Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język migowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.Jmig Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język migowy
Jednostka: Zakład Zdrowia Matki i Dziecka
Grupy: Przedmioty fakultatywne, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Dzikowska, Teresa Radzik
Prowadzący grup: Joanna Augustyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności przez studenta pozwalających na porozumiewanie się z osobą niesłyszącą/niedosłyszącą

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W36.

zna podstawy języka migowego

C.W37.

zna klasyfikację i przyczyny zaburzeń słuchu i mowy

C.W38.

omawia sposoby i środki komunikowania się z osobą głuchą

i niedosłyszącą

C.W39.

zna znaki daktylograficzne, statyczne, dynamiczne, liczbowe

i ideograficzne

W zakresie umiejętności:

C. U33.

posługuje się językiem migowym w kontakcie z osobą słabo słyszącą i niesłyszącą

C. U34.

stosuje zasady surdopedagogiki do informowania osoby

z uszkodzeniem słuchu o proponowanych i podejmowanych działaniach medycznych

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1.

szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

D.K2.

systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K5.

przestrzega praw pacjenta

D.K6.

rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7.

zachowuje tajemnicę zawodową

D.K9.

przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia przedmiotu:

Przemiganie wylosowanego zestawu składającego się z czterech elementów sprawdzających:

1.umiejętność posługiwania się daktylografią

2.znajomość liczebników głównych i porządkowych

3.znajomość znaków ideograficznych z zakresu przerobionego materiału

4.umiejętność konstruowania zdań oznajmujących oraz pytań

Ocena wg. 4 pkt. jw.

Kryterium oceny

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

• 100% obecność na ćwiczeniach (w razie nieobecności usprawiedliwionej, zaliczenie indywidualne w innym terminie ustalonym przez koordynatora przedmiotu)

• systematyczne przygotowanie się do zajęć

• aktywność na ćwiczeniach (zadania indywidualne i/lub grupowe)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W36.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ocena umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym indywidualna, grupowa – inscenizacja dialogu tematycznego

C.W37.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna ocena umiejętności w posługiwaniu się językiem migowym indywidualna, grupowa – inscenizacja dialogu tematycznego

C.W38.

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, udział w dyskusji)

Kontrola praktyczna (dialogi tematyczne, scenki edukacyjne) C.W39.

Kontrola praktyczna

bieżąca i końcowa umiejętności posługiwania się daktylografią, liczebnikami i ideografią

C. U33.

Kontrola praktyczna

bieżąca i końcowa umiejętności posługiwania się daktylografią, liczebnikami i ideografią

C. U34.

Kontrola praktyczna

bieżąca i końcowa umiejętności posługiwania się daktylografią, liczebnikami i ideografią

D.K1.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy

D.K6.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9.

Obserwacja 360 stopni (nauczyciel)

Samoocena

Ocena grupy


Metody kontroli:

•Kontrola bieżąca poprawności w odtwarzaniu znaków ideograficznych, liczebników i daktylografii

•Kontrola praktycznego wykonania zadania w parach, na bazie nowo poznanych znaków języka migowego – dialog tematyczny, pozwalający sprawdzić aktywność studentów na ćwiczeniach oraz umiejętność posługiwania się językiem migowym

•Kontrola zadania tematycznego przygotowanego indywidualnie i/lub zespołowo – inscenizacja dialogu tematycznego – odczytywanie

•Samoocena i ocena przez grupę

•Kontrola zaprezentowanych scenek z językiem artykułowanym (bez użycia głosu),

•Obserwacja umiejętności wykorzystaniu przez studenta mimiki, mowy ciała i gestów w porozumiewaniu z osobą niesłyszącą podczas inscenizacji dialogu tematycznego


Kryteria oceny:

1.Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, skuteczna komunikacja z osobą niesłyszącą, bez ingerencji nauczyciela – bdb

2.Opanowanie materiału programowego, po niewielkim naprowadzeniu przez nauczyciela, umiejętność komunikacji z osobą niesłyszącą – db

3.Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, ograniczona umiejętność komunikacji z osobą niesłyszącą, nawet przy pomocy nauczyciela – dst

4. Rażący brak wiadomości programowych, zupełny brak umiejętności umożliwiających komunikację z osoba niesłyszącą – ndst

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający,

Ćwiczenia:

• metoda pokazu – prezentująca

• metoda ćwiczeniowa – utrwalająca

• metoda mimiczna

• metoda projektu – krótkie teksty, dialogi, pogadanki

• gesty naturalne – mowa ciała,

• nadawanie i odbieranie komunikatu

• scenki tematyczne, prezentacje

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla przedmiotu zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Ćwiczenia 30 godz.

Moduł kończy się zaliczeniem na ocenę.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Analiza literatury przedmiotu 5 godz.

Przygotowanie dialogów,

scenek edukacyjnych 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 5 godz.

Łączna ilość godzin nakładu pracy studenta wynosi 60 godzin.

Pełny opis:

Podstawy polskiego języka migowego (PJM). Polski język migowy a system językowo migowy. Sposoby oraz środki komunikowania się z osobą g/Głuchą i niedosłyszącą - wykład wprowadzający.

Ćwiczenia:

• Daktylografia

• Liczebniki główne i porządkowe

• Znaki ideograficzne

1. pierwszy kontakt z pacjentem/ pacjentką

2. zebranie podstawowych informacji o pacjentce i stanie zdrowia

3. przyjęcie do szpitala, rejestracja w przychodni

4. pobyt na oddziale, ciąża, poród

5. przygotowanie do badania, do operacji

6. elementy anatomii, podstawowe badania

7. wypadki, kontuzje, choroby

8. profilaktyka: higiena, dieta, nałogi

9. czas: dni tygodnia, pory dnia, godziny – podstawowe liczebniki inkorporowane

10. zakupy, leki, apteka

• Gramatyka

1. Tworzenie zdań oznajmujących – twierdzenia, przeczenia

2. Tworzenie pytań ogólnych i szczegółowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Łacheta J., Czajkowska-Kisil M., Linde-Usienkiewicz J., Rutkowski P., (Red.) Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2016

(publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl)

2.Szczepankowski B.: Język migowy – pierwsza pomoc medyczna. Wydawnictwo CEM, Warszawa1996

Literatura uzupełniająca:

1.Lane H. Maska dobroczynności. Deprecjacja w społeczności głuchych tłum. T. Gałkowski, J. Kobosko, WSiP, Warszawa 1996

2.Łukaszewska K. Przychodzi Głuchy do lekarza [w:] Uniwersytet Warszawski, ISSN 1640-2758 nr. 3 (58) Lipiec Sierpień 2012

3.Kowalski P., Sacha A., Szczygielska M. Dostępność [w:] Sytuacja Głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa 2014 str. 36-70

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.