10 godz.

- ćwiczenia kliniczne - 15 godz.

Praca własna studenta:

- analiza literatury przedmiotu – 10 godz.

- przygotowanie scenariusza zajęć z młodzieżą –10 godz.

- przeprowadzenie edukacji zdrowotnej – 5 godz.

- identyfikacja czynników zagrażających zdrowiu w środowisku – 10 godz.

- przygotowanie do egzaminu – 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta - 90 godz.


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

Ochrona zdrowia pracujących.

Funkcjonowanie Służby Medycyny Pracy.

Fizjologia i normy fizjologiczne w pracy.

Rodzaje niedostosowań dzieci i młodzieży.

Przemoc w rodzinie.

Formy wsparcia i pomocy dzieciom w rodzinie patologicznej.

Tematyka wykłady/ćwiczenia kliniczne:

Rodzaje badań profilaktycznych.

Profilaktyka chorób zawodowych.

Warunki uciążliwe i czynniki szkodliwe w pracy.

Profilaktyka i formy pomocy dzieciom zagrożonym patologią społeczną.

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

Opieka środowiskowa nad niepełnosprawnymi.

Tematyka ćwiczeń klinicznych:

Zadania pielęgniarki w opiece nad pracującymi.

Profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych.

Terapia zajęciowa jako forma zapobiegania niepełnosprawności i utrwalania nabytych umiejętności.

Edukacja zdrowotna w środowisku dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kilańska D. (red.), Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, Wyd. Makmed, Lublin 2008.

2. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba niepełnosprawność, starość, Wyd. Makmed, Lublin 2008.

3. Ustawa o służbie medycyny pracy z dn. 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z dnia 13 sierpnia 1997 r.)

4. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E., Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, Wyd. Makmed, Lublin 2008, II t.

5. Sęk, H, .Cieślak R., ( red), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wyd. PWN, W-wa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Dawydzik Lech T., Ochrona zdrowia pracujących, PZWL, Warszawa 2003.

2. Jeton Z. (red), Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa. Podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2000.

3. Karpowicz P., Jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Instytut Wydawniczy Kreator, Białystok 2002.

4. Kodeks pracy 2014 z komentarzem. Komentarz –Aleksander P. Kuźniar, Dział X Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wyd. INFOR, W-wa 2014.

5. Ruth Maxwell, Dzieci, alkohol, narkotyki, Wyd. GWP, Gdańsk 2002, wyd. II.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.