Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zakażenia szpitalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POLS.Zakszp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zakażenia szpitalne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, położnictwo, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Samokształcenie, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gniadek
Prowadzący grup: Agnieszka Gniadek, Patrycja Ostrogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przygotowanie studenta do podejmowania działań profilaktycznych w celu zapobiegania szerzenia się zakażeń szpitalnych

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

C.W.32. charakteryzuje epidemiologię zakażeń szpitalnych i system ich kontroli;

C.W33. wyjaśnia mechanizm i sposób postępowania w różnych rodzajach zakażeń;

C.W34. zna standardy zapobiegania zakażeniom szpitalnym;

C.W35. wie, na czym polega dezynfekcja, sterylizacja, aseptyka, antyseptyka, kontaminacja i dekontaminacja;

W zakresie umiejętności:

C.U36. postępuje zgodnie ze standardami zapobiegania zakażeniom szpitalnym;

C.U35. współpracuje z pielęgniarką lub położną epidemiologiczną i laboratorium mikrobiologicznym;

C.U37. rozpoznaje i rejestruje zakażenia szpitalne;

C.U38. stosuje środki ochrony własnej pacjentów i współpracowników przed zakażeniami;

W zakresie kompetencji społecznych:

D.K1. szanuje godność i autonomię osób powierzonych opiece oraz okazuje zrozumienie dla różnic

światopoglądowych i kulturowych;

D.K2. systematycznie aktualizuje wiedzę zawodową i kształtuje swoje umiejętności, dążąc do profesjonalizmu;

D.K3. przestrzega wartości, powinności i sprawności moralnych w opiece na ciężarną, rodząca, położnicą i jej dzieckiem oraz kobietą zagrożoną chorobą i chorą ginekologicznie;

D.K4. wykazuje odpowiedzialność za pacjenta i wykonywanie zadań zawodowych;

D.K5. przestrzega praw pacjenta;

D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe;

D.K7. zachowuje tajemnicę zawodową;

D.K8. współdziała w zespole interdyscyplinarnym w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej;

D.K9. przejawia empatię w relacji z podopieczną i jej rodziną oraz współpracownikami.


Wymagania wstępne:

Podstawy mikrobiologii i parazytologii lekarskiej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

• zaliczenie treści programowych po zakończonych wykładach zaliczanie w formie pisemnej – test, liczący 40 pytań. Należy uzyskać co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na ocenę dostateczną, 80% na ocenę dobrą, 90% na ocenę bardzo dobrą.

• Zaliczenie pracy samokształceniowej (bez oceny) do wyboru:

- student przedstawi na forum grupy prezentację multimedialną na temat zapobiegania zakażeniom szpitalnym w wybranym oddziale szpitalnym. Forma prezentacji będzie przedstawiona jako przykład wykładu szkoleniowego dla położnych (typ szkolenia wewnątrzoddziałowego) , lub

- student przedstawi na forum grupy ustną analizę dwóch artykułów naukowych poruszających problem zakażeń szpitalnych wraz z wnioskami co do ważności tego zagadnienia w pracy położnej

Termin prezentacji multimedialnej lub analizy artykułów naukowych upływa z dniem ostatniego dnia trwania zajęć dydaktycznych w V semestrze.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na wykładach student jest zobowiązany uzupełnić materiał realizowany na zajęciach i omówić go na konsultacji indywidualnej u koordynatorem przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

C.W.32 Testy dydaktyczne - test jednokrotnego wyboru

C.W33 Testy dydaktyczne - test jednokrotnego wyboru

C.W34. Testy dydaktyczne - test jednokrotnego wyboru

C.W35. Testy dydaktyczne - test jednokrotnego wyboru

C.U36. Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru,

C.U35. Testy dydaktyczne ( wielokrotnego wyboru)

C.U37. Testy dydaktyczne wielokrotnego wyboru,

C.U38. Testy dydaktyczne (wielokrotnego wyboru)

D.K1. Samoocena

D.K2. Samoocena

D.K3. Samoocena

D.K4. Samoocena

D.K5. Samoocena

D.K6. Samoocena

D.K7. Samoocena

D.K8. Samoocena

D.K9. Samoocena

Test po zakończeniu wykładów i omówieniu prac samokształceniowych- konieczność uzyskania 60% poprawnych odpowiedzi


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład problemowy, metoda sytuacyjna , dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie problemów – po 3 godz./tyg. w V sem.

samokształcenie – w ciągu całego Vsem.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe- wykład 30 g. -

Czytanie literatury przedmiotu, poszukiwanie i ocena informacji 20 g.

Przygotowanie prezentacji rezultatów – 5 g.

Przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie 5 g.

Łącznie 60 godz. = 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1.Epidemiologia drobnoustrojów w środowisku szpitalnym

2.Drogi szerzenia się zakażeń.

3.Drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby), jako czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych.

4.Patogeny alarmowe i ich wpływ na występowanie zakażeń.

5.Szpitalne zakażenia układowe (zakażenia układu oddechowego, moczowego, zakażenia krwi oraz metody zapobiegania tym zakażeniom.

6.Zakażenia związane z wykonywaniem procedur medycznych w oddziałach szpitalnych (intensywna terapia, blok operacyjny, oddział położniczo-noworodkowy, radioterapii i chemioterapii)

7.Zakażenia bakteryjne, grzybicze i wirusowe. Metody zapobiegania.

8.Dezynfekcja i sterylizacja jako element zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

9.Kontrola zakażeń szpitalnych. Organizacja zespołów i komitetu do spraw kontroli zakażeń.

10.Zasady pobierania materiału do badan mikrobiologicznych – wydzieliny z drzewa oskrzelowego, moczu, krwi.

11.Zasady monitorowania zakażeń w placówkach służby zdrowia.

12.Przepisy prawne dotyczące kontroli zakażeń szpitalnych.

13.Szczepienia ochronne jako metoda profilaktyki swoistej w walce z zakażeniami.

14.Zadania pielęgniarki w profilaktyce zakażeń szpitalnych w oddziałach: pediatrycznym , neonatologicznym, położniczym, ginekologicznym, onkologicznym, chirurgicznym, intensywnej terapii, AIDS i innych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa;

1. Bulanda M., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. PZWL Warszawa 2016

2. Heczko P., Wójkowska-Mach J: Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. PZWL, Warszawa 2008

3. Mączyńska A. (red.). Higiena rąk w placówkach medycznych. Przewodnik krok po kroku. Wydawnictwo Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2015

4. Dzierżanowska D.: Patogeny zakażeń szpitalnych. Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Heczko P., Wróblewska M, Pietrzyk A .: Mikrobiologia lekarska. PZWL Warszawa 2014

2. Dzierżanowska D.: Zakażenia szpitalne. Alfa Medica Press, Bielsko - Biała 2008

3. Weiβ G., Kӧnig B: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban &Partner Wrocław 2014

4. Fleischer M., Bober-Gheek B., Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wydawnictwo CKPPiP, Warszawa 2006.

5. Weiβ G., Kӧnig B: Zakażenia na oddziale intensywnej terapii. Diagnostyka i leczenie. Elsevier Urban &Partner Wrocław 2014

6. http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/1570.htm - Dz. U. 2008, nr 234 poz. 1570 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

7. Czasopismo „Zakażenia”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.