Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.ŻywC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie człowieka w zdrowiu i chorobie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Beata Piórecka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student uzyska kompleksową wiedzę dotyczącą związku żywności i/lub żywienia w rozwoju chorób dietozależnych oraz rozumie wytyczne dotyczące zaleceń żywieniowych dla osób zdrowych, w tym szczególnie kobiet w stanach fizjologicznych oraz w przypadku wybranych chorób.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W11. Wymienia i charakteryzuje inicjatywy i strategie międzynarodowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia kobiet.

B.W10. Omawia zakres postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi oraz psychicznymi.

B.W15.

Wymienia i charakteryzuje zasady postpowania z kobietą w ciąży powikłanej schorzeniami onkologicznymi.

W zakresie umiejętności:

B.U16. Dobiera optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi.

B.U19. Udziela porad ciężarnej , rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi, endokrynologicznymi i psychicznymi, w zakresie trybu życia, diety i postępowania oraz przygotowuje je do samoopieki.

B.U45. Sprawuje opiekę paliatywną w warunkach domowych nad kobietą z zaawansowanym procesem nowotworowym narządów rodnych i piersi.

B.U53. Rozpoznaje problemy i dolegliwości związane z okresem przekwitania i proponuje działania łagodzące objawy tego okresu.

W zakresie kompetencji społecznych

B.K1. Przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych.

B.K7. Dba o wizerunek własnego zawodu.


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii

i prawa oraz z zakresu podstaw dietetyki


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Przygotowanie w formie pisemnej i prezentacja programu edukacji żywieniowej dla wybranej grupy ludności. Zaliczenie na ocenę u prowadzącego ćwiczenia. Wykazanie się czynnym udziałem w posiedzeniach naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i towarzystw naukowych.

Zaliczenie ustne lub pisemne w zależności od liczby osób zgłoszonych na zajęcia. Ostateczne ustalenie formy zaliczenia przedmiotu podczas pierwszego wykładu. Niezależnie od formy zaliczenia (ustna/pisemna) udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte – przeglądowe.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia końcowego obejmującego wykłady i ćwiczenia:

Zaliczenie ćwiczeń – obecność na 70% zajęć, uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

B.W10. Kontrola pisemna - zestawy pytań

B.W15. Kontrola pisemna - zestawy pytań

B.U16. Kontrola pisemna - zestawy pytań

B.U19. Kontrola praktyczna - prezentacja multimedialna

B.U45. Kontrola ustna - studium przypadku

B.U53. Kontrola pisemna - zestawy pytań

B.K1. Samoocena Ocena grupy

B.K7.Samoocena Zaliczenie pisemne/ustne na ocenę – Odpowiedzi na pytania otwarte.

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersacyjny, ćwiczenia, dyskusja

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach 30 godzin

Przygotowanie do zajęć 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 15 godz.

Łącznie 60 godz. 2 ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na problematykę kobiety ciężarnej, w połogu, karmiącej oraz chorób dotyczących kobiety od urodzenie do końca jej życia.

Przekazanie źródeł informacji o żywieniu i żywności – książki, strony internetowe, czasopisma. Formy edukacji żywieniowej.

Choroby cywilizacyjne dietozależne – zalecenia światowych organizacji (m.in. choroby nowotworowe, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, otyłość)

Zróżnicowanie norm i zaleceń żywieniowych – RDA, AI, GDA. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne – etykietowanie produktów żywnościowych. Posługiwanie się etykietą w celu świadomego wyboru żywności do spożycia przez osoby w zależności od stanu ich zdrowia.

Dodatki do żywności – zagrożenia korzyści, występowanie alergii.

Charakterystyka wybranych grup produktów żywnościowych dostępnych na rynku pod względem zapotrzebowania i wykluczenia z diety spowodowane zaleceniami dietetycznym.

Zapotrzebowanie na wodę przez różne grupy ludności w zależności od stanu zdrowia i charakterystyka dostępnych napojów.

Ryby jako źródło niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych – zalecenia i ograniczenia.

Zasady prawidłowego żywienia a fobie żywieniowe w różnych grupach ludności.

Uwagi na temat systemów żywieniowych przyjętych w żywieniu zbiorowym osób zdrowych i chorych – catering, bemary, własna kuchnia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

2.Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

3.Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wyd. Instytut Żywności i Żywienia 2012

4.Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2009

5.Karczewski J.K. (red.): Higiena. Czelej, Lublin 2002

6.Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012

7.Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009

8.Krawczyński M. (red.): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help-Med s.c., Kraków 2008

9.Peckenpaugh N.J.: Podstawy żywienia i dietoterapia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław, 2010

Literatura uzupełniająca:

Publikacje w czasopismach:

Żywienie Człowieka i Metabolizm

Problemy Higieny i Epidemiologii

Roczniki PZH

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna oraz inne materiały edukacyjne wskazywane przez wykładowcę w tym pozycje książkowe z serii Instytut Żywności i Żywienia zaleca.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.