Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS-ZdrPubl Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Genowefa Gaweł
Prowadzący grup: Genowefa Gaweł, Janusz Kołacz, Beata Piórecka, Anna Piskorz, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających rozpoznać, ocenić i dokonać oszacowania zagrożeń zdrowotnych w miejscu zamieszkania, nauki, pracy oraz zorganizować stanowisko pracy, proces pracy i dokonać oceny jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W.29. przedstawia genezę, założenia i zadania zdrowia publicznego w ramach systemowej koncepcji ochrony zdrowia;

B.W.30. wskazuje kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia publicznego;

B.W.31. różnicuje podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby;

B.W.32. klasyfikuje czynniki warunkujące zdrowie w ujęciu jednostkowym i globalnym;

B.W.33.omawia zasady racjonalnego żywienia w świetle najnowszych doniesień naukowych;

B.W.34. charakteryzuje istotę profilaktyki i prewencji chorób;

B.W.35. omawia podstawy organizacji Narodowego Systemu Zdrowia w Polsce;

B.W36. zna działania w zakresie polityki zdrowotnej i społecznej prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego

B.W.37. wyjaśnia założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej oraz rolę i zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

B.W.38. wymienia zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej;

B.W.39. określa swoiste zagrożenia zdrowotne występujące w środowisku zamieszkania, edukacji i pracy;

B.W.40. omawia strukturę i funkcje przedsiębiorstw podmiotu leczniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad kobietami i dziećmi;

B.W.41. omawia pojęcia: stanowisko pracy, odpowiedzialność, obowiązki i uprawnienia, czas pracy; praca zmianowa; rozkład czasu pracy, standard opieki, procedura, algorytm;

B.W.42. charakteryzuje podstawowe metody organizacji opieki położniczej i rodzaje dokumentacji obowiązującej na położniczych stanowiskach pracy;

B.W.43. definiuje i charakteryzuje zjawiska: obciążenie pracą; choroba zawodowa; wypadek przy pracy,

poszukiwanie pracy, planowanie pracy własnej oraz ranga własnego rozwoju zawodowego;

B.W.44. wskazuje typowe etapy procesu poszukiwania pracy;

B.W.45. opisuje etapy planowania pracy własnej i ich znaczenie dla rozwoju zawodowego;

B.W.46. definiuje pojęcie jakości w opiece zdrowotnej i pielęgnowaniu oraz różnicuje kryteria opieki zdrowotnej oraz pielęgniarskiej;

B.W47. zna rolę standardów w zapewnieniu jakości opieki położniczej;

B.W.48. opisuje podstawy formalno-prawne organizowania indywidualnej i grupowej praktyki pielęgniarskiej lub położniczej i zasady obowiązujące przy kontraktowaniu świadczeń w ramach tych praktyk;

B.W.49 omawia istotę, strategię i mechanizmy negocjacji w strukturach organizacji oraz metody rozwiązywania konfliktów;

W zakresie umiejętności:

B.U.18.

ocenia globalne trendy dotyczące ochrony zdrowia w aspekcie najnowszych danych epidemiologicznych i demograficznych;

B.U20.

projektuje metody i formy profilaktyki chorób oraz kształtowania prawidłowych zachowań zdrowotnych wobec różnych grup społecznych;

B.U.21.

analizuje i ocenia stan zatrudnienia i rozmieszczenia kadr położnych w kraju przez pryzmat polityki zdrowotnej i społecznej

prowadzonej przez państwo na rzecz zdrowia publicznego;

B.U.22.

analizuje i ocenia funkcjonowanie różnych systemów opieki medycznej nad kobietą w

różnych fazach jej życia oraz identyfikuje i wskazuje źródła ich finansowania;

B.U.23.

powiązuje elementy stanowiska pracy położnej ze strukturą organizacyjną miejsca pracy, odpowiedzialnością oraz zakresem obowiązków i uprawnień, a także szacuje korzyści wynikające z outsourcingu usług;

B.U.24.

zna etapy aktywnego poszukiwania pracy i proces tworzenia indywidualnych i grupowych praktyk położniczych;

B.U25.

rozwija umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (curriculum vitae, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, autoprezentacja);

B.U.26.

ocenia jakość opieki położniczej

B.U.27.

przygotowuje umowę cywilnoprawną na potrzeby podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

B.U.28.

dokonuje analizy konfliktu w miejscu pracy, prowadzi negocjacje i podejmuje próbę rozwiązania konfliktu;

B.U.29.

różnicuje zakres uprawnień, obowiązków zawodowych i powinności moralnych w zindywidualizowanej sytuacji podmiotu opieki;

B.U.30.

kontroluje czynniki obciążające w pracy Położnej oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy;

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1.

szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic

światopoglądowych i kulturowych;

D.K2.

systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K8.

współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Wiedza wyniesiona ze szkoły średniej o społeczeństwie, biologii, geografii, chemii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i dopuszczenia przystąpienia do zaliczenia na ocenę jest:

a) obecność na ćwiczeniach (w całym cyklu semestr I i II oraz aktywność podczas omawiania i rozwiązywania problemów zdrowotnych, przedstawienia prezentacji (indywidualnie i zespołowo) - 20% (0-20 pkt)

b) przygotowanie w PowerPoint prezentacji na wybrany temat i przedstawienie go grupie (zaliczenie samokształcenia)- 20 % (0-20 pkt). Do zaliczenia zadania indywidualnego i zespołowego, przedstawienie prezentacji, rozwiązanie problemu studium przypadku 60% pkt

c) pozytywne zaliczenie w formie pisemnej materiału z ćwiczeń

(przewidziane są dwa kolokwia w semestrze zimowym przedostanie zajęcia, semestr letni ostatnie zajęcia) i forma pisemna zaliczenia wykładów ( test obejmujący materiał zrealizowany w dwóch semestrach) - 60% ( 0-60 pkt)

Pytania w teście zamknięte i otwarte ( pytań testowych dwadzieścia i dwa pytania otwarte). Student otrzymuje pozytywną ocenę przy uzyskaniu 60 % i więcej punktów. Czas trwania 40 minut

Skala ocen:

Zaliczenie modułu może uzyskać student, który uzyskał łącznie co najmniej 42 pkt

0-41 ndst.

42- 47 dst

48-53 +dst

54-59 db

60-64 + db

65-70 pkt bdb

d) Końcowa ocena obejmuje wymienione elementy składające się na ocenę wpisaną do USOS


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W.29

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.30.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.31.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.32.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.33.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.34.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.35.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W36.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.37.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.38.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.39.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.40.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.41.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.42.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.43.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.44.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.45.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.46.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W47.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.48.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.W.49

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.18

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U20.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.21.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.22.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.23.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.24.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U25.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.26.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.27.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.28.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.29.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

B.U.30.

Kontrola pisemna ( zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji epidemiologicznej, zdrowotnej, prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, uzupełnień/z luką, mieszany)

D.K1.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, student)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, student)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, student)

Samoocena

Ocena grupy

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego i zespołowego rozwiązania problemu zdrowotnego, terminowe jego wykonanie, dostosowanie się do wymagań prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne: każdy student opracuje dany problem zdrowotny występujący: w miejscu zamieszkania, pracy, nauczania, związany z higieną osobistą, zagrożeniami zdrowotnymi, funkcjonowaniem systemów opieki zdrowotnej itd.. Do wybranego zagadnienia student przygotuje prezentację, która jest przestawiona pozostałym członkom grupy studenckiej i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać : omówienie wybranego problemu zdrowotnego pod kątem epidemiologii, czynników ryzyka, skutków zdrowotno- społecznych, działań profilaktycznych a w nich rolę i zadania położnej .

Prezentacja przedstawiająca dany problem winna zawierać ok. 30 slajdów, czas trwania ok. 30 min.

Zadanie zespołowe: prowadzący przedstawi studium przypadku, a studenci dokonają analizy omawianego zagadnienia, proponując rozwiązanie przedstawionego problemu.

Termin wykonania prezentacji, studium przypadku zostanie przedstawiony studentom na pierwszych zajęciach.

Kryteria oceny indywidualnych zajęć i zespołowych zostaną omówione na pierwszych zajęciach

Metoda sprawdzenia efektów kształcenia będzie:

Test wiadomości obejmujący treści z realizacji wykładów i ćwiczeń.

Ocena uwzględnia przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany problem zdrowotny. Drugi termin odpowiedź ustna.

Kryteria wiadomości i opanowania umiejętności:

a)Wyczerpujące opanowanie całego materiału przewidzianego programem nauczania, wiązanie wiadomości w logiczną całość.

b)Zakres treści materiału przewidzianego programem ograniczony do treści podstawowych, wiedza i umiejętności w zakresie znania , interpretowania , dostrzegania różnic w omawianych zagadnieniach z zakresu tematyki zdrowia publicznego ograniczona nawet przy pomocy nauczyciela

c)Brak wiedzy i umiejętności umożliwiającej opisania, analizowania, rozumienia omawianych zagadnień z przedmiotu.


Metody dydaktyczne:

Wykład -informacyjny, konwersatoryjny, dyskusja, rozwiązywanie problemów, stadium przypadku (prezentacja), ćwiczenia.- praca w grupach

Podstawowym założeniem zastosowania wyżej wymienionych metod dydaktycznych jest aktywizowanie studentów, nakłaniających do dyskusji, samodzielnego poszukiwania informacji i wiedzy, formułowania własnych poglądów, opinii oraz argumentowanie słuszności podejmowanych rozwiązań problemów zdrowotnych jednostki, populacji. Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie metod podających

(wykład) z metodami aktywizującymi (dyskusja w trakcie ćwiczeń, metody oparte na twórczym myślenie przy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych; studium przypadku (indywidualne i grupowe poszukiwanie informacji związanej z przedstawionym problemem zdrowotnym , zaproponowanie rozwiązań i działań profilaktycznych.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

w wykładzie – 30 godz.

w ćwiczeniach –30 godz.

w seminariach – 15 godz.

praca własna – 15 godz. w tym:

-przygotowanie prezentacji - 6 godz.

