Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Opieka środowiskowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PLU-Sos2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Opieka środowiskowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 18.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Cisek, Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Izabela Chmiel, Mirosława Dzikowska, Agnieszka Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studenta do napisania

i obrony pracy dyplomowej, wykorzystania wyników badań

w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W20. Definiuje pielęgniarstwo jako naukę o zdrowiu

A.W21. Definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz charakteryzuje metodykę postępowania badawczego

A.W22. Zna strukturę pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań

A.W23. Zna przepisy prawne dotyczące ochrony praw autorskich i zasady etyczne w pielęgniarskich badaniach naukowych

A.W24. Zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań

A.W25. Definiuje zasady praktyki opartej na dowodach naukowych

w medycynie (evidence based medicine) oraz w pielęgniarstwie (evidenced based nursnig practise)

A.W26. Zna zasady przygotowania publikacji do pielęgniarskich czasopism naukowych

W zakresie umiejętności:

A.U17. Planuje i przeprowadza badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotneji potrzeby zdrowotne społeczeństwa

A.U18. Przeprowadza badania naukowe w pielęgniarstwie z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych

A.U19. Prowadzi badania w oparciu o metody ilościowe i jakościowe

(w tym przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badania randomizowane, studium przypadku)

A.U20. Opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, dokonuje statystycznej analizy oraz interpretuje wyniki badań

A.U21. Dokonuje analizy porównawczej uzyskanych przez siebie wyników badań z wynikami innych badaczy

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K4.Przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z nauk społecznych; nauk podstawowych zdrowia publicznego, mikrobiologii i epidemiologii, nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, w tym: podstawy pielęgniarstwa, promocji zdrowia, podstawowej opieki zdrowotnej. Znajomość zagadnień opieki nad przewlekle chorym w ramach opieki domowej oraz długoterminowej.

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem

Zaliczenie - po II semestrze

Zaliczenie - po IV semestrze


Warunkiem zaliczenia jest:

- obecność studenta na seminarium,

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

- w semestrze II – przygotowanie konspektu pracy magisterskiej wraz z bibliografią przedmiotową i opracowanie rozdziału teoretycznego,

- w semestrze III, IV – przeprowadzenie badań i przygotowanie pracy magisterskiej oraz jej złożenie zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD dotyczącymi:

- struktury pracy, kolejności i zawartości rozdziałów i pod rozdziałów,

- doboru piśmiennictwa i poprawności jego wykorzystania,

- kompletności i adekwatności materiału i metod badawczych,

- właściwego i logicznego przedstawienia wyników (opracowanie statystyczne) i wniosków,

- dyskusji: logika wywodu, dobór piśmiennictwa, skuteczność argumentacji,

- estetyki pracy, formatowania tekstu, edycji i oprawy.

Prace dyplomowe – magisterskie – są pracami badawczymi.

Praca badawcza może polegać na: prowadzeniu badań w grupie/grupach z wykorzystaniem różnych metod badawczych, analizie oficjalnych dokumentów lub systematycznym przeglądzie piśmiennictwa naukowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W21. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W23. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.U17. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna:

- analiza literatury z zakresu tematyki pracy,

- opracowanie konspektu pracy,

- opracowanie założeń badań własnych,

- opracowanie części teoretycznej pracy na podstawie analizy piśmiennictwa,

- zebranie danych na podstawie przygotowanych/dobranych narzędzi badawczych

A.U18. Kontrola praktyczna (opracowanie założeń badań własnych, zebranie danych na podstawie przygotowanych/dobranych narzędzi badawczych)

A.U19. Kontrola praktyczna (zebranie danych na podstawie przygotowanych/dobranych narzędzi badawczych, opracowanie wyników badań)

A.U20. Kontrola praktyczna (przygotowanie bazy danych, analiza statystyczna oraz interpretacja danych)

A.U21. Kontrola praktyczna (opracowanie wyników badań i ich dyskusja)

B.K4.Ocena pracy pod względem wymaganych kryteriów

Ocena samodzielności w przygotowaniu pracy (system antyplagiatowy)


Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na seminariach, przygotowania zadania indywidualnego dotyczącego: umiejętności krytycznej analizy literatury przedmiotu, przygotowania konspektu pracy, poprawności formułowania celu badań, doboru grupy badawczej, metod badań, opracowania narzędzi badawczych lub pozyskania narzędzi standaryzowanych za zgodą autora/ów, prezentacji wyników obejmującej analizę porównawczą uzyskanych danych, poprawności przygotowania podsumowania i formułowania wniosków odpowiadających założeniom badawczym oraz przygotowania piśmiennictwa odpowiadającego kryteriom naukowości, zasadom cytowania według sytemu Vancuver lub Harvard.


Metody dydaktyczne:

- metody problemowe/aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, seminarium, analiza tekstów

- metody eksponujące: pokaz


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 90 godzin

Praca własna studenta:

Analiza literatury oraz przygotowanie konspektu i planu pracy magisterskiej – 50 godzin

Przygotowanie do seminarium - 100 godzin

Przeprowadzenie badań – 150 godzin

Analiza wyników badań, przygotowanie pracy – 160 godzin

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej - 50 godzin

Łączny nakład pracy studenta – 600 godzin


Pełny opis:

Treści merytoryczne seminarium dostosowane do tematyki prac dyplomowych:

- Medycyna środowiskowa w opiece na człowiekiem zdrowym i chorym

- Pielęgniarstwo rodzinne w opiece nad zdrowym dorosłym i dzieckiem, zapobieganie chorobom, pielęgnowanie chorego,

w miejscu zamieszkania, środowisku nauczania i wychowania oraz pracy.

- Zintegrowana opieka środowiskowo-rodzinna nad chorym przewlekle, chorym onkologicznie w opiece domowej i długoterminowej

- Środowiskowe zagrożenia zdrowia i prewencja zakażeń (w tym zapobieganie zakażeniom szpitalnym)

- Ocena zachowań pro i anty zdrowotnych w środowisku człowieka w odniesieniu do różnych grup społecznych i zawodowych

- Opieka nad niepełnosprawnym w środowisku zamieszkania

- Rodzina uzależniona, pomoc rodzinie uzależnionej

- Społeczność lokalna i jej wpływ na zdrowie człowieka

- Współczesne zagrożenia zdrowotne społeczeństwa i udział pielęgniarki w realizacji zadań wynikających z realizacji polityki zdrowotnej na poziomie podstawowej opieki

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.