Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neonatologia i opieka neonatologiczna cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.NionII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neonatologia i opieka neonatologiczna cz. II
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lauterbach
Prowadzący grup: Małgorzata Dziubak, Stanisława Morawska, Patrycja Ostrogórska, Magdalena Panek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy i podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do prowadzenia obserwacji i sprawowania opieki nad noworodkiem niedonoszonym, przenoszonym, z niską masą urodzeniową oraz chorym

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W49. Omawia czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny;

D.W50. zna specyfikę opieki nad noworodkiem w zależności od jego dojrzałości i stanu klinicznego;

D.W51.omawia stany przejściowe okresu noworodkowego;

D.W52.wyjaśnia zasady profilaktyki krzywicy i anemii żelazoniedoborowej;

D.W53.zna cele i zasady dokonywania testów przesiewowych u noworodka;

D.W54.zna zasady intensywnego nadzoru nad noworodkiem oraz prowadzenia tlenoterapii;

D.W61.Scharakteryzuje stany zagrażające życiu dziecka w przebiegu schorzeń układu oddechowego krążenia, moczowego, pokarmowego, nerwowego i wyjaśni ich patomechanizm;

D.W100.zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności:

D.U 44. rozpoznaje rodzaje czynników wpływających na rozwój prenatalny i postnatalny;

D.U45.planuje opiekę nad noworodkiem w zależności od dojrzałości, masy urodzeniowej ciała i stanu klinicznego;

D.U46.wykonuje badania przesiewowe i szczepienia u noworodka oraz uczestniczy w badaniach diagnostycznych;

D. U48. rozpoznaje problemy zdrowotne dziecka w najczęściej występujących chorobach układu nerwowego, układu krążenia, układu moczowego, układu pokarmowego, układu nerwowego, chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach metabolicznych i stanach niedoborowych;

D.U69.potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań́ na określone badania diagnostyczne;

D.U70.potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71.potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1.szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

D.K2.systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;

D.K3.przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7. zachowuje tajemnicę zawodową;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie I części przedmiotu (I semestr)

Forma i warunki zaliczenia:

Dodatkowym kryterium pozwalającym na dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie na ocenę pozytywną zajęć praktycznych w IV semestrze.

Zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie egzaminu przeprowadzonego w semestrze IV w formie ustnej.

Kryteria wiadomości:

Bardzo dobry - Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie związku przyczynowego,

Dobry - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego,.

Dostateczny - Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Niedostateczny - Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W49. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W50 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W51. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W52. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W53. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W54. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W 61. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W100.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna – (kontrola dokumentacji pacjenta, interpretacja sytuacji klinicznej)

D.W101.Kontrola pisemna (zestaw pytań)

Kontrola praktyczna – (kontrola dokumentacji pacjenta, interpretacja sytuacji klinicznej

D.U 44. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U45. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U46. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D. U48.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U69.Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja)

D.U70.Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji)

Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

D.U71. Kontrola praktyczna (kontrola dokumentacji, raport, projekt,

pokaz czynności)

D.K1. Samoocena

D.K2. Samoocena

D.K3. Samoocena

D.K4. Samoocena

D.K5. Samoocena

D.K6. Samoocena

D.K7. Samoocena

D.K8. Samoocena

D.K9. Samoocena

Studenci będą sprawdzani na podstawie prac samokształceniowych oraz i egzaminu ustnego w IV semestrze.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny, opis przypadku, dyskusja dydaktyczna, samokształcenie

Bilans punktów ECTS:

15 godzin z udziałem wykładowcy

Przygotowanie pracy samokształceniowej – 7 godz.

Przygotowanie do egzaminu - 8 godz.

Przygotowanie do zajęć praktycznych 40 godz.

Udział w zajęciach praktycznych 80 godz.

Łączny nakład pracy studenta wynosi: 150 godz.


Pełny opis:

Wykłady:

Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój prenatalny i postnatalny – możliwości interwencji.

