Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy EBM. Podstawy EBM. Krytyczna analiza dowodów naukowych w analizach HTA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PODHBHTA.2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy EBM. Podstawy EBM. Krytyczna analiza dowodów naukowych w analizach HTA
Jednostka: Instytut Zdrowia Publicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Paradygmat EBM/HTA w medycynie, jego rola i znaczenie dla kreowania racjonalnego, zorganizowanego wokół dowodów naukowych ("evidence") systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb HB HTA

2. Modele i rodzaje badań w medycynie

3. Wykorzystanie zasad i metod oceny dowodów naukowych w medycynie (z wykorzystaniem badań klinicznych pierwotnych i opracowań wtórnych)

4. Analiza wiarygodności i interpretacja wyników doniesień naukowych dotyczących prognozy, terapii oraz diagnostyki (w tym miary trafności testu diagnostycznego) 5. Praktyczna interpretacja parametrów ciągłych i dychotomicznych

6. Elementy biostatystyki: interpretacja wyników badań: α, wartość p, CI, (Confidence Interval) RR (Relative Risk), RRR (Relative Risk Reduction), OR (Odds Ratio), ARR (Absolute Risk Reduction), NNT (Number Needed to Treat); ocena parametrów dychotomicznych oraz ciągłych, a także istotność statystyczna i istotność kliniczna

7. Źródła publikacji; Proces wyszukiwania doniesień naukowych dotyczących zdefiniowanego problemu klinicznego

8. Przeglądy systematyczne a przeglądy niesystematyczne 9. Metaanaliza jako podstawowe narzędzie w kompilacji wyników pojedynczych pierwotnych badań klinicznych w analizie efektywności klinicznej

10. Zastosowanie przeglądów systematycznych i metaanaliz w analizach HTA oraz w procesie decyzyjnych w ochronie zdrowia, w tym w ramach HB HTA

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Gajewski P., Jaeschke R., Brożek J. (red.) (2008), Podstawy EBM czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i słuchaczów medycyny, Medycyna Praktyczna, Kraków

• Grabowski M., Cacko A. (red.) (2012), Evidence Based Medicine na przykładzie badań klinicznych z ramiprilem, Wydawnictwo Medical Education Warszawa • Grabowski M., Filipiak K. (2008), Evidence Based Medicine 44 pytania i odpowiedzi, Medical Education, Warszawa

• Nowakowska E. (2018), Farmakoekonomika w zarzadzaniu zasobami w służbie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa

• Katz J.N., Patel C.B., A.M. Kamran (2009), Podręcznik medycyny klinicznej opartej na zasadach EBM, Wydawnictwo PZWL, Warszawa

• Stanisz A. (red.) (2005), Biostatystyka. Podręcznik dla słuchaczów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2016), Wytyczne oceny technologii medycznych, Wersja 3.0 Warszawa. http://www.aotm.gov.pl/www/hta/wytyczne-hta/

• Hering D, Podstawy Evidence-Based Medicine, dostępny: https://poradniknaukowy.gumed.edu.pl/attachment/attachment/29899/04_Pomysl_Bada nie_Publikacja_Podstawy_EBM.pdf

• Jaeschke R., Cook D.J., Guyatt G.H. (1998), Ocena artykułów o leczeniu lub zapobieganiu, cz. II – kliniczna ocena wyników, Medycyna Praktyczna, nr 3, s. 147-151, 159, dostępny: http://ebm.org.pl/show.php?aid=24829&_tc=197A9D0842A97E88A15C39FAD038B53A

• Jaeschke R., Cook D.J., Guyatt G.H. (1998), Ocena artykułów o leczeniu lub zapobieganiu, cz. III – statystyczna ocena wyników, Medycyna Praktyczna, nr 4, s. 148-153, dostępny: http://ebm.org.pl/show.php?aid=24829&_tc=197A9D0842A97E88A15 C39FAD038B53A

• Polski Instytut Evidence Based Medicine, Słownik EBM. dostępny: http://ebm.org.pl/show.php?aid=15739

• Polski Instytut Evidence Based Medicine, EBM - język i koncepcje, dostępny: http://ebm.org.pl/show.php?aid=24829&_tc=197A9D0842A97E88A15 C39FAD038B53A

• Medycyna Praktyczna, Evidence Based Medicine (EBM) dostępny: http://www.mp.pl/artykuly/naukipokrewne/ebm.html

• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Dz.U. 2011 nr 122 poz. 696

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu. Dz.U. 2012 poz. 388

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu i procedury przygotowania raportu w sprawie oceny świadczenia opieki zdrowotnej. Dz.U. 2014 poz. 184

Efekty uczenia się:

Wiedza – słuchacz/ka zna i rozumie:

1. paradygmat EBM/HTA w medycynie i rozumie jego znaczenie dla kreowania racjonalnej, zorganizowanej wokół dowodów naukowych ("evidence") służby zdrowia

2. rolę i zadanie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT)

3. podstawowe modele i rodzaje badań w medycynie oraz zasady i techniki oceny dowodów naukowych w medycynie (z badań klinicznych pierwotnych i opracowań wtórnych)

4. wiarygodne źródła publikacji oraz proces wyszukiwania doniesień naukowych dotyczących zdefiniowanego problemu klinicznego

Umiejętności – słuchacz/ka potrafi:

1. przeprowadzić przeglądy systematyczne medycznych baz danych

2. samodzielnie wyszukiwać doniesienia naukowe dotyczące zdefiniowanego problemu klinicznego

3. dokonać analizy wiarygodności i interpretacji wyników doniesień naukowych dotyczących terapii oraz diagnostyki (w tym miary trafności testu diagnostycznego) 4. zastosować narzędzia biostatystyczne oraz zinterpretować wyniki analizy (parametry dychotomiczne oraz ciągłe, istotność statystyczna i istotność kliniczna)

5. zastosować metaanalizę jako podstawowe narzędzie w kompilacji wyników pojedynczych pierwotnych badań klinicznych w analizie efektywności klinicznej

6. wykorzystać zasady i techniki oceny dowodów naukowych w medycynie (z badań klinicznych pierwotnych i opracowań wtórnych)

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na co najmniej 50%

• obecność na co najmniej 80% zajęć

Końcowa ocena z modułu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): słuchacz uzyskuje 50-60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): słuchacz uzyskuje 61-70% punktów

• ocena dobra (4.0): słuchacz uzyskuje 71-80% punktów

• ocena plus dobry (4.5): słuchacz uzyskuje 81-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): słuchacz uzyskuje ponad 90% punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kawalec, Roman Topór-Mądry
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Paweł Kawalec, Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Roman Topór-Mądry
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.