Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Położnictwo i opieka położnicza cz.II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.PiopII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Położnictwo i opieka położnicza cz.II
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Klimek, Barbara Prażmowska
Prowadzący grup: Małgorzata Dziedzic, Marek Klimek, Sylwia Lisowska, Anna Mierzwa, Barbara Prażmowska, Elżbieta Sibiga, Renata Tokarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad ciężarną podczas ciąży patologicznej oraz w stanach zagrożenia matki i płodu.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

D.W20. omawia udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego w stosunku do ciężarnej, rodzącej i położnicy w stanach nagłych;

D.W21. charakteryzuje metody diagnostyczne w położnictwie oraz określa rolę położnej w przygotowaniu kobiety i sprzętu do ich wykonania;

D.W22. omawia mechanizmy zakażenia płodu podczas chorób bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz opisuje zasady postępowania diagnostyczno–leczniczego;

D.W23. przedstawia wytyczne dotyczące postępowania z ciężarną, rodzącą i noworodkiem zakażonymi wirusami HIV, HBV, HSV i HCV;

D.W24. opisuje wskazania do poradnictwa genetycznego oraz zakres diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu;

D.W25. omawia techniki wspomaganego rozrodu oraz zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym;

D.W26. omawia rodzaje antykoncepcji;

D.W27. omawia zasady monitorowania przebiegu porodu przez obserwacje i zastosowanie metod takich jak: KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu;

D.W28. omawia standardy sprawowania opieki położniczej nad ciężarną i położnicą w przypadku współistnienia chorób nie położniczych

D.W29. wyjaśnia patomechanizm, diagnostykę i sposoby terapii w przebiegu ciąży, porodu i połogu z nadciśnieniem, konfliktem serologicznym, trombocytopenią, chorobą zatorowo-zakrzepową, cukrzycą i wadami serca;

D.W30. rozpoznaje potrzeby kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy w zakresie promocji zdrowia

D.W31. różnicuje krwawienia w pierwszej i drugiej połowie ciąży (poronienie, przedwczesne oddzielanie łożyska, łożysko przodujące, zaśniad groniasty, ciąża pozamaciczna);

D.W32. omawia postępowanie we wstrząsie i koagulopatii w położnictwie;

D.W100. zna rodzaje badań diagnostycznych i posiada wiedzę w zakresie ich zlecania;

D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, z uwzględnieniem działań́ niepożądanych, interakcji z innymi lekami i dróg podania.

W zakresie umiejętności:

D.U31. prowadzi edukację z zakresu dostępnych metod antykoncepcji, naucza naturalnych metod regulacji poczęć;

D.U32. planuje i realizuje opiekę położniczą nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu powikłanego współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi;

D.U33. rozpoznaje ciążę obumarłą;

D.U34. opiekuje się matką po poronieniu, porodzie martwego dziecka, narodzinach dziecka z wadami rozwojowymi i po urazie okołoporodowym;

D.U35. otacza opieką psychologiczną matkę nieletnią i samotną;

D.U69. potrafi rozpoznawać wskazania do wykonania określonych badań diagnostycznych i posiada umiejętności umożliwiające wystawianie skierowań́ na określone badania diagnostyczne;

D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, samodzielnie lub na zlecenie lekarza;

D.U71. potrafi przygotowywać zapisy form recepturowych

substancji leczniczych w porozumieniu z lekarzem lub na jego zlecenie.


W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych

D.K2. systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawiedliwości moralnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie

D.K4.wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe

D.K7. zachowuje tajemnicę zawodową

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej

D.K9. przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Poznanie treści z przedmiotów: Anatomia, Fizjologia, Embriologia, Psychologia, Promocja zdrowia, Podstawy opieki położniczej, Położnictwo i opieka położnicza cz. I

Forma i warunki zaliczenia:

1.Zdany egzamin ustny z położnictwa -

odpowiedź ustna na wylosowane dwa pytania, za każde pytanie student otrzymuje maksymalnie 5 punktów. Pytania egzaminacyjne obejmują zagadnienia ordynowania, podawania leków, działań niepożądanych i interakcji z innymi lekami również przygotowania i kierowania na badania diagnostyczne.

Kryteria wiadomości:

Bardzo dobry – 10 ptk. Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ, właściwe rozumienie związku przyczynowego.

Dobry plus – 9 ptk. Opanowanie materiału programowego, poprawne rozumienie związku przyczynowego.

Dobry - 8 ptk. Opanowanie materiału programowego,

Dostateczny plus- 7 ptk Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Dostateczny – 6 ptk. Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych, wiadomości podstawowe luźno ze sobą zestawione, bardzo ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.

Niedostateczny - Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami.

2.Przygotowanie recenzji jednego

artykułu naukowego o tematyce położniczej zgodnie z kryteriami:

• zgodność treści z tematem,

• poprawność celu badań,

• dobór grupy,

• metody badań i analizy wyników,

• poprawność sformułowania wniosków,

• sposób prezentacji wyników,

• poprawność przygotowania dyskusji,

• wartość artykułu pod względem poznawczym, metodologicznym i praktycznym.

