Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.TpippII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. II
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 40 godzin więcej informacji
Samokształcenie, 20 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Matuszyk, Kazimiera Płoch
Prowadzący grup: Małgorzata Dziedzic, Jadwiga Gierczak, Paula Janczyk, Anna Kosowska, Karol Łyziński, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Kazimiera Płoch, Elżbieta Sibiga, Renata Tokarska, Wioletta Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umiejętność rozpoznawania przez studentów początku porodu, sprawowania opieki i samodzielnego prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), z nacięciem i szyciem krocza oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej a także wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie porodu i połogu. Aktywny udział w porodzie powikłanym, a w sytuacjach nagłych podejmowanie koniecznych działań, do czasu przybycia lekarza. Sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem, monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz badania noworodków i sprawowania opieki nad nimi a także podejmowania w sytuacji nagłej wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W.1. Charakteryzuje zasady opieki położniczej podczas porodu fizjologicznego i patologicznego

D.W.2. Omawia mechanizm porodu w położeniu podłużnym główkowym, w ułożeniach odgięciowych, przy nie prawidłowym ustawieniu główki, w położeniach miednicowych, przy nieprawidłowej budowie miednicy kostnej i w porodach bliźniaczych

D.W.3. Wymienia i charakteryzuje niefarmakologiczne metody indukcji i stymulacji czynności skurczowej

D.W.4. Opisuje zadania położnej podczas porodów zabiegowych

D.W.5. Wskazuje zasady postępowanie w przypadku krwotoków położniczych

D.W.6. Określa udział położnej w procesie diagnostyki w okresie okołoporodowym

D.W.7. Omawia zasady psychoprofilaktyki porodu ze szczególnym uwzględnieniem metod łagodzenia bólu

D.W.8. Definiuje poród rodzinny, naturalny, aktywny

D.W.9. Omawia zasady prowadzenia porodu w alternatywnych miejscach, w tym m.in. w wodzie i w warunkach pozaszpitalnych

D.W.10. Omawia najnowsze wytyczne WHO, ICM i FIGO dotyczące prowadzenia porodu przez położną oraz polski standard opieki okołoporodowej oraz zasady obowiązujące w prowadzeniu dokumentacji położniczej

D.W.11. Opisuje opiekę nad noworodkiem po porodzie

W zakresie umiejętności:

D.U.1. Dokonuje oceny stanu ciężarnej, rodzącej, płodu, położnicy i noworodka przy pomocy dostępnych metod i środków

D.U.2. Rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży, porodu i połogu, w razie konieczności zapewni kobiecie i jej dziecku opiekę sprawowaną przez specjalistów

D.U.3. Wykonuje badania służące ocenie stanu zdrowia płodu, ciężarnej, rodzącej i zinterpretuje ich wyniki

D.U.4. Obejmie działaniami profilaktycznymi i w zakresie promocji zdrowia kobietę ciężarną i w okresie połogu

D.U.5. Stosuje w swojej pracy zasady wynikające z wytycznych WHO, ICM i FIGO i PTG

D.U.6. Wykorzystuje założenia psychoprofilaktyki położniczej

D.U.7. Ustala indywidualne plany opieki prenatalnej i porodu w odniesieniu ciężarnej i rodzącej, a w razie konieczności dokonuje ich modyfikacji

D.U.8. Prognozuje prawdopodobny przebieg porodu i ocenia możliwości odbycia porodu drogami i siłami natury

D.U.9. Planuje postępowanie położnicze i obejmuje opieką położniczą kobietę ciężarna, rodzącą i położnicę w zależności od rozpoznanej sytuacji położniczej

D.U.10. Wdraża standardy dotyczące opieki nad ciężarną z zagrażającym porodem przedwczesnym i w przebiegu porodu przedwczesnego

D.U.11. Rozpoznaje początek porodu i ocenia postęp porodu na podstawie badania zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania rodzącej

D.U.12. Prowadzi psychoprofilaktykę porodową i stosuje niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego

D.U.13. Wykonuje i interpretuje badanie KTG (kardiotokograficzne)

D.U.14. Prowadzi I, II, III i IV okres porodu wraz z koniecznymi procedurami

D.U.15. Nacina krocze po uprzednim znieczuleniu oraz szyje krocze nacięte lub pęknięte I stopnia

