Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Opieka położnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.SEM-OP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Opieka położnicza
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Matuszyk
Prowadzący grup: Małgorzata Dziedzic, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

C.W.24

definiuje przedmiot, cel, obszar badań oraz paradygmaty pielęgniarstwa;

C.W.25

charakteryzuje etapy postępowania badawczego;

C.W.26

zna zasady formułowania celu badań, problemów i hipotez badawczych;

C.W.27

opisuje metody i techniki badań;

C.W.28

określa zasady interpretowania danych empirycznych i wnioskowania;

C.W.29

konstruuje projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.W.30

zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej;

C.W.31

określa istotę etyki w badaniach naukowych;

W zakresie umiejętności:

C.U.27

planuje i wykonuje proste badania naukowe, konstruuje narzędzia badawcze;

C.U.28

korzysta z baz danych, w tym internetowych, i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych;

C.U.29

uczestniczy w realizacji projektu badawczego oraz opracowuje i realizuje własny projekt badawczy w ramach badań o charakterze jakościowym;

C.U.30

postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej;

C.U.31

konstruuje własny projekt badawczy w ramach badań jakościowych;

C.U.32

dobiera odpowiedni test statystyczny do badań oraz przeprowadza podstawowe analizy i interpretuje ich wyniki

W zakresie kompetencji społecznych:

B. K4.

przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B. K6.

przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość treści z przedmiotów zawartych w programie I i II roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

•Złożenie ostatecznej wersji pracy-opis przypadku

•Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD

•Zaliczenie na ocenę po VI - semestrze


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W.24 odpowiedź ustna,

C.W.25 odpowiedź ustna,

C.W.26 odpowiedź ustna,

C.W.27 odpowiedź ustna,

C.W.28 odpowiedź ustna,

C.W.29 odpowiedź ustna, sprawozdanie

C.W.30 odpowiedź ustna,

C.W.31 odpowiedź ustna,

C.U.27 odpowiedź ustna, kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury

C.U.28 odpowiedź ustna, , kontrola praktyczna – krytyczna analiza literatury, sprawozdanie z analizy baz danych

C.U.29 odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna opracowanie celu badania i metodyki badawczej.

C.U.30 odpowiedź ustna, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.31 odpowiedź ustna, sprawozdanie, kontrola praktyczna, przygotowanie pracy zgodnie z wytycznymi.

C.U.32 odpowiedź ustna, sprawozdanie

B. K4. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)

B. K6. Ocena pracy pod względem obowiązujących etyki przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)


Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące / praktyczne

- metoda projektu,

- praca w grupach,

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza opisu przypadku,

- indywidualna praca studenta,

- burza mózgów

- metaplan


Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Praca może posiadać formę pracy kazuistycznej.


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach 40 godz.

Analiza literatury przedmiotu 20 godz.

Przygotowanie konspektu pracy 10 godz.

Przygotowanie i korekta pracy dyplomowej– 60 godz.

Przygotowanie do obrony pracy – 20 godz.

Łącznie 150 godzin nakładu pracy studenta = 5 ECTS


Pełny opis:

Zagadnienia seminaryjne zgodne z wybranymi przez studentów grupami tematycznymi.

Rola położnej w opiece przedkoncepcyjnej

i w okresie przygotowania do rodzicielstwa;

Metody regulacji poczęć;

Zadania położnej w monitorowaniu ciąży fizjologicznej i ocenie ryzyka położniczego;

Metody oceny dojrzałości płodu i wydolności łożyska oraz sposoby postępowania położniczego, w tym testy biofizyczne, liczenie ruchów płodu, test NST i CST;

Udział położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób niepołożniczych;

Połóg prawidłowy i nieprawidłowy oraz zakres opieki realizowany przez położną nad położnicą, noworodkiem i ich rodziną;

Proces laktacji oraz działania edukacyjne położnej dotyczące promocji karmienia piersią;

Udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego w stosunku do ciężarnej, rodzącej i położnicy w stanach nagłych;

Metody diagnostyczne w położnictwie oraz rola położnej w przygotowaniu kobiety i sprzętu do ich wykonania;

Mechanizmy zakażenia płodu podczas chorób bakteryjnych, pasożytniczych i wirusowych oraz zasady postępowania diagnostyczno–leczniczego;

Wytyczne dotyczące postępowania z ciężarną, rodzącą i noworodkiem zakażonymi wirusami HIV, HBV, HSV I HCV;

Wskazania do poradnictwa genetycznego oraz zakres diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu;

Techniki wspomaganego rozrodu oraz zasady monitorowania ciąży po zapłodnieniu pozaustrojowym;

Rodzaje antykoncepcji;

Zasady monitorowania przebiegu porodu przez obserwacje i zastosowanie metod takich jak: KTG, USG, EKG wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu;

Standardy sprawowania opieki położniczej nad ciężarną i położnicą w przypadku współistnienia chorób niepołożniczych;

Potrzeby kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy w zakresie promocji zdrowia;

Różnicowanie krwawienia w pierwszej i drugiej połowie ciąży (poronienie, przedwczesne oddzielanie łożyska, łożysko przodujące, zaśniad groniasty, ciąża pozamaciczna);

Postępowanie we wstrząsie i koagulopatii w położnictwie;

Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w poszczególnych okresach jej życia;

Założenia modeli edukacji zdrowotnej, w tym model medycyny rodzinnej oraz rolę i zadania położnej podstawowej opieki zdrowotnej;

Zabiegi okołoporodowe u noworodka i ocenia jego stan wg obowiązujących skal ocen;

Karmienie naturalne i poradnictwo laktacyjne;

Zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży, po porodzie i w połogu wynikające z obowiązujących przepisów prawa i standardów postępowania położniczego;

Przygotowanie kobiety i jej partnera do funkcji prokreacyjnej i macierzyństwa lub ojcostwa;

Przygotowanie kobietę do badań diagnostycznych, w tym prenatalnych, oraz w nich uczestniczy;

Rozpoznanie ciąży na podstawie objawów domyślnych, prawdopodobnych i pewnych oraz zapoznanie kobiety ze zmianami zachodzącymi w jej organizmie podczas ciąży;

Profilaktyka ogólna i swoista chorób zakaźnych dotyczących kobiet przygotowujących się do macierzyństwa i ciężarnych;

Edukacja kobiety w zakresie higieny i odżywiania podczas ciąży, połogu, w schorzeniach ginekologicznych i w pozostałych okresach jej życia;

Edukacja z zakresu dostępnych metod antykoncepcji, naucza naturalnych metod regulacji poczęć;

Planowanie i realizacja opieki położniczej nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży, porodu i połogu powikłanego współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi;

Opieka nad matką po poronieni, porodzie martwego dziecka, narodzinach dziecka z wadami rozwojowymi i po urazie okołoporodowym;

Opieka psychologiczna nad matkę nieletnią i samotną;

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.