3.Obecność 100 % na zajęciach praktycznych

4.Uzyskanie pozytywnej oceny z zajęć praktycznych – ocena 360 stopni - na którą składają się: samoocena studenta, ocena dokonana przez prowadzącego zajęcia nauczyciela, położne z oddziału i pacjentki.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W21. Kontrola ustna (odpowiedź ustna,)

D.W22. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W23. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W24. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W25. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W26. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W27. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,


D.W29. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W30. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W31. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W32. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W100 Kontrola ustna (odpowiedź ustna,)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.W101. Kontrola ustna (odpowiedź ustna,)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.U31. Kontrola praktyczna , prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie,

D.U32. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna)

D.U33. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej,)

D.U34. Kontrola pisemna (esej, rozprawka, zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej,)

D.U35 Kontrola pisemna (esej, rozprawka, zestawy pytań, wypracowanie, sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja

D.U69. Kontrola praktyczna ( rozpozna u pacjentki wskazania do badania diagnostycznego i wystawienie skierowania)

D.U70 Kontrola praktyczna ( przygotuje i poda pacjentce leki różnymi drogami )

D.U71. Kontrola praktyczna ( wypisanie recepty zgodne z obowiązującymi zasadami)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2. obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy


Egzamin : Odpowiedź ustna na wylosowane dwa pytania


Metody dydaktyczne:

 podające: wykład informacyjny

 praktyczne : pokaz,

 problemowe/ aktywizujące: wykład konwersatoryjny, metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 60 godz.

Przygotowanie recenzji 2 artykułów

naukowych 10 godz.

Udział w zajęciach praktycznych 80 godz.

Przygotowanie do zajęć praktycznych 10 godz.

Analiza literatury przedmiotu 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu 10 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 180 godz.


Pełny opis:

Wykłady:

Położnictwo:

• Ciąża powikłana chorobami nie położniczymi

• Prowadzenie intensywnego nadzoru nad ciężarną, rodzącą, położnicę w stanach nagłych.

• Choroby zakaźne a przebieg ciąży i stan noworodka

• Techniki wspomaganego rozrodu.

• Rodzaje antykoncepcji

• Krwawienia w I i II połowie ciąży.

• Wstrząs i koagulopatia w położnictwie- postępowanie

• Poradnictwo genetyczne – zakres diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu.

• Metody monitorowania przebiegu porodu z zastosowaniem KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu.

• Metody diagnostyczne stosowane w położnictwie- skierowanie i przygotowanie pacjentki.

• Najczęściej stosowane leki w problemach położniczych – ordynowanie.

Opieka położnicza:

• Edukacja kobiet przygotowujących się do macierzyństwa planowanie w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

• Planowanie opieki nad ciężarną , rodzącą i położnicą ze współistniejącymi chorobami położniczymi i nie położniczymi.

• Opieka psychologiczna nad matka która straciła dziecko, urodziła dziecko z wadą, lub jest małoletnia.

Zajęcia praktyczne:

• Zapoznanie ze specyfiką pracy położnej w oddziale patologii ciąży.

• Standardy postępowania w opiece położniczej

• Planowanie i realizacja opieki nad ciężarną w przebiegu ciąży powikłanej chorobami położniczymi i nie położniczymi.

• Obejmowanie opieką kobiet po poronieniach, po porodzie martwego lub z wadą dziecka.

• Opieka psychologiczna nad matką nieletnią

• Prowadzenie procesu pielęgnowania u ciężarnej z ciążą powikłaną.

• Przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa w przygotowaniu i podawaniu leków różnymi drogami.

• Obserwacja działań ubocznych niektórych grup leków oraz przeciwdziałanie ich skutkom.

• Drogi podawania leków w zależności od stanu zdrowia chorej oraz obserwacja interakcji z innymi lekami

• Ocena stopnia realizacji założonych efektów kształcenia przez studentów i prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Bręborowicz G.: Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek, PZWL, Warszawa ¬¬2009

2. Bręborowicz G.(red.) Położnictwo i ginekologia. Położnictwo

Tom 1. PZWL Warszawa, 2016

3. Bręborowicz G.(red.) Położnictwo i ginekologia. Ginekologia

Tom 2. PZWL Warszawa, 2016.

4. Vicky Chapman, Cathy Charles (red.) Prowadzenie porodu.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

5. Łepecka-Klusek C.: (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii, Wydawnictwo „Czelej”, Lublin 2009.

6. Maureen Boyle(red.): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. PZWL Warszawa, 2008

7. Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze, PZWL,Warszawa 2000

8. Bień A.: Opieka nad ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL W-wa, 2009

9. Makara- Studzińska M., Iwanowicz- Palus G.(red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. PZWL Warszawa, 2009

10. Romuald Dębski (red.) Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Wydawnictwo Medical Tribune Polska Warszawa 2012

11.Dudenhausen J. W, Pschyrembel W, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2010

12.Sanjay Datta. Metody łagodzenia bólu porodowego. PZWL Warszawa, 2008.

13.Korbut R. Farmakologia. PZWL Warszawa, 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Preeti Agrewal.: Odkrywam Macierzyństwo- Ciąża , Poród , Połóg i Opieka nad Noworodkiem w Harmonii z Naturą. Wydawnictwo GS Media, Wrocław 2008

2. Irena Hołuj.: Urodzić razem i naturalnie.

Wydawnictwo Źródło Życia, Mszczonów 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.