D.U.16. Rozpoznaje pękniecie krocza II, III i IV stopnia oraz asystuje lekarzowi do zabiegu szycia krocza

D.U.17 W ramach udzielania pierwszej pomocy położniczej:

- zabezpiecza dostęp do żyły obwodowej

- podaje wlew kroplowy

- stosuje tlen

- utrzymuje drożność dróg oddechowych

- wykonuje czynności resuscytacyjne u kobiety i noworodka

- zabezpiecza ranę krocza lub szyjki macicy

- wykonuje ręczne wydobycie łożyska

- dokonuje obrotu wewnętrznego w przypadku porodu drugiego bliźniaka

- udziela pomocy ręcznych w porodzie miednicowym

D.U.18. Rozpoznaje krwotok położniczy i postępuje zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami

D.U.19. Wykonuje zbiegi okołoporodowe u noworodka i ocenia jego stan wg obowiązujących skal oceny

D.U.20. Promuje kamienie naturalne i poprowadzi poradnictwo laktacyjne

D.U.21. Przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki w swoich działaniach zawodowych

D.U.22. Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

D.U.23. Stosuje procedury postępowania z narzędziami po porodzie i zabiegach położniczych (dezynfekcja, przygotowanie do sterylizacji) zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi

D.U.24. Zakłada i zmienia opatrunek na ranie operacyjnej

D.U.25. Realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży porodzie i połogu wynikające z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz obowiązujących standardów postępowania położniczego

D.U.26. Przygotowuje kobietę i jej partnera do funkcji prokreacyjnej i macierzyństwa/rodzicielstwa

D.U.27. Przygotowuje kobietę do różnorodnych badań diagnostycznych w tym również prenatalnych oraz w nich uczestniczy.

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic

światopoglądowych i kulturowych;

D.K2. systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7. zachowuje tajemnicę zawodową;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami


Wymagania wstępne:

Część II - zaliczenie części I i praktyki zawodowej z TPiPP z sem II

Forma i warunki zaliczenia:

Część II

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę w III sem.

Zaliczenie zajęć praktycznych na ocenę w sem. III

Zaliczenie samokształcenia

Zdanie egzaminu testowego-100 pytań, (jednokrotnego wyboru i prawda- fałsz) wymagane minimum poprawnych odpowiedzi 60%.

•Ocenę z TPiPP cz. II po III semestrze stanowić będzie średnia arytmetyczna ocen z ćwiczeń i zajęć praktycznych (50%), drugą połowę (50%) stanowić będzie ocena z egzaminu po III sem.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest:

•Zaliczenie części I TPiPP

•Zaliczenie praktyk zawodowych z TPiPP w sem II

•Zaliczenie ćwiczeń w sem. III

•Zaliczenie samokształcenia w sem III

•Zaliczenie zajęć praktycznych sem. III


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W.1. odpowiedź ustna, testy, jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.2. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.3. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.4. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.5. odpowiedź ustna, jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.6. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.7. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.8. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.9. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.10. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.W.11. odpowiedź ustna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.1. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

D.U.2. odpowiedź ustna, , kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna

D.U.3. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany, egzamin Mini OSCE dla zaliczenia wybranych umiejętności.

D.U.4. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.5. odpowiedź ustna, testy, jednokrotnego wyboru i mieszany prezentacja multimedialna)

D.U.6. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna, studium przypadku

D.U.7. odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.8. odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.9. odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.10. odpowiedź ustna, testy, jednokrotnego wyboru i mieszany, prezentacja multimedialna

D.U.11. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

D.U.12. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna

D.U.13. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, testy jednokrotnego wyboru i mieszany

D.U.14. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna

D.U.15. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna

D.U.16. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna

D.U.17 odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna testy, jednokrotnego wyboru i mieszany, egzamin mini OSCE dla zaliczenia wybranych umiejętności.

