Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.GiogII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. II
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bereza, Zdzisława Kolarczyk
Prowadzący grup: Maria Beczkowicz, Paula Janczyk, Zdzisława Kolarczyk, Sylwia Lisowska, Karol Łyziński, Dorota Matuszyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do sprawowania profesjonalnej opieki nad kobietą z chorobami ginekologicznymi, z ich patogenezą, przebiegiem, skutkami oraz postępowaniem pielęgnacyjno – leczniczym w chorobach narządu rodnego i piersi. Przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia edukacji zdrowotnej wobec kobiety i jej rodziny.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W33. Przedstawia zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia.;

D.W 34. omawia nieprawidłowości w budowie narządów kobiecych;

D..W35.przedstawia prawidłowy przebieg cyklu miesięcznego i jego zaburzenia oraz przygotowanie kobiety do samoopieki w tym zakresie;

D.W36 przedstawia granice norm i patologii seksualnych, modele seksualności oraz charakteryzuje aktywność seksualną w różnych okresach życia człowieka;

D.W37. charakteryzuje zaburzenia i patologie, w tym przemoc seksualną;

D.W38. przedstawia metody diagnozowania i leczenia niepłodności;

D.W39. omawia postępowanie diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne u kobiet ze stanami zapalnymi narządów rodnych, z chorobami przenoszonymi drogą płciową, zaburzeniami statyki narządu rodnego i wysiłkowym nieotrzymaniem moczu;

D.W40. omawia rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do operacji ginekologicznej;

D.W41. Przedstawia sposoby monitorowania stanu pooperacyjnego u pacjentki po operacji ginekologicznej (kontrola parametrów życiowych, profilaktyka przeciwzakrzepowa, gimnastyka ruchowa, gimnastyka oddechowa, profilaktyka przeciwbólowa)

D.W42. Omawia zmiany zachodzące w okresie menopauzy, ich wpływ na stan zdrowia kobiety i możliwości zapobiegania (osteoporoza, choroby układu krążenia, zaburzenia metaboliczne, zaburzenia psychiczne)

D.W43. Określa udział położnej w diagnozowaniu pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi (ocena ekosystemu pochwy, cytodiagnostyka, kolposkopia, badania patomorfologiczne, diagnostyka endokrynologiczna)

D.W44. Omawia diagnostykę i metody leczenia zmian w piersiach (mammografia, sonomammografia, BAC, rezonans magnetyczny)

D.W45. Przedstawia epidemiologię i patogenezę chorób nowotworowych narządów płciowych żeńskich i sutka. D.W46. Omawia udział położnej w profilaktyce chorób nowotworowych

D.W47. Zna zasady postępowania z chorą przed i po zabiegach ginekologicznych oraz w trakcie radioterapii

D.W48. omawia opiekę nad chorą w terminalnej fazie choroby nowotworowej;

D.W100. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności:

D.U.36. sprawuje opieką ginekologiczną nad kobietą w różnych okresach jej życia i stanie zdrowia – od poczęcia do senium;

D.U37. uczestniczy w diagnostyce i leczeniu chorób i wad narządów płciowych kobiecych oraz planuje opiekę ginekologiczną;

D.U38. rozpoznaje choroby sutka i edukuje pacjentkę w zakresie samobadania i samoobserwacji;

D.U39. Rozpoznaje wczesne objawy nowotworowe i stany przedrakowe;

D.U41. Rozpoznaje zaburzenia i patologie seksualne;

D.U.40. rozpoznaje zaburzenia statyki narządu rodnego, uczestniczy w leczeniu i profilaktyce nietrzymania moczu

D.U42. Przygotowuje kobietę do zabiegów operacyjnych ginekologicznych, przeprowadzanych z zastosowaniem różnych technik

D.U43. Przygotowuje pacjentkę po zabiegu operacyjnym do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych oraz współpracuje z rodziną chorej

D.U69. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań́ na określone badania diagnostyczne;

D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

D.K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności dążąc do profesjonalizmu

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych

D.K5. Przestrzega praw pacjenta

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. Zachowuje tajemnicę zawodową

D.K8. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. Przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii, fizjologii i schorzeń ginekologicznych oraz onkologicznych w różnych okresach życia kobiety

Forma i warunki zaliczenia:

W semestrze IV zaliczenie pisemne na ocenę wg poniższych warunków.

