Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II - praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.GinPr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II - praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisława Kolarczyk
Prowadzący grup: Maria Beczkowicz, Zdzisława Kolarczyk, Renata Madetko, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Nabycie umiejętności i wiedzy dotyczącej sprawowania opieki nad kobietą ginekologiczną, ze współistniejącymi schorzeniami, w każdym okresie jej życia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W34. omawia nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych;

D.W35. przedstawia prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie;

D.W36 przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka;

D.W37. charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną;

D.W38. przedstawia metody diagnozowania i leczenia niepłodności;

D.W39. omawia postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet z stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu;

D.W40. omawia rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej;

D.W41. Przedstawia sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa)

D.W42. Omawia zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i możliwości zapobiegania (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne)

D.W43. Określa udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna)

D.W44. Omawia diagnostykę i metody leczenia zmian w piersiach (mammografia, sonomammografia, BAC, rezonans magnetyczny)

D.W45. Przedstawia epidemiologię i patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka.

D.W46. Omawia udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych

D.W47. Zna zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych oraz w trakcie radioterapii

D.W48. omawia opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej;

D.W100. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności :

D.U.36. sprawuje opieką ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia – od poczęcia do senium;

D.U37. uczestniczy w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz planuje opiekę ginekologiczną;

D.U38. rozpoznaje choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji;

D.U39. Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe

D.U.40. rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu;

D.U41. Rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne

D.U42. Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik

D.U43. Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz współpracuje z rodziną chorej

D.U69. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań́ na określone badania diagnostyczne;

D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71. potrafi przygotowywać zapisy form

recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z

lekarzem lub na jego zlecenie

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

D.K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Zachowuje tajemnicę zawodową

D.K8. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii i schorzeń ginekologicznych w różnych okresach życia kobiety Zaliczenie zajęć praktycznych z ginekologii i opieki ginekologicznej

Forma i warunki zaliczenia:

100% frekwencja na praktyce zawodowej.

Zaliczenie pracy pisemnej (proces pielęgnowania).

Zaliczenie ćwiczeń wg indeksu.

Odpowiedź ustna, seminarium dydaktyczne, studium przypadku

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W34.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W35.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W36

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna(projekt edukacji seksualnej)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W37

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W38.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W39.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W40.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W41.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna(proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W42.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna(projekt edukacji zdrowotnej kobiet)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W43.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W44.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W45.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (zestawy pytań)

Kontrola praktyczna(interpretacja sytuacji klinicznej, esej-profilaktyka chorób nowotworowych )

D.W46.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (wypracowanie)

D.W47.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W48.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta )

D.W100

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta )

D.W101

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta )

D.U.36.

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U37.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U38.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.U39.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.U.40.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U41.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U42.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U43.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U69.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna)

D.U70

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.U71.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta )

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Ocena grupy

Metody sprawdzania:

Obserwacja uczestnicząca, rozwiązywanie sytuacji

problemowej chorej, ocena prowadzonej dokumentacji


Kryteria oceny:

1. Komunikowanie się z chorą, jej rodziną oraz z zespołem terapeutycznym

2. Okazywanie empatii, szacunku i realizowanie opieki holistycznej nad pacjentką.

3. Analizowanie dokumentacji medycznej i ocena podejmowanych działań diagnostyczno-terapeutycznych

4. Przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa w przygotowaniu i podawaniu leków różnymi drogami.

5. Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w zakresie przygotowania zapisu form recepturowych substancji leczniczych.

6. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym w procesie diagnostyczno-terapeutycznym.

7. Obserwacja działań ubocznych niektórych grup leków oraz przeciwdziałanie ich skutkom.

8. Drogi podawania leków w zależności od stanu zdrowia chorej oraz obserwacja interakcji z innymi lekami.

9. Przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa w działaniach terapeutyczno-pielęgnacyjnych .

10.Wykorzystanie wiedzy teoretycznej w realizacji opieki nad chorą

11. Sprawność, dokładność, sumienność w działaniu praktycznym w opiece nad chorą

12.Zachowanie tajemnicy zawodowej

13. Rozpoznawanie własnych słabych i mocnych stron.Metody dydaktyczne:

praktyczne: pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjentki

problemowe: metoda przypadku, praca w grupach, dyskusja. Odpowiedź ustnaBilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w praktyce zawodowej – 200 godz.


Pełny opis:

Tematy realizowane na praktyce zawodowej.

1. Przyjęcie pacjentki do oddziału i analiza dokumentacji medycznej

2. Opieka nad pacjentką z zaburzeniami statyki narządu rodnego. Problemy pielęgnacyjno-terapeutyczne u pacjentek z obniżeniem i wypadaniem narządu rodnego oraz nietrzymanie moczu, działania profilaktyczno-terapeutyczne.

3. Opieka przed i pooperacyjna nad pacjentką po mastektomii. Metody psychoterapii.

4. Opieka nad pacjentką diagnozowaną i leczoną z powodu niepłodności. Psychologiczne aspekty niepłodności.

5. Opieka nad kobietą w okresie klimakterium i sennium.

6. Badania i zabiegi diagnostyczne w schorzeniach ginekologicznych.

7. Przygotowanie do operacji ginekologicznych, przeprowadzanych rożnymi technikami.

8. Opieka nad pacjentką leczoną z powodu schorzeń ginekologicznych i onkologicznych w różnych okresach jej życia.

9.Udział położnej w przygotowaniu i podawaniu leków różnymi drogami.

10. Udział położnej w przygotowaniu i zapisie form recepturowych substancji leczniczych. Współpraca interdyscyplinarna.

11.Przygotowanie pacjentki do samoopieki w warunkach domowych..

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bręborowicz G.H, Położnictwo i Ginekologia tom I,II, PZWL Warszawa 2005.

2. Martius G. Operacje ginekologiczne, wyd. Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2000.

3. Pschyrembel W.(red). Ginekologia praktyczna, Warszawa 2014.

4. Markowska J. ,Mądry R., Ginekologia onkologiczna, MedPharm, Wrocław 2008.

5. Sipiński A(.red). Opieka w ginekologii, Śląsk Wydawnictwo Naukowe Katowice 2012.

6. Dębski R.(red) Stany naglące w położnictwie i ginekologii, Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

7. Opala T.(red.) Ginekologia, Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów, PZWL, Warszawa 2006.

8. Sipiński A (red). Opieka w ginekologii, wyd. Śląsk, Katowice 2012.

9.Słomko Z. Ginekologia Tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2008

10.Kordek R (red), Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy, VIA Medica, Gdańska 2013.

11.Kurjak A (red), Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii tom 2 – ginekologia, Via medica, Gdańsk 2015.

12. Łepecka-Klusek C. (red), Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, wyd. PZWL, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Dyk D (red). Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2010.

2. Dmoch-Gajzlerska E (red), USG dla położnych, PZWL, Warszawa 2014.

3. Obuchowicz E (red), Farmakologia dla studentów i absolwentów kierunków medycznych, Medkar, Katowice 2011.

4. Markowska J (red). Zarys ginekologii onkologicznej Tom I i II, Termedia, Poznań 2015

5. Czarnecka Z. Malińska W. Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed, Lublin 2009.

6. Dębski R, STANY NAGŁE Położnictwo i ginekologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2012.

7. Spaczyński M (red), Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, PZWL, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.