D.U.18. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

D.U.19. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

D.U.20. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja, prezentacja multimedialna

D.U.21. odpowiedź ustna, pokaz czynności, prezentacja multimedialna

D.U.22. pokaz czynności, prezentacja multimedialna

D.U.23. odpowiedź ustna, pokaz czynności, prezentacja multimedialna

D.U.24. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej,

D.U.25. odpowiedź ustna pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, prezentacja multimedialna

D.U.26. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna

D.U.27. odpowiedź ustna, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, prezentacja multimedialna, egzamin Mini OSCE dla zaliczenia wybranych umiejętności.

D.K1. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K2. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K3. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K4. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K6. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K7. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K9. Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Wykłady:

Obecność obowiązkowa

Ćwiczenia:

Sprawdzian praktyczny- na bieżąco

Sprawdzian ustny- na bieżąco

Sprawdzian pisemny- test po partii materiału

Elementy egzaminu Mini OSCE - zaliczenie wybranych umiejętności pod koniec semestru.

Test zaliczeniowy- pod koniec semestru

Samokształcenie:

Rozprawka –Studium przypadku lub

Referat albo prezentacja na zadany temat lub

Ustna prezentacja wybranego artykułu lub

Udział w szkoleniu, konferencji naukowej.

Zajęcia praktyczne:

Sprawdzian praktyczny –próba pracy

Sprawdzian ustny-z tematów seminaryjnychMetody dydaktyczne:

• konsultacje (zarówno regularne, jak też organizowane w indywidualnych przypadkach)

• podające: wykład informacyjny, instruktaż indywidualny, grupowy, końcowy

• problemowe: wykład konwersatoryjny, praca w grupach, metoda przypadków, gry dydaktyczne, dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, seminaria, warsztaty grupowe

• praktyczne: pokaz, metoda projektu, zajęcia praktyczne, próba pracy, praktyka zawodowa, ćwiczenia laboratoryjne i w toku pracy dyskusja

• formy kształcenia na odległość inne metody/formy (np. e-learning) – casus- Film dydaktyczny


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godz.

Udział w ćwiczeniach 150 godz.

Samokształcenie 20 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie prezentacji (referatu) 10 godz.

Analiza literatury przedmiotu 15 godz.

Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 35 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 270 godz.

Udział w zajęciach praktycznych 320 godz.

W sumie łączny nakład pracy studenta: 270 godz. teoria - 9 ECTS + 320 godz. zajęcia praktyczne – 16 ECTS = 25 ECTSPełny opis:

Sem. I

Wykłady:

Poród naturalny -definicja, zwiastuny, okresy porodu i monitorowanie przebiegu porodu.

Poród rodzinny i poród w wodzie.

Wytyczne WHO,ICM,FIGO i PTG odnośnie porodu.

Standard opieki okołoporodowej.

Ćwiczenia:

Sem. I

1. Budowa i ocena kanału rodnego 4 godz.

2. Budowa i wymiary płodu 4 godz.

3. Usytuowanie płodu w macicy (położenie, ułożenie, ustawienie).

4. Badanie położnicze zewnętrzne chwyty Leopolda. - Ocena/pomiar wysokości dna macicy, pomiar obwodu brzucha

5. Badanie położnicze wewnętrzne -- plan badania, opis i ocena postępu porodu , alternatywne metody oceny postępu porodu

6. Określenie usytuowania główki w stosunku do płaszczyzny wchodu (nieustalona, ustalona) i pozostałych płaszczyzn kanału rodnego.

7. Mechanizm porodu w ułożeniu potylicowym przednim 8 godz.

8. Gotowość sali porodowej, przygotowanie zestawów sprzętu, stanowiska (kącika) dla noworodka oraz stanowiska do odbycia i przyjęcia porodu (lóżko) stolik, dokumentacja.

9.Psychoprofilaktytka bólu porodowego- wybór koncepcji. 4godz.

10. Przygotowanie rodzącej (psychiczne fizyczne) i jej partnera do odbycia porodu, oraz przygotowanie się położnej do przyjęcia porodu. Różne metody sposoby łagodzenia bólu. Stosowanie wszelkich zasad aseptyki i antyseptyki

4 godz.

11. Prowadzenie porodu fizjologicznego na fantomie I, II, III, IV okres – z osobą towarzyszącą i bez. Znieczulenie krocza, BNK, przyjęcie dziecka i zabiegi okołoporodowe, urodzenie popłodu, kontrola szyjki macicy i obrażeń krocza, szycie krocza. Ocena stanu matki (położnicy i dziecka, Zabieg Credego, ważenie, mierzenie noworodka Wykonanie pierwszej toalety noworodka.

