Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dietetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.Diet Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dietetyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Piórecka, Jaśmina Żwirska
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Beata Piórecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Student uzyska podstawową wiedzę dotyczącą składników pokarmowych i ich znaczenia w profilaktyce i leczeniu wybranych chorób przewlekłych dietozależnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dla kobiet w cyklu ich życia.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla modułu W zakresie wiedzy:

C.W11. Zna elementy oceny stanu zdrowia.

C.W13. Zna podstawowe zagadnienia dotyczące promocji profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

C.W18. Opisuje podstawy żywienia dietetycznego u dorosłych i dzieci w stanie zdrowia i choroby.

C.W19. Zna rodzaje diet, ze szczególnym uwzględnieniem diety kobiety ciężarnej i karmiącej oraz zasady układania jadłospisów.

C.W20. Objaśnia zasady żywienia w chorobach nowotworowych narządu rodnego i piersi.

C.W46. zna środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

W zakresie umiejętności student:

C.U20. Przeprowadza wywiad, na podstawie którego ocenia stan odżywienia i sposób żywienia oraz

prowadzi poradnictwo w zakresie żywienia dzieci i dorosłych w zdrowiu i chorobie.

C.U21. Monitoruje żywienie dojelitowe i pozajelitowe, nadzoruje odrębności żywienia zbiorowego oraz rozpoznaje powikłania dietoterapii.

C.U22. Planuje podstawowe diety pod względem ilościowym i jakościowym, w tym diety dla kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią.

D.U31. Edukuje kobietę w zakresie higieny i odżywiania podczas ciąży, połogu, w schorzeniach

ginekologicznych i w pozostałych okresach jej życia.

C.U44. posiada umiejętność́ doboru środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i umiejętności umożliwiające wystawianie recept na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, w ramach realizacji zleceń́ lekarskich, oraz potrafi udzielać́ informacji o ich stosowaniu.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu.

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe.


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Zaliczenie pisemne – odpowiedzi na pytania otwarte.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia:

Oddanie opracowania przygotowanego na podstawie 3 tekstów i potwierdzonych udziałów w dwóch konferencjach/ posiedzeniach naukowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów C.W11. Kontrola pisemna – zestaw pytań

C.W13. Kontrola pisemna – zestaw pytań

C.W18. Kontrola praktyczna- prezentacje multimedialne

C.W19. Kontrola pisemna – zestaw pytań

C.W20. Kontrola pisemna – zestaw pytań

C.W46. Kontrola pisemna – zestaw pytań

C.U20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

C.U21. Kontrola praktyczna- kontrola dokumentacji pacjenta

C.U22. Kontrola pisemna – zestawy pytań, analiza przypadku

D.U31. Kontrola praktyczna- prezentacje multimedialne

C.U44. Kontrola praktyczna – pokaz zastosowania

D.K2.Samoocena

D.K6. Samoocena

Ocena grupy

Zaliczenie pisemne na ocenę – Odpowiedzi na pytania otwarte.

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.

Kryteria dodatkowe:

- Opracowanie 3 tekstów naukowych z zakresu żywienia.

- Udział w dwóch konferencjach/posiedzeniach naukowych.


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, ćwiczenia, dyskusja, praca własna, analiza literatury

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS W planie studiów dla przedmiotu zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 20 godz.

Ćwiczenia 10 godz.

Samokształcenie 30 godz.

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę.


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 20 godz.

Udział w ćwiczeniach 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Analýza literatury 15 godz.

Samokształcenie 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi: 90 godzin


Pełny opis:

Treści modułu (z podziałem na formy realizacji zajęć)

W każdym z podejmowanych tematów szczególnie podkreśla się ich znaczenie jakie mają dla zdrowia kobiety i jej potomstwa.

Wykłady:

Wprowadzenie do problematyki żywieniowej – Evidence Based Nutrition. Podstawy prawne pracy położnej w udzielaniu porad żywieniowych i edukacji pacjenta. Klasyfikacja diet. Omówienie wybranych diet. Zaburzenia odżywiania. Żywienie chorych – uwarunkowania dietetyczne. Zespoły leczenia żywieniowego. Charakterystyka niedożywienia i jego następstw. Znaczenie żywienia dojelitowego i pozajelitowego – standardy postępowania.

Charakterystyka środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Interakcje leków z pożywieniem.

Ćwiczenia:

Podstawowe składniki odżywcze, zapotrzebowanie energetyczne. Warunki prawidłowego żywienia – piramidy żywieniowe. Metody oceny stanu odżywienia i sposobu żywienia, w tym układanie jadłospisów.

Umiejetność posługiwania się i zastosowanie odpowiedniego dawkowania SSPŻ.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

Literatura podstawowa:

1. Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

2. Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

3. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2012.

4. Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2009

5. Karczewski J.K. (red.): Higiena. Czelej, Lublin 2002

6. Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

7. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009

8. Krawczyński M. (red.): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help-Med s.c., Kraków 2008

9. Peckenpaugh N.J.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2010

10. Sobotka L. (red.) Podstawy żywienia klinicznego. Scientifica, Kraków 2013.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje w czasopismach:

Żywienie Człowieka i Metabolizm

Problemy Higieny i Epidemiologii

Roczniki PZH

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

oraz inne materiały edukacyjne wskazywane przez wykładowcę w tym pozycje książkowe z serii Instytut Żywności i Żywienia zaleca

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.