Charakterystyka noworodków uwzględniająca wiek płodowy i urodzeniową masę ciała.

Zagrożenia wynikające z wcześniactwa.

Najczęściej występujące stany chorobowe okresu noworodkowego.

Wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych.

Noworodek z hipotrofią.

Żywienie noworodka donoszonego i urodzonego przedwcześnie.

Epidemiologia, etiologia i zapobieganie zakażeniom wewnątrzoddziałowym.

Szczepienia w okresie noworodkowym.

Monitorowanie parametrów życiowych.

Stany przejściowe okresu noworodkowego.

Zapisy form recepturowych substancji leczniczych, drogi podawania leków.

Metoda kangurowania noworodków urodzonych przedwcześnie.

Przygotowanie i prowadzenie transportu noworodka.

Noworodek w stanie terminalnym – postępowanie – kontakt z rodzicami.

Zajęcia praktyczne:

- Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w oddziale neonatologii. Poznanie topografii szpitala, oddziału; zapoznanie z wyposażeniem i sprzętem w oddziale. Omówienie kryteriów ocen, regulaminu zajęć, przepisów bhp oraz dokumentacji stosowanej w oddziale.

- Przyjęcie dziecka do oddziału; założenie dokumentacji, wykonanie pomiarów długości i masy ciała, podstawowych parametrów życiowych.

- Planowanie pielęgnacji dziecka zależnie od stanu zdrowia. Przygotowanie i wzięcie udziału w badaniach diagnostycznych dziecka. Nawiązanie kontaktu z rodzicami (opiekunami dziecka)

- Ogólne zasady pielęgnowania noworodka (wcześniaka). Wykonanie zabiegów higienicznych u wcześniaka / noworodka.

- Utrzymanie właściwej temperatury wcześniaka / noworodka.

- Przygotowanie sprzętu i dziecka do transportu – zapewnienie bezpieczeństwa noworodka.

- Żywienie noworodka / wcześniaka; obliczanie należnej ilości pokarmu (mieszanki), poznanie najczęściej stosowanych mieszanek leczniczych. Przygotowanie wcześniaka / noworodka do karmienia. Poznanie technik karmienia i uzasadnienie ich wyboru.

- Przygotowanie i podanie leków zgodnie z indywidualną kartą zleceń lekarskich. Prawidłowe przygotowanie dziecka do podanie leku, udokumentowanie podania zlecenia.

• Tematy seminarium

• Omówienie znaczenia i konieczności zachowania tajemnicy zawodowej

• Omówienie sposobów zapobiegania zakażeniom w/ oddziałowym; ochrona noworodka donoszonego/wcześniaka przed zakażeniami

• Cechy morfologiczne noworodka donoszonego i wcześniaka

• Prawidłowe przygotowanie i obliczenie dawek leku dla noworodka.

• Omówienie pielęgnowania wcześniaka/noworodka ze schorzeniami układu pokarmowego

• Omówienie pielęgnowania wcześniaka/noworodka ze schorzeniami układu oddechowego

• Omówienie pielęgnowania wcześniaka/noworodka ze schorzeniami układu krążenia

• Omówienie u dziecka reakcji na ból

i stosowanie farmakologicznych

i niefarmakologicznych działań łagodzących ból

• Omówienie stanów zagrażających życiu noworodka

• Ocena własnej pracy poprzez rozpoznanie własnych słabych i mocnych stron Podsumowanie i ocena pracy studenta

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Szczapa J. Podstawy neonatologii, Wyd. lek. PZWL W-wa 2015.

2. Standardy postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w neonatologii PZWL 2015.

3. Standardy Opieki Medycznej nad Noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Wyd. I, Media-Pres Sp. z o. o., Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca

1. Lauterbach R., A B C zakażeń u noworodka, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2001.

2. Bałanda A. Opieka nad noworodkiem, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2009.

3. Ostrogórska P., Gniadek A., Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2015,5,2,189-198.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.