Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Intensywny nadzór położniczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.IntN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Intensywny nadzór położniczy
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia w warunkach symulacyjnych, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Jastrzębska, Paweł Krawczyk, Dorota Matuszyk, Krzysztof Zając
Prowadzący grup: Paweł Krawczyk, Dorota Matuszyk, Patrycja Ostrogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych, niezbędnych do świadczenia opieki położniczej wobec kobiet hospitalizowanych w oddziale intensywnej terapii, intensywnego nadzoru położniczego oraz w warunkach sali porodowej i operacyjnej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

B.W18*; zna możliwości wykorzystania anestezjologii w opiece położniczej i analgezji porodowej oraz najnowsze osiągnięcia w zakresie psychoprofilaktyki położniczej;

B.W40 wyjaśnia funkcjonowanie aparatury medycznej stosowanej w intensywnym nadzorze kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka;

B.W41 omawia zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka

(*) – zdalne nauczanie

W zakresie umiejętności student:

B.U18 prowadzi intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i połogu, modyfikuje plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analizuje i krytycznie ocenia zrealizowane działania;

B.U28 sprawuje opiekę i nadzór nad rodzącą i położnicą w sytuacji zastosowania analgezji porodowej, we wszystkich typach znieczuleń;

B.U29 sprawuje opiekę nad rodzącą, u której zastosowano analgezję regionalną, w tym przygotowuje rodzącą do analgezji, monitoruje przebiegu porodu, przebieg analgezji oraz funkcje życiowe, ocenia natężenie bólu i dokumentuje podejmowane działania oraz sprawuje opiekę nad położnicą po znieczuleniu przewodowym;

B.U56. rozpoznaje na podstawie badania fizykalnego stany zagrożenia życia u kobiety w okresie okołoporodowym oraz noworodka;

B.U57. wykonuje zaawansowane zabiegi resuscytacyjne – defibrylację i przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych – u ciężarnej, rodzącej, położnicy, wcześniaka i noworodka;

B.U58 wykonuje standardowe spoczynkowe badanie EKG oraz rozpoznaje cechy elektrokardiograficznych stanów zagrożenia zdrowia i życia;

B.U59. dokonuje pomiaru, oceny i monitorowania bólu oraz modyfikuje dawkę leczniczą leków przeciwbólowych i innych znoszących dokuczliwe objawy (duszność, nudności, wymioty, lęk);

B.U60 dokonuje oceny stanu świadomości pacjentki z wykorzystaniem właściwych metod oceny (schematów i klasyfikacji);

B.U61 sprawuje nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udziela pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego;

B.U62 diagnozuje wstępnie zatorowość płucną oraz wdraża działania ratujące życie w przypadku zatorowości płucnej;

B.U63 dokonuje oceny ciężkości urazu oraz proponuje

procedury postępowania uwzględniające ciężkość urazu, czas trwania ciąży i stan ogólny poszkodowanej położnicy;

W zakresie kompetencji społecznych student:

B.K1 przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych;

B.K2 okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych;

B.K6 przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej;


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na co najmniej ¾ wykładów i 100% ćwiczeń klinicznych.

Egzamin pisemny.

Kryteria oceny egzaminu - % poprawnych odpowiedzi

ocena:

dostateczny: 65-72%

dostateczny plus: 73-79%

dobry: 80-87%

dobry plus: 88-94%

bardzo dobry: 95-100%

Prezentacje ustne z wybranych przypadków na ćwiczeniach klinicznych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W18 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.W40 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.W41 Test samooceny w trakcie E-learningu

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U18 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U28 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U29 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U56. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U57. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, pokaz czynności)

B.U58 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, pokaz czynności)

B.U59 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U60 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta,

B.U61 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, pokaz czynności)

B.U62 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna (interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, pokaz czynności)

B.U63 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie, typu prawda/fałsz,

Kontrola praktyczna ( interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, pokaz czynności)

B.K1 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena ; Ocena grupy

B.K2 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena ; Ocena grupy

B.K6 Obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego)

Samoocena ; Ocena grupy

Egzamin pisemny w formie testu uzupełnień, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru, pytań typu prawda /fałsz


Metody dydaktyczne:

Omawianie przypadków

Dyskusja


Bilans punktów ECTS:

 Godziny zajęć z nauczycielem – 30g (10godz. wykładów, 20 godz. Ćwiczeń klinicznych)

 Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godz. 14 godz. (RW 03.07.19)

 Przygotowanie do ćw. w warunkach symulacyjnych 6 godz. (RW 03.07.19)

 Analiza literatury – 15 godz.

 Przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

Razem 85 godz. - 3 ECTS


Pełny opis:

Wykłady

1. Fizjologia kobiety ciężarnej

2. Epidemiologia śmiertelności położniczej

3. Stany zagrożenia życia ciężarnej z uwzględnieniem monitorowania i leczenia w oddziale intensywnej terapii (krwotoki okołoporodowe, stan przedrzucawkowy i rzucawka, zespół HELLP, choroby serca i układu krążenia w ciąży, zaburzenia krzepnięcia krwi, zespoły niewydolności wielonarządowej, cukrzyca w ciąży itp.);

4. Zatorowość płucna w ciąży

5. Wstrząs ze szczególnym uwzględnieniem wstrząsu septycznego

6. NZK u ciężarnej

7. Resuscytacja noworodka

8. Anestezja położnicza

Ćwiczenia kliniczne:

1. Leczenie bólu porodowego

2. Znieczulenie ciężarnej do cięcia cesarskiego oraz do operacji chirurgicznych

3. Zabiegi resuscytacyjne

4. Podstawy monitorowania w oddziale intensywnej terapii i sali operacyjnej w tym EKG

5. Intensywna terapia położnicza

E-learning:

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne w różnych grupach wiekowych. Rozpoznanie zatrzymania krążenia, zastosowanie automatycznej defibrylacji zewnętrznej, pozycja bezpieczna

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji 2015 (dostępne na http://www.prc.krakow.pl/wytyczne.html )

2. Oksfordzki podręcznika anestezjologii Mayzner-Zawadzka E. (red. polskiego wydania)

3. Andres J, Kobylarz K, Krawczyk P (red): Matka i Dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej. Wyd. Fall, Kraków 2017

4. Kruszyński Z: Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące. PZWL 2010

Literatura uzupełniająca

1. Wołowicka L, Dyk D: Anestezjologia i Intensywna Terapia. Klinika i Pielęgniarstwo. PZWL 2008

2. Kamiński B, Kubler A: Anestezjologia i Intensywna Terapia; Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL 2009

3. Kunzig H, Lemberger P (red. Kubler A): Anestezjologia. Seria Na Dyżurze. Elsevier Urban&Partner 2008

4. Weinert M: Anestezjologia. Urban & Partner 2012

5. Podręcznik anestezjologa sytuacje krytyczne w czasie znieczulenia. David C. Borshoff. Polskie wydanie red. Drab E., Krawczyk P., Andres J. wyd. 2014

6. Heazell A, Clift J (red. Bręborowicz A): Położnictwo dla anestezjologów. PZWL 2011

7. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa podręcznik dla studentów, Wydanie III.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.