Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse w ochronie zdrowia - aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne i etyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PODHBHTA.1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse w ochronie zdrowia - aspekty ekonomiczne, polityczne, prawne i etyczne
Jednostka: Instytut Zdrowia Publicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Wprowadzenie – poziom, struktura oraz dynamika wydatków na ochronę zdrowia w Polsce i w wybranych krajach 2. Polityka zdrowotna wobec stosowanych i planowanych do wdrożenia nielekowych technologii medycznych, ze wskazaniem na działania

• miejsce wyboru technologii medycznych w procesie formułowania

priorytetów polityki zdrowotnej • kryteria oceniania i wyboru priorytetów, w tym oceniania technologii medycznych

• identyfikacja i dobór interesariuszy w procesie oceniania technologii medycznych

• instytucjonalizacja procesu oceniania technologii medycznych

• bezstronność w procesie oceniania technologii medycznych, rola lobbingu i zagrożenie korupcją

3. Standardy Unii Europejskiej odnoszące się do technologii medycznych

4. Działania i narzędzia ekonomiczne w odniesieniu do optymalizacji wykorzystania środków publicznych:

• przegląd głównych przyczyn i wymiarów nieefektywnej alokacji zasobów na poziomie systemu: zawodność mechanizmu rynkowego, zawodność państwa

• działania korygujące przy występowaniu dóbr publicznych i społecznych

• działania korygujące przy występowaniu efektów zewnętrznych

• działania korygujące w odniesieniu do skutków występowania asymetrii informacyjnych

• rozwiązania drugie po najlepszym na przykładzie rynku leków oryginalnych

5. Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument racjonalizacji wydatków publicznych

6. Instrumenty prawne i organizacyjne w odniesieniu do zabezpieczenia optymalizacji wykorzystania środków publicznych:

a) Prawo zamówień publicznych: • opis przedmiotu zamówienia • definiowanie oferty najkorzystniejszej

• planowanie zamówień i ustalanie ich wartości

• formułowanie SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji wykonawców

• badanie i ocena ofert • umowa o udzielenie zamówienia

• środki ochrony prawnej w postępowaniu

b) Działania antykorupcyjne:

• obszary sektora ochrony zdrowia wrażliwe na zjawiska z zakresu korupcji

• regulacje prawne i strategie antykorupcyjne administracji szczebla krajowego oraz międzynarodowego w odniesieniu do sektora ochrony zdrowia

• rola organizacji pozarządowych, w tym międzynarodowych, w zwalczaniu korupcji w sektorze ochrony zdrowia

7. Kalkulacja kosztów w podmiotach leczniczych

• zakres i standardy rachunku kosztów

• sprawozdawczy rachunek kosztów

• zarządzanie kosztami i wycena świadczeń

8. Podstawowe narzędzia oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

Projekt Efektywna placówka medyczna - program szkoleń dla pracowników administracyjnych i zarządzających dla poprawy jakości w ochronie zdrowia

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. św. Anny 12 31-008 Kraków

Kierownik Projektu: dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ Instytut Zdrowia Publicznego ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków e-mail: pawel.kawalec@uj.edu.pl

9. Finansowy audyt wewnętrzny w podmiotach leczniczych • geneza i rozwój finansowego audytu wewnętrznego • definicja, rodzaje i istota finansowego audytu wewnętrznego • rola i miejsce finansowego audytu wewnętrznego w podmiotach leczniczych • podstawy prawne oraz standardy audytu wewnętrznego • analiza elementów sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych 10. Przegląd doświadczeń międzynarodowych w zakresie sieci HTA HB

Literatura:

• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2016), Wytyczne oceny technologii medycznych (HTA, ang. health technology assessment) Wersja 3.0, Warszawa, http://www.aotm.gov.pl/www/wpcontent/uploads/wytyczne_hta/2016/20160913_Wytyczne_AOTMiT.pdf

• Wybrane przepisy prawa powszechnie obowiązującego z zakresu prawa zamówień publicznych podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia. • Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 2, 4, 9

• Więckowska B. (2018), Mapy potrzeb zdrowotnych jako instrument płatnika w racjonalizowaniu systemu ochrony zdrowia, PWN, Warszawa

• Kostur A. (2012), Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 224.

• Ministerstwo Finansów (MF) (2003), Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej, Warszawa

• Knedler K., Stasiak M. (2014), Audyt wewnętrzny w praktyce Audyt operacyjny i finansowy, Wydawnictwo Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa

• Kowalczyk J. (2012), Przeciwdziałanie korupcji w ochronie zdrowia, CeDeWu, Warszawa, rozdziały I i II

• Sampietro-Colom L., Martin J. (ed.), (2016), Hospital based Health Technology Assessment, The Next Frontier for Health Technology Assessment, Springer

• THE AdHopHTA HANDBOOK, http://www.adhophta.eu/sites/files/adhophta/media/adhophta_handbook_websit e.pdf

• EU Action Pan on Drugs 2017-2020, www.emcdda.europa.eu/system/files/.../eu-action-plan%27-on-drugs-20172020.pdf

