Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.FK2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia kliniczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kawalec, Andrzej Pilc, Anna Wesołowska
Prowadzący grup: Justyna Dymek, Paweł Kawalec, Rafał Nowak, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Monika Ścibor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom praktycznej wiedzy na temat racjonalnej farmakoterapii chorego ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej indywidualizację oraz farmakodynamikę i uboczne działania leków. Na zajęciach omówione zostaną metody zwiększające skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii, interakcje pomiędzy lekami, natomiast interpretacja materiałów informacyjnych dotyczących leków analizowana podczas ćwiczeń ułatwi studentom zdobywanie potrzebnych informacji. Dodatkowo studenci zdobędą umiejętności umożliwiające ordynowanie leków i samodzielne wypisywanie recept na wybrane leki.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W45. zna regulacje prawne związane z odpłatnością̨ za leki oraz refundacją wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;

B.W46. zna zasady ordynowania leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe;

B.W47. zna zasady ordynowania określonych wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie zleceń́ albo recept;

B.W48. zna główne mechanizmy działania leków oraz ich przemiany w ustroju zależnie od wieku i problemów zdrowotnych;

B.W49. zna skutki i objawy uboczne działania leków zawierających określone substancje czynne.


W zakresie umiejętności:

B.U66. potrafi dobierać i przygotowywać zapisy form recepturowych leków zawierających określone substancje czynne, na podstawie ukierunkowanej oceny stanu pacjenta;

B.U67. potrafi interpretować charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych;

B.U68. posiada umiejętności umożliwiające ordynowanie określonych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawianie na nie recept albo zleceń;

B.U69. potrafi prowadzić edukację pacjenta w zakresie stosowanej farmakoterapii.”


W zakresie kompetencji społecznych

B. K1. przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych;

B. K5. przejawia odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i osób powierzonych opiece;

B.K8. wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną

Dopuszczenie do zaliczenia przedmiotu wymaga

spełnienia następujących warunków:

1. obecność na seminariach,

2. przygotowanie prezentacji ustnej na wybrany temat.

W przypadku nieobecności student musi zrealizować zajęcia w innym terminie (ustalonym z koordynatorem przedmiotu) lub musi zaliczyć materiał zajęć u prowadzącego (odpowiedź ustna lub pisemna).

Zaliczenie pisemne z oceną:

Test jednokrotnego wyboru 30 pytań, czas trwania 35 minut, warunek zaliczenia testu (60 % max. liczby punktów).

Gradacja punktów i ocen:

30 - 29 pkt – bardzo dobry

28 - 26 pkt – dobry plus

25 - 23 pkt – dobry

22 - 20 pkt – dostateczny plus

19 - 18 pkt – dostateczny

< 18 pkt – niedostateczny (< 60%)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W45.: testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

B.W46.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.W47.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.W48.: testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

B.W49.: testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)


Ocena osiągnięcia założonych efektów kształcenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych:

B.U66.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.U67.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.U68.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.U69.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B. K1.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B. K5. Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)

B.K8.: Kontrola ustna (studium przypadku, dyskusja w grupie)


Metody dydaktyczne:

- metody podające: wykłady, prezentacje ustne w celu omówienia wybranych przypadków klinicznych

- metody problemowe: seminaria, praca w grupach, dyskusje problemowe


Bilans punktów ECTS:

Wykłady - 25 godz.

Seminaria – 15 godz.

Praca własna studenta: 25 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 85 godz.- 3 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1. Pojęcia i definicje farmakokinetyczne oraz farmakodynamiczne

2. Farmakoterapia z wykorzystaniem wybranych grup leków.

3. Farmakoterapii w okresie ciąży oraz u dzieci i ludzi starszych

Tematyka seminariów/ćwiczeń:

1. Skuteczna i bezpieczna farmakoterapia bólu.

2. Racjonalna antybiotykoterapia i leczenie przeciwgrzybicze

3. Ordynacja lekarska oraz przepisywanie leków

4. Omówienie wskazań, dawkowania, działań niepożądanych interakcji wybranych grup leków zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 25 października 2015.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Rajtar-Cynke G. (red.) Farmakologia, Czelej Sp. z o.o., Lublin, 2002

• Dominiak I et al. Ordynowanie leków i przepisywanie recept. Przewodnik dla pielęgniarek i położnych Edumetriq 2016

Literatura uzupełniająca:

• Korbut R (red. nauk.) Farmakologia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012

• Rang H.P., Dale J.M., Ritter M.M. Farmakologia kliniczna, Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o., Lublin 2001

• Danysz A., Kompendium farmakologii i farmakoterapii dla lekarzy, farmaceutów i studentów, Urban & Partner, Wrocław, 2002

• Neal M.J. Farmakologia w zarysie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005

Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.