Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ratownictwa medycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.PRM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ratownictwa medycznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, 8 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 21 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Trzos
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Katarzyna Długosz, Katarzyna Kącka, Karol Łyziński, Jacek Nitecki, Paweł Orlicki, Tomasz Sanak, Barbara Seweryn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Celem kształcenia jest

• zapoznanie studentów z celami i zadaniami medycyny ratunkowej i medycyny katastrof we współczesnym świecie, przedstawienie współczesnych zagrożeń pochodzenia naturalnego i technicznego,

• przedstawienie zasad działania Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce na tle obowiązujących aktów prawnych oraz porównanie tego systemu z systemami obowiązującymi w innych krajach

• zapoznanie z organizacją działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach oraz z zasadami segregacji medycznej ofiar wypadków

• zapoznanie z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz z rolą i zadaniami organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof

• zapoznanie z rolą i zadaniami położnej w jednostkach systemu ratownictwa medycznego w Polsce

• przedstawienie oceny stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów medycznych

• zasad postępowania w sytuacjach szczególnych, takich jak zagrożenie skażeniem chemicznym, radiacyjnym czy biologicznym

uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.


Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla modułu W zakresie wiedzy:

D.W94 omawia sposoby reagowania systemu ratowniczego na zagrożenia środowiska naturalnego i zagrożenia cywilizacyjne;

D.W95 przedstawia przygotowanie systemu ratowniczego do reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz rolę i zadania położnej w tym systemie;

D.W96 zna akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego;

D.W97 omawia zasady pierwszej pomocy w przypadku niedokonanego utonięcia, wychłodzenia, przegrzania, porażenia prądem i piorunem;

D.W98 charakteryzuje elementy medycyny katastrof, fazy i przebieg akcji ratunkowej, modele współpracy międzynarodowej, elementy zarządzania kryzysowego w katastrofach i klęskach żywiołowych;

D.W99 omawia prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych i zasady przygotowania poszkodowanych do transportu.

W zakresie umiejętności:

D.U65 udziela pierwszej pomocy w miejscu wypadku komunikacyjnego oraz w przypadku niedokonanego utonięcia, przegrzania, wychłodzenia, porażenia prądem i piorunem;

D.U66 ocenia stan pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów życiowych i mechanizmu urazu;

D.U67 wykonuje podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i dzieci;

D.U68 stosuje automatyczną defibrylację zewnętrzną.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K2. systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia modułu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia, a także forma i warunki zaliczenia poszczególnych zajęć wchodzących w zakres danego modułu Końcowe zaliczenie testowe na ocenę. Dopuszczenie do końcowego testu w oparciu o obecność i zaliczenie wszystkich ćwiczeń

Egzamin testowy 30 pytań (jedna odpowiedź prawidłowa i trzy dystraktory) w ciągu 30 minut, w sesji zimowej. Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu.

Kryteria zaliczenia testu /% w zaokrągleniu/:

91 - 100% - 28-30 pkt – ocena 5,0

86 - 90% - 26 - 27 pkt – ocena 4,5

78 - 85% - 24 - 25 pkt – ocena 4,0

71 - 77 % - 22 - 23 pkt – ocena 3,5

66 - 70% - 20 - 21 pkt – ocena 3,0

< 65% do 19 pkt ocena 2,0

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie obserwacji studenta demonstrującego wykonanie określonych przez asystenta zadań w trakcie ćwiczeń.

Zaliczenie samokształcenia odbywa się na podstawie obserwacji pracy studenta realizującego zadania indywidualne i zespołowe w oparciu o wiedzę zdobytą w ramach samokształcenia – zadania wykonywane na kartach zadań pozwalających dokumentować, a następnie ocenić efektywność prowadzenia segregacji medycznej, zarządzania informacją o pacjencie i podejmowania decyzji o sposobie i zakresie postępowania medycznego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów D.W94 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W95 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W96 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W97 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W98 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.W99 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.U65 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Kontrola praktyczna (pokaz czynności

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.U66 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Kontrola praktyczna (pokaz czynności

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.U67 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Kontrola praktyczna (pokaz czynności

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.U68 Kontrola ustna (odpowiedź ustna )

Kontrola praktyczna (pokaz czynności

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

D.K2.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K4.Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

Studenci będą oceniani na podstawie:

1. Uczestnictwa i aktywności na zajęciach,

2. Przygotowania zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego.

3. Dodatkowe kryteria oceny stanowią prawidłowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

A. Zadanie indywidualne:

Każdy student zaprezentuje sposób postępowania z chorym urazowym w trakcie przygotowywania do transportu do SOR w ramach algorytmu ITLS, przeprowadzi poprawnie segregację medyczną na wybranych przykładach chorych,

B. Zadanie zespołowe:

Studenci podzieleni na grupy zaprezentują współdziałanie w realizacji zadania przy pacjencie urazowym

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego oraz zadania zespołowego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.

Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie postaw:

1. wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

2. współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe

i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

3. potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

4. przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

5. potrafi uczyć i mobilizować członków zespołu do pracy

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Wykłady,

Prezentacje,

Ćwiczenia praktyczne,

Symulacje i filmy,

Samokształcenie

Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS Udział w wykładach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 14 godz.:

- udział w ćwiczeniach teoretycznych – 6 godzin

- udział w ćwiczeniach w warunkach symulacyjnych – 8 godzin (CIEM).

Analiza literatury 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Samokształcenie 21 godz.

Łącznie 90 godz. nakładu pracy studenta

Pełny opis:

Treści modułu (z podziałem na formy realizacji zajęć)

Wykłady:

1. Medycyna Ratunkowa i Medycyna Katastrof- definicje, cele i zadania we współczesnym świecie. Zagadnienia etyczne w ratownictwie.

2. Współczesne zagrożenia pochodzenia naturalnego i technicznego. Zasady obronności Państwa

3. Ratownictwo medyczne w Polsce i na świecie. Państwowy System Ratownictwa Medycznego. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym- 2007

4. Elementy zarządzania kryzysowego. Logistyka działań ratowniczych.

5. Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

6. Zagadnienia psychologii w ratownictwie. Psychologia ofiary i ratownika. Psychologia tłumu. Dziecko w katastrofie.

7. Międzynarodowe prawo humanitarne. Rola i zadania organizacji pozarządowych w niesieniu pomocy ofiarom katastrof.

8. Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach.

9. Segregacja medyczna (Triage). Ocena stanu pacjenta na podstawie prostych parametrów życiowych urazowego.

10. Przygotowanie pacjenta do transportu (Elementy ITLS)

11. Przygotowanie SOR do przyjęcia ofiar zdarzeń masowych i katastrof.

12. Postępowanie ratownicze w sytuacjach szczególnych- zagrożenia chemiczne, radiacyjne i biologiczne (bioterroryzm).

Ćwiczenia:

1. Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach – gra planszowa.

2. Segregacja medyczna (triage). Ocena stanu pacjenta urazowego na podstawie prostych parametrów życiowych i mechanizmu urazu.

3. Przygotowanie pacjenta do transportu (Elementy ITLS).

4. Planowanie przygotowania SOR do przyjęcia ofiar zdarzeń masowych i katastrof.

5. Postępowanie w sytuacjach szczególnych.

Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu Literatura podstawowa:

1. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji (www.erc.edu )

2. Andres J. (red.) „Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa”, Kraków 2011.

3. Cambel JE (red.) „International Trauma Life Suport. Ratownictwo przedszpitalne w urazach”, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

4. Ciećkiewicz J. (red.) „Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Medycyna katastrof w zarysie”, Wydawnictwo Medyczne Górnicki Wrocław 2005

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.