12.Zapewnienie kontaktu skóra-skóra. Przygotowanie matki i dziecka do pierwszego karmienia piersią.

13.Karmienie naturalne i poradnictwo laktacyjne.

14.Dokumentowanie porodu i danych o matce i dziecku.

15.Przygotowanie ciężarnej oraz asystowanie podczas badań prenatalnych / amnioskopia, amniocenteza, fetoskopia, kordocenteza/

Sem.II

Ćwiczenia

Przyjmowanie porodu w różnych pozycjach (boczna, kuczna). Pobieranie krwi pępowinowej do banku komórek macierzystych.

Poród w wodzie. 5 godz.

Przygotowanie rodzącej do cięcia cesarskiego (badania biochemiczne, cewnik Foleya, golenie i dezynfekcja pola operacyjnego). Asystowanie przy cięciu cesarskim, współpraca z zespołem interpersonalnym, wykonanie zabiegów okołoporodowych u noworodka.

Opieka nad położnicą po cięciu cesarskim, zmiana opatrunku po cięciu cesarskim.

Usuwanie szwów z rany pooperacyjnej i krocza.

Przygotowanie rodzącej i prowadzenie porodu w przypadku zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego. Prowadzenie porodu w przypadku zastosowania preindukcji, stymulacji lub indukcji. Zasady opieki perinatalnej. Test niestresowy i stresowy.

Interpretowanie zapisu KTG.

Prowadzenie porodu w przypadku zastosowania preindukcji, stymulacji lub indukcji. Zasady opieki perinatalnej. Test niestresowy i stresowy.

Stosowanie tlenoterapii podczas porodu. 5 godz.Mechanizm porodów nieprawidłowych, diagnozowanie, rokowanie położnicze, udział położnej podczas porodu patologicznego:

-Mechanizm porodu w ułożeniu potylicowym tylnym. 3 godz.

-Mechanizm porodu w ułożeniu odgięciowym, wierzchołkowym, ciemieniowym, czołowym, twarzyczkowym.

-Poród przy nieosiowym wstawianiu się główki (asynklityzm przedni i tylny)

Zajęcia praktyczne

Przyjęcie rodzącej w Sali porodowej:

- przeprowadzenie wywiadu wstępnego

-szczegółowa analiza dokumentacji, interpretacja wyników badań

- ocena stanu położniczego rodzącej

*tętno płodu/stetoskop, zapis KTG interpretacja/

*skurcze macicy

*ciągłość pęcherza płodowego

*stopień rozwarcia ujścia zewnętrznego szyjki macicy

*usytuowanie części przodującej

- ocena stanu psychicznego i ogólnego rodzącej

- uzupełnianie i prowadzenie dokumentacji

- ocena postępu porodu i prognozowanie przebiegu porodu (czynniki wpływające na postęp porodu)

- stawianie diagnoz pielęgniarskich

Współpraca z rodzącą w realizowaniu holistycznej opieki nad rodzącą w I, II, III, IV okresie porodu fizjologicznego:

- monitorowanie stanu ogólnego ( w tym mikcji)

- monitorowanie stanu położniczego

- interpretacja wyników badań

- przygotowanie psychiczne i fizyczne do porodu

- przygotowanie wybranego stanowiska porodowego, zestawów, kącika noworodka

-rozpoznawanie problemów rodzącej i ustalanie ich hierarchii,

-rozwiązywanie problemów rodzącej

-dokumentowanie procesu pielęgnowania rodzącej

- ocena efektów pracy - ewaluacja

Preindukcja, indukcja i stymulacja porodu:

-ocena cech gotowości porodowej szyjki macicy, metody preindukcji, przygotowanie kobiety do zabiegu

- mechanizm wyzwalania się czynności skurczowej macicy, wrażliwość macicy na oxytocynę

-preindukcja porodu, metody i zasady prowadzenia

- test OCT (ocena dobrostanu płodu i wydolności łożyska)

- indukcja porodu (definicja, wskazania, przeciwwskazania)

