Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analizy ekonomiczne w HTA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.PODHBHTA.4 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analizy ekonomiczne w HTA
Jednostka: Instytut Zdrowia Publicznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

1. Wprowadzenie do analiz ekonomicznych, rodzaje analiz ekonomicznych, rodzaje danych kosztowych; analiza wpływu na budżet

2. Pomiary użyteczności oraz ocena jakości życia – zastosowanie i ograniczenia

3. Analiza kosztów w ramach analiz ekonomicznych. Rodzaje, identyfikacja i pomiar kosztów w ochronie zdrowia

4. Dyskontowanie kosztów oraz efektów

5. Modelowanie w analizach HTA – rola i ograniczenia

6. Praktyczne przykłady analiz ekonomicznych. Analiza wrażliwości w analizach ekonomicznych, prezentacja programów komputerowych wykorzystywanych w wielokierunkowych analizach wrażliwości

7. Ocena kosztów pośrednich (obniżenie produktywności)

8. Analiza wpływu na budżet, pricing, negocjacje, risk sharing,

9. Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w Polsce – wycena świadczeń

10. Wykorzystanie analiz ekonomicznych w procesie podejmowania decyzji w ramach Hospital based HTA

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (2016), Wytyczne oceny technologii medycznych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa • Nowakowska E. (2018), Farmakoekonomika w zarzadzaniu zasobami w służbie zdrowia, Wolters Kluwer, Warszawa

• Dubas-Jakóbczyk K. (2015), Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia, w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 5, 8

• Kocot E. (2002), Miary efektów zdrowotnych, w: Zdrowie i Zarządzanie, tom IV, nr 3-4, s. 55-62

• Morris S., Devlin N., Parkin D. (2011), Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa, rozdz. 8-12

Literatura uzupełniająca;

• Kawalec P., Sagan A., Stawowczyk E., Kowalska-Bobko I., Mokrzycka A. (2016), Implementation of the 2011 Reimbursement Act in Poland: Desired and undesired effects of the changes in reimbursement policy. Health Policy (Amst.) Vol. 120, nr 4, s. 356-361

• Zawada A., Andrzejczyk Ł. (2013), Rola oceny technologii medycznych w refundacji leków w Polsce, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, t. 11 (1), s. 28–34

Efekty uczenia się:

Wiedza – słuchacz/ka zna i rozumie:

1. rolę i funkcję analiz ekonomicznych w dążeniu do racjonalizacji systemu ochrony zdrowia

2. różne rodzaje analiz ekonomicznych stosowanych w ochronie zdrowia

3. proces prowadzenia poszczególnych rodzajów analiz (etapy analizy ekonomicznej)

4. źródła informacji naukowej i profesjonalnej dla potrzeb HTA

5. sposoby identyfikacji oraz pomiaru efektów i kosztów na potrzeby analiz ekonomicznych

6. podstawowe sposoby modelowania stosowanego w analizie ekonomicznej

7. rolę, jaką pełnią analizy ekonomiczne w ramach HB HTA w dążeniu do racjonalizacji systemu ochrony zdrowia

Umiejętności – słuchacz/ka potrafi:

8. samodzielnie proponować rozwiązania różnych problemów z zakresu zdrowia publicznego z uwzględnieniem obowiązujących norm

9. przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów wykorzystywanych w analizach ekonomicznych i analizach HTA

10. przeprowadzić proste analizy ekonomiczne i HTA oraz prawidłowo zinterpretować ich wyniki oraz ograniczenia

11. pracować w zespole osób uczestniczących w przeprowadzaniu analiz ekonomicznych i analiz HTA

Kompetencje społeczne – słuchacz/ka jest gotów/gotowa do:

12. uznania swoich ograniczeń i korzystania z pomocy ekspertów

13. samodzielnego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji oraz podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów

14. uznania znaczenia tego rodzaju aktywności w toku swojej kariery zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

• zaliczenie testu jednokrotnego wyboru na co najmniej 50%

• obecność na co najmniej 80% zajęć

Końcowa ocena z modułu zależy od liczby uzyskanych punktów:

• ocena dostateczna (3.0): słuchacz uzyskuje 50-60% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): słuchacz uzyskuje 61-70% punktów

• ocena dobra (4.0): słuchacz uzyskuje 71-80% punktów

• ocena plus dobry (4.5): słuchacz uzyskuje 81-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): słuchacz uzyskuje ponad 90% punktów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.