Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. III - praktyka zawodowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.TpippIIIpz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. III - praktyka zawodowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Tokarska
Prowadzący grup: Jadwiga Gierczak, Paula Janczyk, Dorota Matuszyk, Renata Tokarska, Wioletta Wolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest umiejętność rozpoznawania przez studenta początku porodu, sprawowania opieki i samodzielnego prowadzenia i przyjęcia porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), z nacięciem i szyciem krocza oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej a także wykrywania stanów odbiegających od normy u matki i dziecka w okresie porodu i połogu.

Aktywny udział w porodzie powikłanym, a w sytuacjach nagłych podejmowanie koniecznych działań, do czasu przybycia lekarza. Sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem, monitorowanie przebiegu okresu poporodowego oraz badania noworodków i sprawowania opieki nad nimi

a także podejmowania w sytuacji nagłej wszelkich niezbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

D.W4. opisuje zadania położnej podczas porodów zabiegowych;

D.W5. wskazuje zasady postępowania w przypadku krwotoków położniczych;

D.W17. przedstawia udział położnej w profilaktyce i czynnościach diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, porodu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu kobiety na ciążę i chorób niepołożniczych;

D.W20. omawia udział położnej w prowadzeniu intensywnego nadzoru położniczego w stosunku do ciężarnej, rodzącej i położnicy w stanach nagłych;

D.W28. omawia standardy sprawowania opieki położniczej nad ciężarną i położnicą w przypadku współistnienia chorób niepołożniczych;

D.W32. omawia postępowanie we wstrząsie i koagulopatii w położnictwie;

D.W86. wyjaśnia zasady prowadzenia intensywnego nadzoru w stosunku do pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi i położniczymi oraz u noworodka

W zakresie umiejętności:

D.U2. rozpoznaje i eliminuje czynniki ryzyka w przebiegu ciąży, porodu i połogu, a w razie konieczności zapewnia kobiecie i jej dziecku opiekę sprawowaną przez specjalistów;

D.U5. stosuje w swojej pracy zasady wynikające z wytycznych WHO, ICM, FIGO i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG);

D.U10.wdraża standardy dotyczące opieki nad ciężarną z zagrażającym porodem przedwczesnym i w przebiegu porodu przedwczesnego;

D.U11. rozpoznaje początek porodu i ocenia postęp porodu na podstawie badania zewnętrznego, wewnętrznego i obserwacji zachowania rodzącej;

D.U15. nacina krocze, po uprzednim znieczuleniu, oraz szyje krocze nacięte lub pęknięte I stopnia;

D.U18. rozpoznaje krwotok położniczy i postępuje zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami;

D.U32. planuje i realizuje opiekę położniczą nad ciężarną, rodzącą i położnicą w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu powikłanego współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi;

D.U59. pokonuje oceny stanu zdrowia pacjentki i wdraża konieczne postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;


Wymagania wstępne:

Zaliczenie na ocenę:

•ćwiczeń, zajęć praktycznych po II semestrze

•ćwiczeń, zajęć praktycznych i samokształcenia po III semestrze

Zaliczenie praktyki zawodowej po II semestrze

Zdany egzamin po III semestrze


Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny.

Warunki zaliczenia:

Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Regulaminu praktyk zawodowych, Regulaminu oddziału.

Znajomość i przestrzeganie praw pacjenta

Ustne zaliczenie tematów seminaryjnych

Zaliczenie umiejętności zawodowych przewidzianych programem praktyk

Zaliczenie udokumentowanego procesu pielęgnowania,

100% obecność na praktykach zawodowych

Wykazanie się prawidłową postawą zawodową


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

D.W4. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W5. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W17. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np.

D.W20. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W28. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W32. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.W86. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

D.U2 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, raport,)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U5 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U10. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, raport,)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U15. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U18. Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U32. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, raport,) Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.U59. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Kontrola pisemna (sprawozdanie, proces pielęgnowania i jego dokumentacja, projekty np. edukacji zdrowotnej, raport,)

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,)

D.K1. Obserwacja 360 stopni (położna prowadząca praktykę, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K5. Obserwacja 360 stopni (położna prowadząca praktykę, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

D.K8. Obserwacja 360 stopni (położna prowadząca praktykę, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena

Ocena grupy

Podstawowym narzędziem sprawdzającym przyswojenie efektów kształcenia przez studenta będą dyskusje seminaryjne, omówienie przypadku, sprawdzenie osiągnięć efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych w opiece nad pacjentką rodzącą w przebiegu porodu. Obserwacja studenta demonstrującego umiejętność komunikowania się z pacjentką i jej rodziną, współpraca z zespołem terapeutycznym, przestrzeganie procedur w opiece nad rodzącą.