- technika indukcji porodu

- wskazania i warunki do amniotonii

-przygotowanie rodzącej do amniotonii

- niebezpieczeństwa dla matki i dziecka w przebiegu porodu indukowanego i stymulowanego

-obserwacja i pielęgnacja rodzącej w przebiegu porodu indukowanego i stymulowanego

- dokumentowanie przebiegu porodu i procesu pielęgnowania

Ocena sytuacji położniczej w przebiegu porodu z zastosowaniem znieczulenia przewodowego;

-przygotowanie rodzącej do znieczulenia przewodowego

-monitorowanie porodu z zastosowanym znieczuleniem

-zasady prowadzenia poszczególnych okresów porodu

-powikłania i działania prewencyjne.

Ocena sytuacji położniczej i przygotowanie rodzącej do cięcia cesarskiego;

-przygotowanie rodzącej do cięcia cesarskiego planowego i w sytuacji nagłej

- przygotowanie stanowiska dla noworodka, zabiegi okołoporodowe u noworodka

-współpraca z zespołem interpersonalnym

-powikłania u matki i dziecka.

Semestr III

Ćwiczenia

Prowadzenie porodu powikłanego:

Poród z dystocją barkową - algorytm postępowania. 2 godz.

• Prowadzenie porodu bliźniaczego.

• Usuwanie szwu Mc Donalda, poród na wziernikach 3 godz. 5 god

• Wysokie proste i niskie poprzeczne ustawienie główki. 5 godz.

Poród w położeniach miednicowych – rozpoznanie, mechanizm porodu przygotowanie rodzącej, zasady prowadzenia porodu. 5 godz.

• Pomoc ręczna sposobem Cowjanowa-Brachta. 2 godz.

• Wytaczanie barków sposobem Lövseta. 3 godz.

• Uwalnianie rączek sposobem klasycznym. 2 godz.

• Urodzenie barków i rączek wahaniami Müllera. 2 godz.

• Rodzenie główki sposobem Veita-Smelliego. 1 godz.

• Ręczne wydobycie płodu. 3 god

Poród w przypadku położeń poprzecznych i skośnych.

Obrót płodu zewnętrzny i wewnętrzny. 2 godz.

Poród zabiegowy z użyciem kleszczy. 3 godz.

Poród zabiegowy z użyciem próżniociągu (VE). 2 godz.

Postępowanie w przypadku zaburzeń III i IV okresu porodu:

• Masaż macicy i wyciśnięcie skrzepów oraz wyciśnięcie łożyska sposobem Credego 1 godz.

• Ręczne oddzielenie i wydobycie łożyska 2 godz.

• Postępowanie w przypadku krwotoku podczas porodu i połogu, udzielanie pomocy przedlekarskiej -algorytm

– Kontrola szyjki i jamy macicy 1

– Tamponowanie macicy i tamponowanie pochwy.

Resuscytacja kobiety i noworodka.

Postępowanie w przypadku obrzęku krocza i krwiaka w ranie krocza

Prowadzenie porodu przedwczesnego i postępowanie z noworodkiem z małą masą ciała na sali porodowej.

Intensywna terapia rzucawki, postępowanie położnej w sytuacji zagrożenia stanu przedrzucawkowego i rzucawki.

Zajęcia praktyczne

Wprowadzenie w topografię szpitala, oddziału, sali porodowej, zapoznanie z regulaminem zajęć praktycznych, przepisami BHP, warunkami zaliczenia.

Realizacja holistycznej opieki pielęgniarsko –położniczej nad rodzącą w przebiegu porodu prawidłowego z zastosowanym lub nie znieczuleniem regionalnym.

- gromadzenie danych o rodzącej, dokumentacja rodzącej (dokumentowanie danych)

- ocena sytuacji położniczej rodzącej (bad. zewnętrze, ocena wizualna, wymiar m. kostnej, obwodu brzucha, bad. wewnętrzne )

- ocena dobrostanu płodu , pomiar ASP (stetoskop Pinarda, KTG, UDT)

- ocena czynności skurczowej ( palpacyjnie)

- interpretacja badań podstawowych i specjalistycznych rodzącej, ocena sytuacji ogólnej i psychicznej rodzącej

- przygotowanie psychiczne i fizyczne rodzącej do odbycia porodu

- warunki parcia

- przyjęcie porodu

- prowadzenie III i IV okresu porodu ocena sytuacji ogólnej i psychicznej rodzącej

- ocena noworodka wg skali Apgar, I toaleta noworodka

Realizacja holistycznej opieki pielęgniarsko –położniczej nad rodzącą w przebiegu porodu patologicznego a w szczególności:

-odmiany potylicowej tylnej

-ułożeń odgięciowych

-asynklityzmu Litzmanna

- wysokiego prostego i niskiego poprzecznego ustawienia główki.