• Agreed regulation on medical devices, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9364-2016-REV-3/en/pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza – słuchacz/ka zna i rozumie:

1. podstawowe wskaźniki pomiaru wydatków zdrowotnych

2. proces formułowania priorytetów polityki zdrowotnej oraz kryteria oceniania i wyboru tych priorytetów, w szczególności w odniesieniu do technologii medycznych 3. zasady identyfikacji i doboru interesariuszy w procesie oceniania technologii medycznych

4. zasady scentralizowanej polityki lekowej UE (EMA) oraz zdecentralizowane zasady polityki w zakresie technologii nielekowych

5. podstawowe zasady funkcjonowania i ułomności mechanizmów rynkowego i alokacji zasobów przez instytucje państwowe w ochronie zdrowia

6. narzędzia posiada podstawową wiedzę na temat finansowych narzędzi korygujących efekty zawodności rynku i państwa stosowanych na różnych poziomach

systemu ochrony zdrowia

7. narzędzie map potrzeb zdrowotnych i uwarunkowania jego zastosowania w systemie opieki zdrowotnej

8. uregulowania prawne dotyczące działalności podmiotów leczniczych oraz organów administracji w zakresie realizacji zamówień publicznych

9. uwarunkowania i rozwój zjawisk korupcyjnych w sektorze opieki zdrowotnej oraz mechanizmy prawne służące zwalczaniu zjawisk korupcyjnych

10. zasady prowadzenia rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

11. podstawowe narzędzia oceny opłacalności inwestycji

12. istotę oraz metody audytu wewnętrznego w zakresie finansów w podmiotach leczniczych oraz zasady jego przeprowadzania

13. regulacje prawne krajowe i międzynarodowe w zakresie audytu wewnętrznego (w tym finansowego) ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów leczniczych

14. zasady działania sieci HTA HB w wybranych krajach w Europie i na świecie

Umiejętności – słuchacz/ka potrafi:

12. prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) wpływające na proces formułowania priorytetów polityki zdrowotnej, w szczególności w odniesieniu do oceny technologii medycznych, oraz wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania procesów związanych z ustalaniem i stosowaniem kryteriów oceniania i wyboru priorytetów

13. właściwie analizować procesy, formułować poprawne wnioski oparte na rzeczywistych danych niezbędnych do identyfikowania i doboru interesariuszy w procesie oceniania technologii medycznych

14. porównać zasady UE w zakresie wprowadzana na Jednolity Rynek Europejski technologii lekowych i nielekowych

15. prawidłowo posługiwać się normami, regułami (prawnymi, zawodowymi) w celu rozwiązywania problemów instytucjonalizowania procesu oceniania technologii medycznych

16. prawidłowo posługiwać się informacjami i regulacjami niezbędnymi w stosowaniu zasady bezstronności, roli lobbingu i zagrożenia korupcją

17. odróżnić prawidłowo przypadki zawodności rynku od podobnie działających skutków regulacji państwowych i wskazać na właściwe narzędzia naprawy

18. krytycznie ocenić i interpretować publikacje naukowe, opinie eksperckie, poglądy doktryny i raporty z zakresu tematyki przedmiotu, w tym kazusy, orzecznictwo i komentarze do przepisów

19. interpretować regulacje prawne istotne dla zwalczania zjawisk korupcyjnych w sektorze ochrony zdrowia

20. przeprowadzić finansowy audyt wewnętrzny zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej w podmiotach leczniczych

21. samodzielnie interpretować dane finansowo-księgowe zawarte w sprawozdaniach finansowych i formułuje własne opinie w powyższym zakresie

22. określić koszty w ośrodkach kosztów oraz skalkulować koszty realizowanych świadczeń zdrowotnych

23. zastosować proste metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych 24. potrafi pracować w grupie i w grupie dochodzić do wniosków i komunikować się z otoczeniem zewnętrznym 25. wyciągać wnioski na temat działania sieci HTA HB w wybranych krajach UE i na świcie

Kompetencje społeczne – słuchacz/ka jest gotów/owa do:

26. zachowania bezstronności w procesie oceniania technologii medycznych, roli lobbingu i zagrożenia korupcyjnego

27. aktualizacji posiadanej wiedzy w aspekcie interdyscyplinarnym oraz konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji

28. obrony swoich racji wskazując słabe strony analizowanych podmiotów leczniczych oraz ich potencjalne zagrożenia wykorzystując właściwe dane finansowe

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na co najmniej 50%

• obecność na co najmniej 80% zajęć

Końcowa ocena z modułu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): słuchacz uzyskuje 50-60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): słuchacz uzyskuje 61-70% punktów

• ocena dobra (4.0): słuchacz uzyskuje 71-80% punktów

• ocena plus dobry (4.5): słuchacz uzyskuje 81-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): słuchacz uzyskuje ponad 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christoph Sowada
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Paweł Lipowski, Christoph Sowada, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.