Ostatecznym kryterium zaliczenia praktyk zawodowych będzie obecność na praktykach i prowadzenie dokumentacji rodzącej (Procesu pielęgnowania).

Kryteria oceny:

Kryteria oceny dołączone do dokumentacji prowadzonej przez studenta.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: instruktaż zbiorowy

instruktaż indywidualny

Ćwiczenia praktyczne w toku pracy


Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w praktyce zawodowej – 200 godz.


Pełny opis:

Tematyka realizowana na praktyce zawodowej

1. Przyjęcie rodzącej w Sali porodowej.

Prowadzenie I, II, III, IV okresu porodu prawidłowego.

Prowadzenie porodu stymulowanego.

Prowadzenie porodu indukowanego.

Przygotowanie rodzącej do ciecia cesarskiego.

Przygotowanie rodzącej do porodu miednicowego i asystowanie podczas porodu drogami natury.

2. Ocena sytuacji położniczej w przypadku porodu powikłanego i patologicznego.

-nieprawidłowe położenia (poprzeczne, skośne)

-niewspółmierność porodowa

-wysokie , proste ustawienie główki, asynklityzm

-niskie poprzeczne stanie główki

-zagrażające pęknięcie macicy

-przedwczesne odklejenie łożyska

-łożysko przodujące

-przyczyny, rozpoznawanie w/w powikłań

-planowanie opieki położniczo-pielęgnacyjnej w zależności od sposobu prowadzenia porodu (V.E. kleszcze cięcie cesarskie)

-krwotoki położnicze

3. Planowanie indywidualnej opieki nad rodzącą z ciążą mnogą i w przebiegu porodu przedwczesnego.

-diagnostyka ciąży mnogiej

-wybór sposobu rozwiązania

-niebezpieczeństwa dla matki i dziecka

-zasady prowadzenia poszczególnych okresów porodu drogami i siłami natury

-przeciwwskazania do prowadzenia porodu drogami i siłami natury.

Planowanie opieki nad rodzącą w przebiegu porodu przedwczesnego:

-przyczyny

-warunki tokolizy

-zasady prowadzenia porodu

-niebezpieczeństwa dla matki i dziecka

-cechy wcześniaka, metody przyspieszania dojrzałości płuc płodu

-przygotowanie kącika noworodka i zespołu neonatologicznego

4. Planowanie opieki pielęgnacyjno-położniczej wobec rodzącej z:

a. Konfliktem serologicznym (rozróżnienie pojęć: konflikt serologiczny, zestawienie konfliktowe), niebezpieczeństwa dla płodu/noworodka, profilaktyka.

b. Gestozą (etiologia, klasyfikacja, stopnie zaawansowania choroby, objawy zagrażającej eklampsji, zasady obserwacji i pielęgnacji rodzącej, badania diagnostyczne, niebezpieczeństwa dla matki i płodu)

-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych.

-dokumentowanie procesu pielęgnowania.

5. Planowanie opieki pielęgnacyjnej wobec rodzącej z ciężkimi schorzeniami ogólnoustrojowymi; cukrzycą (klasyfikacja cukrzycy) chorobami nerek, serca (wady, klasyfikacja Nyha), astmą oskrzelową.

-wybór czasu porodu i sposobu rozwiązania ciąży

-niebezpieczeństwa dla matki i płodu

-rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów pielęgnacyjnych

-dokumentowanie procesu pielęgnowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo i ginekologia, tom I Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

2. Dudenhausen J. W., Pschyrembel W.: Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

3. Dębski R. Stany nagłe. Położnictwo i ginekologia. Wydawca Medical Tribune Polska , Warszawa 2012.

4. Miller L.A., Miller D.A., Tucker S.M. : Monitorowanie stanu płodu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013

5. Łepecka-Klusek C. (red.): Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

6. Troszyński M.: Położnictwo ćwiczenia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

7. Kózka M (red.), Płaszewska-Żywko L.: Procedury pielęgniarskie. PZWL Warszawa, 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Datta S.: Metody łagodzenia bólu podczas porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

2. Bręborowicz G.H. (red.): Sytuacje kliniczne w położnictwie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2016.

3. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G. (red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. Biblioteka położnej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

4. Chapman V., Charles C., Prowadzenie porodu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

5. Iwanowicz-Palus G. (red.): Alternatywne metody opieki okołoporodowej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

6. Bień A. M.: Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009

7. Iwanowicz-Palus G.(red): Stany nagłe w okresie okołoporodowym. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

8. Bręborowicz G.H. (red.): Położnictwo dla anestezjologów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

9. Czasopismo: Medycyna Praktyczna - Ginekologia i Położnictwo

10. Czasopismo: Ginekologia po dyplomie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.