Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.Cw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Brzostek, Teresa Gabryś
Prowadzący grup: Tomasz Brzostek, Teresa Gabryś, Anna Gawor, Ewa Kawalec-Kajstura, Iwona Malinowska-Lipień, Anna Piskorz, Monika Rucka, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zrozumienie i przyswojenie wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych pacjenta w przebiegu schorzeń internistycznych oraz objęcie chorego opieką pielęgniarską

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W66. opisuje problemy zdrowotne pacjentów w przebiegu schorzeń internistycznych;

D.W67. omawia etiologię, patogenezę, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, terapię i pielęgnowanie pacjentów z wybranymi chorobami:

a) układu krążenia, w tym: chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem, niewydolnością krążenia, zaburzeniem rytmu serca, miażdżycą naczyń obwodowych i niewydolnością żylną,

b) układu oddechowego, w tym: zapaleniem oskrzeli i płuc, astmą, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i zapaleniem opłucnej,

c) układu pokarmowego, w tym: biegunkami, zaparciami, stanami zapalnymi, krwawieniami, chorobą wrzodową, zapaleniem i niewydolnością wątroby, zapaleniem trzustki, kamicą i zapaleniem pęcherzyka żółciowego,

d) układu moczowego, w tym: stanami zapalnymi, kamicą i niewydolnością nerek,

e) układu krwiotwórczego, w tym: niedokrwistością, białaczką, skazą krwotoczną i zespołami wykrzepiania wewnątrznaczyniowego,

f) układu dokrewnego, w tym zaburzeniami czynności tarczycy, nadnerczy i trzustki,

g) układu ruchu, w tym: chorobą reumatyczną, reumatoidalnym zapaleniem stawów i osteoporozą;

D.W100. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności:

D.U49. obejmuje chorego holistyczną opieką pielęgniarską w przebiegu schorzeń internistycznych, zgodnie z obowiązującymi standardami i procedurami.

D.U69. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań́ na określone badania diagnostyczne;

D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

D.K3. przestrzega wartości moralne w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną wystąpieniem choroby lub z chorobą ginekologiczną;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7. zachowuje tajemnicę zawodową;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.


Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii, fizjologii, patologii, etyki zawodu, psychologii, socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

 Pozytywny wynik egzaminu końcowego,

 Zaliczenie zajęć praktycznych


Egzamin pisemny, testowy czas trwania 40 min. (sesja letnia). w pytaniach wielokrotnego wyboru - za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt. w pytaniach wielokrotnych odpowiedzi za prawidłową odpowiedź student otrzymuje 1 pkt. za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt , za niepełną ale poprawną odpowiedź 0,5 pkt (RW 05.06.19)


Kryterium zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. Skala ocen z egzaminu testowego:

0-23,5 ndst

24- 26,5 dst

27- 29,5 p. dst

30 – 32,5 db

33- 35,5 p.db

36 -40 bdb


Kryteria zaliczenia samokształcenia

Przygotowanie tematyki artykułów podanych przez koordynatora przedmiotu. W egzaminie końcowym w sesji letniej będą uwzględnione również pytania z tematyki artykułów sprawdzających samokształcenie.


Kryteria zaliczenia zajęć praktycznych:

 100% obecność na zajęciach, kultura osobista, punktualność, obowiązkowość, odpowiedzialność umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poszanowanie godności pacjenta, prawa do intymności, prawa do informacji i współudziału w podejmowanych decyzjach opiekuńczo- pielęgnacyjnych, zachowanie tajemnicy zawodowej

 Zapewnienie pacjentowi opieki pielęgniarskiej zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania oraz zasadami etyki ogólnoludzkiej i zawodowej,

 Udokumentowanie opieki (dokumentacja procesu pielęgnowania)

 Zaliczenie ustne tematyki zajęć praktycznych oraz umiejętności praktycznych w oddziale według indeksu(dziennika) umiejętności

Ocena przez nauczyciela indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania, oraz pracy studentów według indywidualnej karty oceny (działania w roli członka zespołu opieki zdrowotnej, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju praktyki pielęgniarskiej, świadczenie opieki zdrowotnej i zarządzanie opieką zdrowotną, podejmowanie działań edukacyjnych) samoocena studentów.

