Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania naukowe w położnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.BNWP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania naukowe w położnictwie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Agnieszka Gniadek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej, uczestniczenia w badaniach naukowych i wykorzystania wyników badań w pracy zawodowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W 24.

definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa;

C.W25.

charakteryzuje etapy postępowania badawczego;

C.W26.

zna zasady formułowania celu badań problemów i hipotez badawczych;

C.W27.

opisuje metody i techniki badań;

C.W28.

określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

C.W29.

konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.W30.

zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

C.W31.

określa istotę etyki w badaniach naukowych

W zakresie umiejętności:

C.U27.

planuje i wykonuje proste badania naukowe, konstruuje narzędzia badawcze;

C.U28.

korzysta z baz danych, w tym internetowych,

i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych;

C.U29.

uczestniczy w realizacji projektu badawczego oraz opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym;

C.U30.

postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej;

C.U31.

konstruuje własny projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.U32.

dobiera odpowiedni test statystyczny do badań oraz przeprowadza podstawowe analizy i interpretuje ich wyniki;

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2.

systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną w formie pisemnej/ustnej

Warunki zaliczenia:

- obecność obowiązkowa na ćwiczeniach

- systematyczne przygotowywanie się do zajęć w oparciu o podane piśmiennictwo

- opanowanie zagadnień określonych w ramach samokształcenia

- pozytywne zaliczenie testu

Zaliczenie przedmiotu może uzyskać student, który osiągnął co najmniej 65 % poprawnych odpowiedzi z testu wielokrotnego wyboru (40 pytań) i uzyskał co najmniej 26 pkt.

Skala ocen:

0-25 ndst

26-28 dst

29-31 dst plus

32-34 db

35-37 db plus

38-40 bdb


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W24.

Kontrola pisemna (test)

C.W25.

Kontrola pisemna (test)

C.W26.

Kontrola pisemna (test)

C.W27.

Kontrola pisemna (test)

C.W28.

Kontrola pisemna (test)

C.W29.

Kontrola pisemna (test)

C.W30.

Kontrola pisemna (test)

C.W31.

Kontrola pisemna (test)

C.U27.

Kontrola pisemna (test)

C.U28.

Kontrola pisemna (test)

C.U29.

Kontrola pisemna (test)

C.U30.

Kontrola pisemna (test)

C.U31.

Kontrola pisemna w postaci multimedialnego projektu

C.U32.

Kontrola pisemna w postaci multimedialnego projektu

D.K2.

Samoocena - Ocena grupy


1. Zaliczenie ćwiczeń polega na aktywnym uczestnictwie studenta w zajęciach oraz prezentacji przygotowanych zagadnień.

2. Samokształcenie. Analiza artykułu – studium przypadku (1 artykułu) spośród czasopism: Problemy Pielęgniarstwa, Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo Polskie, Pielęgniarstwo chirurgiczne i angiologiczne, Położna, Nauka, Praktyka. Analiza pisemna (wydruk komputerowy) + dołączony artykuł. Analiza dotyczy poprawności metodologicznej pracy, zawartych rozdziałów, obecności celu pracy, doboru i opisu technik oraz narzędzi badawczych, organizacji i przebiegu badania, przedstawionych wyników, doboru piśmiennictwa.

3. Test zaliczeniowy na ocenę po zakończeniu wszystkich form zajęć. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru.


Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla przedmiotu zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 5 godz.

Ćwiczenia 15 godz.

Samokształcenie 30 godz.

Moduł kończy się zaliczeniem.


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 5 godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

Analiza literatury 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Łączny nakład pracy studenta 55 godz.


Pełny opis:

Wykłady

1. Możliwości naukowego poznania (pojęcie "nauki" i "wiedzy", strategie poznawania rzeczywistości: empiria i heurystyka, źródła wiedzy i ich wykorzystanie, miejsce pielęgniarstwa w strukturze nauk, znaczenie naukowego poznania w pracy pielęgniarskiej, kierunki i zakres rozwoju badań naukowych w pielęgniarstwie.

2. Procedura badania naukowego w położnictwie (uwarunkowania badań naukowych w położnictwie, cele i zakres badań, etapy badania naukowego, rodzaje badań w położnictwie, badania naukowe w "codziennej pracy" położnych, badania naukowe a rozwój połóżnictwa)

3. Problemy badawcze (rodzaje problemów badawczych, przesłanki problemów badawczych, konstruowanie problemów badawczych, problemy badawcze w badaniach pielęgniarskich, metoda indywidualnych przypadków, monografia, eksperyment i quasi-eksperyment obserwacja, rozmowa – wywiad, ankieta, analiza dokumentów i wytworów, testy, techniki projekcyjne).

4. Organizowanie i przeprowadzanie badań (zakres i cel badań, kryteria doboru terenu badań, metody i techniki badawcze, konstruowanie narzędzi badawczych, zasady organizowania i przeprowadzania badań, badania pilotażowe, badania zasadnicze).

Ćwiczenia

1. Sposoby korzystania ze źródeł (zapiski, treść i forma notatek, fiszki ich rodzaje i sposoby korzystania z nich, noty biograficzne, format i redakcja not)

2. Zasady budowania problemów badawczych, wyznaczanie zmiennych zależnych i niezależnych, Organizowanie i przeprowadzanie badań podstawowe narzędzia badawcze w metodzie studium przypadku)

3. Ocena materiału badawczego i sposoby wnioskowania (kryteria oceny materiału empirycznego, metody porównawcze, analiza funkcjonalna, metody modelowania).

4. Etyczne i deontologiczne ograniczenia badań (badania naukowe a poszanowanie osoby ludzkiej, dostępność wyników badań i jej następstwa etyczne.

5. Przygotowanie pracy dyplomowej kryteria jej oceny

Literatura:

Literatura podstawowa

• Lesińska- Sawicka M Metoda Case Study w pielęgniarstwie. Wprowadzenie do zagadnienia. Borgis 2009

• Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań naukowych w pielęgniarstwie, PZWL Warszawa 2010

• Marcinowicz L., Ślusarska B. Opieka nad podopiecznym w praktyce pielęgniarki rodzinnej. Opisy indywidualnych przypadków. Contiunumm Wrocław 2017

• Pytkowski W., Organizacja badań i ocena prac naukowych Warszawa 1981 PWN

• Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984, PWN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.