Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.PediPiePed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dziubak, Janusz Skalski
Prowadzący grup: Małgorzata Dziubak, Janusz Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest przyswojenie wiedzy i umiejętności pozwalających na sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zdrowym, chorym

i niepełnosprawnym.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W52. Wyjaśnia zasady profilaktyki krzywicy i anemii żelazoniedoborowej

D.W55. Rozumie reakcje dziecka i rodziców na hospitalizację

D.W56. Różnicuje działania profilaktyczne I, II i III fazy w populacji wieku rozwojowego – okresu niemowlęcego

D.W57. Opisuje metody diagnostyczne i terapeutyczne chorób wieku rozwojowego.

D.W58. Omawia zasady racjonalnego żywienia dziecka, ostre i przewlekłe zaburzenia w odżywianiu oraz stany niedoborowe.

D.W59. Opisuje metody oceny rozwoju fizycznego psychoruchowego Dziecka.

D.W60. Omawia zasady opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem w najczęściej występujących chorobach układu oddechowego, krążenia,

moczowego, nerwowego, pokarmowego, chorobach alergicznych, zakaźnych, metabolicznych i stanach niedoborowych.

D.W61. Charakteryzuje stany zagrażające życiu dziecka w przebiegu schorzeń układu oddechowego, krążenia, moczowego. pokarmowego i nerwowego oraz wyjaśnia ich patomechanizm

D.W62. Omawia zasady kompleksowej opieki nad dzieckiem z mózgowym

porażeniem dziecięcym i zespołem Downa oraz jego rodziny.

D.W63. Omawia zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w oparzeniach i

pielęgnowania rany oparzeniowej.

D.W64. Charakteryzuje zasady opieki nad dzieckiem chorym,

niepełnosprawnym i terminalnie chorym.

D.W65. Przedstawia rolę i zadania położnej wobec matki i dziecka

niepełnosprawnego.

D.W100. Zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich

zlecania.

D.W101. Zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy

chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu

zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z

innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności:

D.U47. Interpretuje różnice w budowie i czynnościach organizmu człowieka

dorosłego i dziecka w różnych okresach jego rozwoju.

D.U48. Rozpoznaje problemy zdrowotne dziecka w najczęściej

występujących chorobach układu oddechowego, układu krążenia,

układu moczowego, układu pokarmowego, układu nerwowego,

chorobach alergicznych, chorobach zakaźnych, chorobach

metabolicznych i stanach niedoborowych.

D.U69. Potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań

diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie

skierowań́ na określone badania diagnostyczne.

D.U70. Potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami,

samodzielnie lub na zlecenie lekarza.

D.U71. Potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych substancji

leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. Szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje

zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych.

D.K2. Systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje

umiejętności, dążąc do profesjonalizmu.

D.K3. Przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece

nad dzieckiem.

D.K4. Wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań

zawodowych.

D.K5. Przestrzega praw pacjenta.

D.K6. Rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe.

D.K7. Zachowuje tajemnicę zawodową.

D.K8. Współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu

dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki

zawodowej.

D.K9. Przejawia empatię w relacji z podopiecznym i jego rodziną oraz

Współpracownikami.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę w formie:

1.Ustnej obejmującej treści kształcenia z pediatrii - udzielenie popranych odpowiedzi na pytania ustne w stopniu pozwalających na sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem warunkuje zaliczenie z pediatrii;

Kryteria ocen:

Bardzo dobry - Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie związku przyczynowego.

Dobry - Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego.

Dostateczny - Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Niedostateczny - Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami.

2.Pisemnej (test wielokrotnego wyboru, jednokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz, uzupełnień/z luką) obejmującej treści kształcenia wykładów z pielęgniarstwa pediatrycznego – uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi z testu warunkuje zaliczenie z pielęgniarstwa pediatrycznego.