W przypadku nieobecności zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane

w innym terminie ustalonym z koordynatorem zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W66 Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne ( wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W67 Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne ( wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W100

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne ( wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.W101

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Test dydaktyczne ( wielokrotnych odpowiedzi i wielokrotnego wyboru)

D.U49. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U69.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U70

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U71.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupyMetody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, konwersatoryjny, ćwiczenia przedmiotowe, zajęcia praktyczne, dyskusja dydaktyczna, seminarium, samokształcenieBilans punktów ECTS:

W planie studiów dla przedmiotu zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 30 godzin

Samokształcenie 30 godzin

Zajęcia praktyczne 40 godzin

Moduł kończy się egzaminem pisemnym.


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładach 30 godz.

Samokształcenie 30 godz. w tym:

- przygotowanie tematyki artykułów podanych przez koordynatora

przedmiotu 30 godz.


Zajęcia praktyczne 40 godzin

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi: 120 godzinPełny opis:

Treści kształcenia- wykłady:

Etiologia, patogeneza, obraz kliniczny, metody diagnostyczne, terapia oraz pielęgnowanie pacjentów z chorobami:

• układu krążenia: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie, niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca, miażdżyca naczyń obwodowych, niewydolność żylna, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu krążenia

• układu oddechowego: zapalenia oskrzeli, płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zapalenia opłucnej, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu oddechowego

• układu pokarmowego: biegunki, zaparcia, stany zapalne, krwawienia, choroba wrzodowa, zapalenie i niewydolność wątroby, zapalenie trzustki, kamica i zapalenie pęcherzyka żółciowego, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu pokarmowego

• układu moczowego: stany zapalne, kamica, niewydolność nerek, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu moczowego

• układu krwiotwórczego: niedokrwistości, białaczki, skazy, zespoły wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu krwiotwórczego

• układu dokrewnego: zaburzenia czynności tarczycy, nadnerczy, trzustki (cukrzyca) podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu dokrewnego

• układu ruchu: choroba reumatyczna, reumatoidalne zapalenie stawów, osteoporoza, podstawowe terapie i leki stosowane w chorobach układu ruchu

Treści kształcenia – zajęcia praktyczne:

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności praktycznych, niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej wobec chorych hospitalizowanych w oddziale internistycznym.

1. Poznanie oddz. internistycznego jako środowiska pacjenta, zapoznanie ze stanami zdrowia pacjentów. Założenie indywidualnej dokumentacji procesu pielęgnowania

2. przyjęcie chorego do oddziału, pomoc w adaptacji do warunków szpitalnych

3. przygotowanie chorego do badań i zabiegów diagnostycznych(endoskopowych, radiologicznych, usg, laboratoryjnych: biochemicznych, bakteriologicznych)

4. postępowanie opiekuńcze po wykonanych badaniach zgodnie z procedurą badania (obserwacja w kierunku objawów niepożądanych )

5. udział w leczeniu (przygotowanie i podawanie leków różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza, potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie

obserwacja tolerancji leczenia farmakologicznego, objawy uboczne)

6. obserwacja tolerancji leczenia dietetycznego, rehabilitacyjnego

7. monitorowanie stopnia nasilenia objawów choroby (rejestrowanie czynników nasilających i zmniejszających dolegliwości chorobowe, ocena parametrów życiowych)

8. dostrzeganie, interpretowanie i postępowanie przedlekarskie w stanach zagrożenia życia

9. określenie problemów zdrowotnych chorego wynikających z sytuacji klinicznej, społecznej, psychicznej

10. zaplanowanie działań opiekuńczo - pielęgnacyjnych i ich wykonanie zgodnie z modelem opieki D. Orem

11. udokumentowanie działań w dokumentacji procesu pielęgnowania

12. ocena efektów postępowania opiekuńczo- pielęgnacyjnego

13. edukacja chorego w zakresie możliwej samoopieki w chorobie

14. przygotowanie chorego do wypisu – wskazówki dotyczące postępowania w chorobie w warunkach domowych

15. podsumowanie i zaliczenie zajęć w oddz. internistycznym

Tematyka seminariów na zajęciach praktycznych:

Pielęgnowanie chorego ze schorzeniami układu:

 oddechowego,

 krążenia,

 moczowego,

 krwiotwórczego,

 hormonalnego, chorego z cukrzycą

 pokarmowego,

 ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jurkowska G., Łagoda K.(red.): Pielęgniarstwo internistyczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa, 2012

2. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.): Diagnozy i interwencje pielęgniarskie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2008

3. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.):Procedury pielęgniarskie. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2009

4. Kózka M., Płaszewska-Żywko L. (red.):Modele opieki pielęgniarskiej nad chorym dorosłym. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa, 2010

(RW 05.06.19)

5. Indeks leków nazwy handlowe kompendium medycyn praktycznej, 2016, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018. (RW 05.06.19)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.