Ocena stanu położniczego, ogólnego i psychicznego rodzącej:

-szczegółowa analiza dokumentacji

-interpretacja wyników badań

-ocena mechanizmu porodowego, rozpoznawanie odchyleń od fizjologii

- ocena postępu porodu i prognozowanie przebiegu porodu (czynniki wpływające na postęp porodu)

- stawianie diagnozy położniczej i diagnoz pielęgniarskich

Przygotowanie rodzącej do proponowanego rozwiązania, asystowanie w porodzie zabiegowym/cięciu cesarskim.

Sprawowanie opieki pielęgniarsko położniczej nad rodzącą w przebiegu porodu z położenia miednicowego:

- mechanizm porodu,

- pomoce ręczne

- niebezpieczeństw-warunki odbycia porodu drogami natury

- przygotowanie psychiczne i fizyczne rodzącej do odbycia porodu miednicowego

- udział położnej podczas porodu miednicowego.

Sprawowanie opieki pielęgniarsko położniczej nad rodzącą w przebiegu porodu bliźniaczego.

-rozpoznanie ciąży bliźniaczej

-wybór rozwiązania

-prowadzenie I, II, III i IV okresu porodu.

Poród stymulowany i indukowany opieka nad rodzącą i płodem

Czynniki ryzyka i prowadzenie porodu z dystocją barkową.

Sprawowanie opieki pielęgniarsko położniczej nad rodzącą w przebiegu porodu przedwczesnego /czynniki ryzyka, objawy, przebieg porodu, sposoby rozwiązania, opieka nad wcześniakiem.

Sprawowanie opieki pielęgniarsko- położniczej nad rodzącą podczas patologicznego przebiegu III i IV okresu porodu /czynniki ryzyka i postępowanie w przypadku krwotoku.

Proces pielęgnowania nad rodzącą z zagrażającą rzucawką, postępowanie w przypadku eklampsji.

Edukacja położnicy(technika karmienia piersią, przystawienie noworodka do piersi, zalety karmienia piersią, higiena osobista położnicy i dziecka)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia (wyd. III). PZWL, Warszawa 2016.

2. Dudenhausen J. W., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

3. Iwanowicz –Palus G.(red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

4. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo. Podręcznik dla położnych i pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018 (RW 05.06.19)

5. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016

(RW 05.06.19)

6. Maciejewski T. Stany nagłe. Ginekologia i Położnictwo. Medical Tribune Polska 2018 (RW 05.06.19)

7. Pundir J., Coomarasamy A. Położnictwo. Algorytmy oparte na dowodach naukowych. MediPage Warszawa 2018 (RW 05.06.19)

Literatura uzupełniająca:

Gabbe S, Niebyl J, Simpson J, Landon M, Galan H, Jauniaux E, Driscoll D.: Położnictwo. Ciąża prawidłowa i powikłana. Red. Wyd. polskiego Oszukowski P, Dębski R. T. I i II. Elsilver Urban Partner, Wrocław 2014

Chapman V.,Charles C.(red.) Prowadzenie porodu Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

Simkin P., Ancheta R.: Udany poród. PZWL Warszawa 2014

Wskazane artykuły w czasopismach naukowych/Medycyna Praktyczna –Położnictwo i Ginekologia; Medycyna po Dyplomie; Kliniczna Perinatologia i Ginekologia

Bręborowicz G. (red.) Położnictwo i ginekologia.t.1-2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015 (RW 05.06.19)

Nehring-Gugulska M., Żukowska-Rubik M., Pietkiewicz A. Karmienie piersią w teorii i praktyce. MP 2017 (RW 05.06.19)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.