Zaliczenie pracy samokształceniowej.

Zaliczenie pisemne w sesji letniej

Test obejmuje materiał z wykładów .

Test jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań.

• Za każdą prawidłową odpowiedź 1 punkt.

• Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 60%poprawnych odpowiedzi.

• 30-29 pkt- bardzo dobry

• 28-26 pkt- plus dobry

• 25-23 pkt- dobry

• 22-21 pkt- plus dostateczny

• 20-18 pkt –dostateczny

• od17 punktów niedostateczny


Egzamin pisemny lub ustny (RW 05.06.19) w semestrze V – sesja zimowa

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest :

Zaliczenie z IV semestru

Ocena pozytywna z testu wiadomości.

Zaliczenie na ocenę pozytywną zajęć praktycznych.

Test obejmuje materiał z wykładów .

Test jednokrotnego wyboru, składa się z 30 pytań.

• Za każdą prawidłową odpowiedź

1 punkt.

• Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uzyskanie 60%poprawnych odpowiedzi.

• 30-29 pkt- bardzo dobry

• 28-26 pkt- plus dobry

• 25-23 pkt- dobry

• 22-21 pkt- plus dostateczny

• 20-18 pkt –dostateczny

• od17 punktów niedostateczny

Kryteria oceny egzaminu ustnego

Bardzo dobry - Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie związku przyczynowego. (RW 05.06.19)

Dobry - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego. (RW 05.06.19)

Dostateczny - Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela. (RW 05.06.19)

Niedostateczny - Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami (RW 05.06.19)


Egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Obejmuje 3 pytania –materiał z wykładów.

Kryterium oceny egzaminu poprawkowego będzie stopień opanowania materiału, uporządkowanie wiadomości w logicznym ciągu ,stosowanie terminologii medycznej .


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W33. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Testy dydaktyczne(jednokrotnego wyboru)

D.W 34. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne(jednokrotnego wyboru)

D.W35. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W36. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W38. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W39. Kontrola ustna (odpowiedź ustna ,studium przypadku )

D.W40. Kontrola praktyczna(pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W41. Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W42. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne(jednokrotnego wyboru)

D.W43. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.W44. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna(interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta(

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna(projekt w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych narządu rodnego i sutka

D.W47. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

Kontrola pisemna(proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

D.W48. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W100

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna (zestawy pytań)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta

D.W101

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna(zestawy pytań)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U.36. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U37. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna(interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U38. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U39. Kontrola praktyczna(interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U41. Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U.40. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U42. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U43. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta)

D.U69.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola pisemna(zestawy pytań)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna)

D.U70

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.U71.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta )

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

D.K7. Samoocena

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Metody sprawdzania:

Test wiadomości, drugi termin- odpowiedź ustna

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej w semestrze IV.

Egzamin pisemny lub ustny (RW 05.06.19) w semestrze V


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, seminaria, ćwiczenia, zajęcia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla przedmiotu zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Wykład 75 godz.

Zajęcia praktyczne 120 godz.

Samokształcenie 30 godz.


Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 75 godz.

Przygotowanie do seminariów na zajęciach praktycznych 20 godz.

Analiza literatury 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi:

145 godz. teoria – 5 ECTS + 120 godz. zajęcia praktyczne – 6 ECTS = 11 ECTS


Pełny opis:

Tematy wykładów:

1. Ginekologia wieku rozwojowego

2. Nieprawidłowości budowy i wady rozwojowe narządów płciowych

3. Biologia narządów płciowych w różnych okresach życia.

4. Niepłodność kobieca i męska-postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne.

5. Zaburzenia statyki narządu rodnego, rozpoznanie i leczenie.

6. Klimakterium. Aktywność seksualna kobiet w okresie przekwitania.

7.Zaburzenia i patologie seksualne. Rola edukacji seksualnej.