Ocena końcowa zaliczenia obejmującego tematykę modułu kształcenia jest wynikiem ocen trzech składowych: zaliczenia w formie ustnej, zaliczenia w formie pisemnej, zajęć praktycznych.


Warunki dopuszczenia do zaliczenia na ocenę modułu kształcenia:

- zaliczenie zajęć praktycznych,

- zaliczenie samokształcenia.

Do zaliczenia zajęć praktycznych wymagane jest:

- 100% obecność na zajęciach, punktualność, aktywność, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów interpersonalnych z dzieckiem i jego rodziną/opiekunami oraz zespołem terapeutycznym,

- sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem zgodnie z obowiązującymi standardami pielęgnowania, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej i przestrzeganie praw dziecka hospitalizowanego,

- udokumentowanie opieki (proces pielęgnowania wybranego pacjenta),

- spełnienie kryteriów zaliczenia zajęć praktycznych (student zapoznaje się z kryteriami w pierwszym dniu zajęć praktycznych),

- przestrzeganie regulaminu zajęć praktycznych.

W przypadku nieobecności zajęcia praktyczne muszą być zrealizowane w innym terminie ustalonym z koordynatorem przedmiotu.

Do zaliczenia samokształcenia wymagane jest:

- napisanie pracy samokształceniowej i przedstawienie sprawozdania pisemnego z analizy dodatkowej literatury z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego w obszarze wskazanym przez prowadzącego (zagadnienia ujęte w efektach kształcenia w celu pogłębienie zagadnień modułu),

lub

- uczestnictwo w konferencji o tematyce związanej z medycyną wieku rozwojowego i przedstawienie sprawozdania pisemnego z analizy dodatkowej literatury z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego w obszarze wskazanym przez prowadzącego (zagadnienia ujęte w efektach kształcenia w celu pogłębienie zagadnień modułu).


Wybór formy samokształcenia, tematyki samokształcenia oraz termin zaliczenia samokształcenia zostanie podany na pierwszym wykładzie z przedmiotu.

Obowiązuje zaliczenie samokształcenia w terminie podanym na pierwszym wykładzie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W52. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W55. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W56. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W57. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W58. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W59. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W60. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W61. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W62. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W63. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

W64. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W65. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W100. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.W101. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.U47. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

D.U48. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny, studium przypadku)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekt edukacji zdrowotnej)

D.U69. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji kliniczne, wykonanie czynności)

D.U70. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, test dydaktyczny)

Kontrola pisemna (proces pielęgnowania i jego dokumentacja)

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, wykonanie czynności)

D.U71. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

Kontrola praktyczna (wykonanie czynności)

D.K1. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K6. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni, Samoocena, ocena grupy


Zaliczenie na ocenę w IV semestrze obejmujące tematykę modułu kształcenia – w czasie wyznaczonego terminu sesji egzaminacyjnej.

Zajęcia praktyczne

Metody sprawdzania - ocenianie ciągłe, obserwacja uczestnicząca, sprawdzian praktycznych umiejętności, ocena dokumentacji prowadzonej przez studenta, dokumentowanie procesu pielęgnowania.

Kryteria oceny efektów kształcenia - działanie w roli członka zespołu terapeutycznego, świadczenie opieki zdrowotnej, edukacja rodziców/opiekunów dziecka, działania na rzecz własnego rozwoju i rozwoju i praktyki pielęgniarskiej/położniczej.

Szczegółowe kryteria zostaną przedstawione w formie pisemnej i omówione ze studentami na pierwszych zajęciach.

Samokształcenie

1.Studenci przygotowują pracę samokształceniową dotyczącą wybranych aspektów opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym.

