Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka badań żywieniowych w aspekcie formułowania zaleceń i norm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.MetB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka badań żywieniowych w aspekcie formułowania zaleceń i norm
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student uzyska wiedzę dotyczącą zastosowania wybranych metod badań żywieniowych w ocenie stanu zdrowia ludności oraz rozumie wytyczne dotyczące zaleceń żywieniowych dla kobiet w różnych okresach cyklu życia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

A.W11. Wymienia i charakteryzuje inicjatywy i strategie międzynarodowe dotyczące ochrony i promocji zdrowia kobiet.

A.W29. Definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz metodykę postępowania badawczego określa metody i techniki badawcze oraz wskazuje zasady tworzenia lub przystosowania narzędzi badawczych do badań własnych.

A.W30. Zna strukturę pracy naukowej teoretycznej i empirycznej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do tematu badań i jego przydatności dla celów pracy.

B.W11. zna rekomendacje i algorytm postępowania diagnostycznego i profilaktyczno-leczniczego w ciąży powikłanej chorobami położniczymi i niepołożniczymi oraz zna postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób indukowanych ciążą, chorób niepołożniczych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych;

W zakresie umiejętności:

B.U.14 ocenia stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego;

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K1. Przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych.

B.K7.Dba o wizerunek własnego zawodu.


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa oraz z zakresu podstaw dietetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.

Zaliczenie pisemne u prowadzącego ćwiczenia. Wykazanie się czynnym udziałem w posiedzeniach naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i towarzystw naukowych.

Zaliczenie ustne lub pisemne w zależności od liczby osób zgłoszonych na zajęcia. Ostateczne ustalenie formy zaliczenia przedmiotu podczas pierwszego wykładu. Niezależnie od formy zaliczenia (ustna/pisemna) udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte – przeglądowe.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego obejmującego wykłady i ćwiczenia jest zaliczenie ćwiczeń – obecność na 70% zajęć, uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej z ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W11. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

A.W29. Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru)

A.W30. Kontrola ustna (odpowiedź ustna)

B.W11. Kontrola pisemna (zestawy pytań)

B.U.14 Kontrola pisemna (zestawy pytań)

B.K1. Samoocena

B.K7.Samoocena

Zaliczenie pisemne/ustne na ocenę – Odpowiedzi na pytania otwarte.

Kryterium: minimum 60% prawidłowych odpowiedzi – uzyskanie oceny dostatecznej.


Metody dydaktyczne:

Wykłady prowadzone w formie stacjonarnej z prezentacjami multimedialnymi. Ćwiczenia, podczas których realizowane są praca w grupach, prezentacja przypadków, opracowanie prezentacji multimedialnych związanych tematycznie z przedmiotem. Praca własna, konsultacje u prowadzących zajęcia.

Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10 godz.

Analiza literatury – 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godz.

Łącznie – 60 godz. 2 ECTS


Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na problematykę kobiety ciężarnej, w połogu, karmiącej oraz chorób dotyczących kobiety od urodzenie do końca jej życia.

Treści przedmiotu:

Problematyka oceny żywienia.

Metody oceny spożycia żywności.

Metody oceny sposobu żywienia.

Biomarkery: spożycia energii i wybranych składników odżywczych; oceny stanu odżywienia składnikami odżywczymi.

Wartości referencyjne w ocenie żywienia.

Historia opracowywania zaleceń i norm żywieniowych w różnych krajach.

Systemy kartkowe w okresach głodu i zagrożeń o skali globalnej np. okres II wojny światowej.

Zalecenia w żywieniu zbiorowym.

Wpływ warunków środowiskowych na opracowywane rekomendacje żywieniowe.

Wysiłek fizyczny a zapotrzebowanie energetyczne i na składniki odżywcze.

Repetytorium końcowe.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Frankfort-Nachmias C., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Zysk i S-ka wyd., Poznań 2001

2.Gawęcki J., Roszkowski W. (red.): Żywienie człowieka a zdrowie publiczne. PWN, Warszawa 2009.

3.Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

4.Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

5.Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2012.

6.Gronowska-Senger A. (red.) Przewodnik metodyczny badań sposobu żywienia. Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN, Warszawa 2013.

7.Gronowska-Senger A.: Zarys oceny żywienia. Wyd. SGGW, Warszawa 2009.

8.Lenartowicz H., Kózka M.: Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych. PZWL, Warszawa 2010.

9.Elmadfa I. (Ed.): European nutrition and health. Report 2008. Vol. 62, Vienna 2009.

10.Edelslen S. (Ed.): Nutrition in public health. A handbook for developing programs and servicews. Jones&Bartlett Publ. Serv., Sudbury USA 2008.

11.Babbie E.: Podstawy badań społecznych. PWN. Warszawa 2008.

12.Karczewski J.K. (red.): Higiena. Czelej, Lublin 2002.

13.Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

14.Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2009.

15.Krawczyński M. (red.): Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie. Help-Med s.c., Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:

Publikacje w czasopismach:

Żywienie Człowieka i Metabolizm

Problemy Higieny i Epidemiologii

Roczniki PZH

Bromatologia i Chemia Toksykologiczna

oraz inne materiały edukacyjne wskazywane przez wykładowcę w tym pozycje książkowe z serii Instytut Żywności i Żywienia oraz inne materiały edukacyjne rozdawane studentom podczas wykładów i ćwiczeń.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.