8. Senium-choroby narządów płciowych kobiety okresie starości.

9.Endometrioza-etiologia i patogeneza. Rozpoznanie ,leczenie.

10.Choroby przenoszone drogą płciową. Czynniki chorobotwórcze, drogi zakażenia, diagnostyka, leczenie, profilaktyka.

11.Choroby nowotworowe narządu rodnego: rak trzonu macicy, rak szyjki macicy, rak jajnika, rak pochwy, rak sromu.

12. Nowotwory gruczołu piersiowego. Mastektomia- opieka przed i pooperacyjna nad pacjentką.

12. Badania diagnostyczne w ginekologii. Udział położnej w kierowaniu na określone badania diagnostyczne.

Tematy zajęć praktycznych:

1. Przyjęcie pacjentki do oddziału i analiza dokumentacji medycznej

2. Opieka nad pacjentką leczoną z powodu niepłodności.

3.Choroby nowotworowe gruczołu piersiowego. Mastektomia- opieka przed i pooperacyjna. Formy wsparcia psychicznego. Udział położnej w rehabilitacji kobiety po mastektomii.

4.Wysiłkowe nietrzymanie moczu. Etiopatogeneza, badania diagnostyczne i terapeutyczne.

5.Operacje ginekologiczne. Opieka przed i pooperacyjna nad pacjentką w pierwszej i kolejnych dobach po operacji

6. Badania i zabiegi diagnostyczne w schorzeniach ginekologicznych.

7. Wskazania i przeciwwskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych. Udział położnej w kierowaniu na określone badania diagnostyczne.

8. Udział położnej w przygotowaniu i zapisie form recepturowych substancji leczniczych. Współpraca interdyscyplinarna.

9. Udział położnej w przygotowaniu i podawaniu leków różnymi drogami.

10. Przygotowanie do operacji ginekologicznej drogą pochwową i brzuszną

11.Przygotowanie kobiety do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych. Współpraca personelu z rodziną pacjentki.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Słomko Z. Ginekologia Tom 1 i 2, PZWL, Warszawa 2008.

2. Bręborowicz G.H, Położnictwo i Ginekologia tom I,II, PZWL Warszawa 2005.

3.Dębski R.(red). Stany naglące w położnictwie i ginekologii, Medical Tribune Polska Warszawa 2012.

4. Pschyrembel W.(red), Ginekologia praktyczna. Warszawa PZWL 2014.

5 .Opala T. (red).,Ginekologia, Warszawa PZWL 2006.

6.Sipiński A.(red),Opieka w ginekologii, Wyd. Naukowe Katowice 2012.

7. Markowska J. ,Mądry R., Ginekologia onkologiczna, MedPharm, Wrocław 2008.

8. Martius G. Operacje ginekologiczne, wyd. Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2000.

9. Kurjak A (red), Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii tom 2 – ginekologia, Via medica, Gdańsk 2015.

10. Łepecka-Klusek C. (red), Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, wyd. PZWL, Warszawa 2016.

Literatura uzupełniająca

1. Makara- Studzińska M.(red) Psychologia w położnictwie i ginekologii, Warszawa PZWL 2009

2. Dyk D (red). Badanie fizykalne w pielęgniarstwie, PZWL, Warszawa 2010 Dmoch-Gajzlerska E (red), USG dla położnych, PZWL, Warszawa 2014

3. Markowska J (red). Zarys ginekologii onkologicznej Tom I i II, Termedia, Poznań 2015

4. Czarnecka Z. Malińska W. Instrumentarium i przebieg zabiegów w chirurgii, ginekologii i urologii, Makmed, Lublin 2009

5. Dębski R, STANY NAGŁE Położnictwo i ginekologia, Medical Tribune Polska, Warszawa 2012

6. Spaczyński M (red), Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka, leczenie, PZWL, 2009.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.