Przedstawiona do oceny praca powinna spełniać następujące wymogi formalne:

- zostać wydrukowana jednostronnie na kartkach o rozmiarze A4

- strona pierwsza powinna zawierać: dane osobowe autora,

kierunek i rok studiów, temat pracy samokształceniowej

- następne strony w liczbie 8 – 10 stron powinny zawierać:

• wstęp: we wstępie należy w zwięzłej formie zawrzeć wprowadzenie do podjętej problematyki

• rozwinięcie omawianego zagadnienia

• podsumowanie: zawierać powinno główne wnioski podsumowujące dane zagadnienie: wykazać przydatność wybranego zagadnienia w pracy położnej

• piśmiennictwo (minimum 3 pozycje) - w tekście podawać numer cytowanej pozycji

Wymagania odnośnie wyglądu tekstu: czcionka - Times New Roman lub Arial, rozmiar 12 z zachowaniem 1,5 odstępu między wierszami, tekst wyrównany do obydwu stron, marginesy - lewy, prawy, górny i dolny 2,5 cm, akapity. Jeżeli będą w pracy tabele, rysunki to powinny być opisane i podane źródło.

Praca ocenia jest według podanych kryteriów i dodatkowo terminu wywiązania się z oddania pracy do oceny.

2.Udział w konferencji jako forma realizacji samokształcenia jest zaliczany na podstawie przedstawienia certyfikatu.


Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią połączenie:

- metod podających; wykład informacyjny, praca z podręcznikiem.

- metod aktywizujących w czasie zajęć praktycznych; ćwiczenia, pokaz,

instruktaż, seminarium, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna.


Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje:

1. Udział w wykładach i seminariach - 30 godz.

2. Indywidualna praca studenta - 10 godz.:

• dobór i czytanie literatury przedmiotu związanej z przygotowaniem samokształcenia

• zaprojektowanie i sporządzenie sprawozdania pisemnego z analizy wskazanej literatury z zakresu pediatrii i pielęgniarstwa pediatrycznego

• zaprojektowanie i napisanie pracy samokształceniowej lub udział w konferencji o tematyce związanej z medycyną wieku rozwojowego

3. Udział w zajęciach praktycznych - 40 godz.

4. Przygotowanie do zaliczenia - 20 godz.

Łącznie 60 godz. nakładu pracy studenta + 40 godz. ZP


Pełny opis:

Tematy wykładów z pediatrii:

Tematy realizowane w formie ustnej: seminarium

1. Stany niedoborowe: niedobór wit. D3 – krzywica, niedobór wapnia – tężyczka, niedobór żelaza – anemia żelazoniedoborowa, wrodzone defekty enzymatyczne – fenyloketonuria.

2. Schorzenia układu pokarmowego: biegunki ostre i przewlekłe, zaburzenia wodno-elektrolitowe, zespoły zaburzonego wchłaniania – choroba trzewna, refluks żołądkowo-przełykowy.

3. Schorzenia układu oddechowego: stany zapalne górnych dróg oddechowych, zapalenie płuc, mukowiscydoza, niewydolność układu oddechowego.

4. Schorzenia układu krążenia: niewydolność układu krążenia, sinica centralna i obwodowa, wrodzone wady serca (VSD, ASD, CoA, TOF).

5. Choroby układu moczowego: zakażenia układu moczowego, refluks pęcherzowo-moczowodowy, zespół nerczycowy, ostra niewydolność nerek.

6. Dziecko oparzone: zasady udzielania pomocy przedlekarskiej, profilaktyka wstrząsu oparzeniowego, leczenie i pielęgnowanie rany oparzeniowej.

7. Schorzenia alergiczne: alergia na mleko krowie, atopowe zapalenie skóry.

8. Schorzenie układu nerwowego: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka dziecięca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, wodogłowie.

9. Wybrane choroby zakaźne: odra, świnka, krztusiec, ospa wietrzna.

10. Dziecko z wadą wrodzoną: pylorostenoza, zespół Downa.

11. Przygotowywanie zapisów form recepturowych substancji leczniczych

w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

12. Badania diagnostyczne wykonywane u dzieci; cel, wskazania, technika i

zasady przeprowadzenia, wystawianie skierowań na określone badanie diagnostyczne.