-przygotowanie do zaliczenia - 9 godz.

Łącznie 90 godz. nakładu pracy studenta


Pełny opis:

Wykład

• Zdrowie, choroba- pojęcie, koncepcje, modele

• Zdrowie publiczne- pojecie, rys rozwoju zdrowia publicznego, funkcje, , zakres działania

• Uwarunkowania zdrowia jednostkowego, społeczeństwa - czynniki kulturowe, środowiskowe, społeczne

• Nierówności w zdrowiu uwarunkowane czynnikami środowiskowymi, ekonomicznymi, sposoby niwelowania nierówności w zdrowiu

• Pomiar i ocena stanu zdrowia jednostki i populacji – mierniki negatywne, pozytywne,

• Zdrowie publiczne w działaniach polityki zdrowotnej i społecznej w Polsce i UE

• Czynniki ryzyka, zagrożenia zdrowotne występujące w Polsce, UE i działania prewencyjno- profilaktyczne

Ćwiczenia

• Czynniki środowiskowe występujące w środowisku bytowania, nauczania miejscu pracy i ich wpływ na zdrowie jednostki

• Czynniki szkodliwie , uciążliwe na położniczym stanowisku pracy,, obciążenie pracą

• Działania zapobiegawcze chorobom cywilizacyjnym uwarunkowanym czynnikami środowiskowym

• Metody i, sposoby pomiaru i oceny jakości opieki położniczej

• Zagrożenia zdrowotne występujące na stanowiskach pracy położnych, sposoby przeciwdziałania nim, choroba zawodowa, wypadek przy pracy-

przyczyny, działania profilaktyczne, bhp, opieka zdrowotna w miejscu pracy nad pracującym

• Metody oceny stanu żywienie jednostki

• Organizacja, funkcjonowanie, finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce

• Organizacja , funkcjonowanie systemów opieki zdrowotnej w wybranych krajach UE

Seminaria

• Organizacja stanowiska pracy,- rodzaje stanowisk pracy dla położnych, zadania, obowiązki, uprawnienia, odpowiedzialność,, obciążenie pracą

• Organizacji pracy- organizacja czasu pracy ( praca zmianowa i jej skutki zdrowotne), metody organizacji pracy, dokumentowanie działań w zakresie

opieki położniczej,

• Sposoby pomiaru i oceny jakości opieki położniczej

• Aktywne poszukiwanie pracy, planowanie rozwoju zawodowego

Literatura:

Literatura podstawowa

1.Denys A. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia Wolter Kluwer 2014

2. Sygit M; Zdrowie publiczne. Oficyna a Wolters Kluwer busines .2010

3. Kulig T., Pacian A., Jabłońska-ChmielewskaA., Jarosz M., Horoch Cz.: Zdrowie publiczne PZWL. Warszawa 2014;

4..Karczewski J. K ( pod red.) Higiena . Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002;

5. Kosińska M., Kułakowska E.: Stanowisko pracy pielęgniarki. Aspekty organizacji i ergonomii ŚAM, Katowice 2003

6. Leowski J. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne .WydII Warszawa 2008

7. Karski B.J., Polityka zdrowia publicznego w Europie w XXI wieku W: Karski B.J., Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie , Warszawa 2009;

8.Ksykiewicz Dorota A. Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Wyd Czelej 2008

9.Wójtowicz A. : Zdrowie publiczne. Wyzwania dla systemu zdrowia XXI wieku. PZWL 2009;

10. Wybrane akty normatywne wskazane przez prowadzącego zajęcia odnoszące się do danego tematu ;

11. Wybrane artykuły z czasopism dotyczące danego zagadnienia wskazane przez prowadzącego)

Literatura uzupełniająca

1. Krowicka A., Pitera-Czyżowska E.: Opieka zdrowotna po wejściu Polski do UE. Cedetu, Warszawa 2004;

2..Kolarzyk E. ( pod red.) Wybrane problemy higieny i ekologii człowieka. Wyd. UJ, Kraków2000;

3.Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A., Miller M., Rabczenko D. : Epidemiologia w zdrowiu publicznym .PZWL 2010

4 Dębska M., Debski P.: Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych. Wolter Kluwer 2012

5. Dale M., Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników. Kraków 2005

6.Wybrane akty normatywne wskazane przez prowadzącego zajęcia;

7. Wybrane aktualne artykuły wskazane przez prowadzącego odnoszące się do danego tematu odnoszące się do danego tematu.)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.