Tematy wykładów z pielęgniarstwa pediatrycznego:

Tematy realizowane w formie ustnej: wykład informacyjny

1. Specyfika opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem: reakcje dziecka i jego rodziców na hospitalizację, komunikowanie się z dzieckiem i jego rodziną, problemy pielęgnacyjne dziecka w chorobie i/lub niepełnosprawności.

2. Odrębności anatomiczne i czynnościowe narządów i układów dziecka.

3. Zakres działań profilaktyki I, II i III fazy w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

4. Zasady racjonalnego żywienia dziecka w wieku rozwojowym.

5. Profilaktyka krzywicy i anemii żelazoniedoborowej.

6. Rola szczepień ochronnych w profilaktyce chorób zakaźnych

7. Rozwój somatyczny i psychoruchowy w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym; czynniki wpływające na rozwój, charakterystyka postnatalnych okresów rozwojowych, sprzęt i metodyka oceny rozwoju somatycznego dziecka..

8. Zasady kompleksowej opieki nad dzieckiem przewlekle chorym, niepełnosprawnym i terminalnie chorym.

Tematy zajęć praktycznych realizowane w formie ustnej (seminarium, analiza przypadków, dyskusja dydaktyczna):

1. Poznanie oddziału pediatrii jako środowiska chorego dziecka, zapoznanie ze stanem zdrowia dzieci, organizacją pracy w oddziale, dokumentacją lekarską i pielęgniarską dziecka prowadzoną w oddziale. Prawa dziecka hospitalizowanego. Komunikowanie się z dzieckiem i jego rodziną. Stosowanie standardów zapobiegającym zakażeniom szpitalnym.

2. Udział w badaniach diagnostycznych: wystawianie skierowań na określone badanie diagnostyczne, przygotowanie dziecka i rodziców do badań diagnostycznych, obserwacja i pielęgnowanie dziecka po badaniu.

3. Udział w leczeniu; znajomość działania leków stosowanych w oddziale, dawkowanie leków u dzieci, zasady podawania leków różnymi drogami, obserwacja tolerancji leczenia farmakologicznego, działania niepożądane leków, przygotowanie zapisu form recepturowych substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.

4. Monitorowanie stopnia nasilenia objawów choroby u dziecka (ocena parametrów życiowych, oraz rejestrowanie czynników nasilających i zmniejszających objawy chorobowe).

5. Żywienie dziecka w chorobie, obserwacja tolerancji leczenia dietetycznego.

6. Dostrzeganie i ocena objawów świadczących o zagrożeniu życia dziecka.

7. Ocena stanu zdrowia dziecka, diagnozy pielęgniarskie, działania opiekuńczo-pielęgnacyjne, stosowane metody diagnostyki i leczenia dziecka w chorobie.

Tematy zajęć praktycznych realizowane w formie pisemnej (proces pielęgnowania, program edukacyjny):

1. Ocena stanu biopsychospołecznego, diagnoza pielęgniarska u dziecka, zaplanowanie i realizacja działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ocena skuteczności podjętych działań pielęgnacyjnych (udokumentowanie w dokumentacji procesu pielęgnowania).

2. Przygotowanie rodziców/opiekunów dziecka do samokontroli i samoopieki w chorobie na podstawie opracowanego programu edukacyjnego (udokumentowanie w dokumentacji procesu pielęgnowania).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kaczmarski M., Piskorz-Ogórek K. (red.): Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo „Help-Med”, Kraków 2014.

2. Radzikowski A., Banaszkiewicz A. (red.): Pediatria – podręcznik dla studentów pielęgniarstwa. Wydawnictwo MediPage, Warszawa 2008.

3. Pietrzyk J. (red.): Vademecum pediatry. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.

4. Cepuch G., Krzeczowska B. Perek, M., Twarduś K.: Modele opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

5. Cepuch G., Perek M.: Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2012.

6. Pawlaczyk B. (red.): Pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

2. Mary E. Muscari.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2005.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.