Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Położna w społeczeństwie informacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.PołSpIn Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Położna w społeczeństwie informacyjnym
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Anna Tubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia obejmują prezentację nowoczesnych strategii i technologii istotnych dla świadczenia usług zdrowotnych oraz rozwój umiejętności korzystania z zasobów informacyjnych niezbędnych dla pracownika ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W12 wskazuje rolę i zadania położnej w realizacji programów mających na celu ochronę zdrowia kobiet, uwzględniając strategie międzynarodowe w tym zakresie

A.W15 dokonuje analizy modeli, na których jest oparta opieka w zakresie nowoczesnego położnictwa i ginekologii, oraz omawia stan badań w zakresie opieki położniczej, neonatologicznej i ginekologicznej

A.W20 charakteryzuje specyfikę marketingu usług zdrowotnych, segmentacji usług położniczych, marketingu-mix oraz źródeł przewagi konkurencyjnej

W zakresie umiejętności

A.U11 wykorzystuje zróżnicowane modele opieki sprawowanej przez położną w kontekście nowoczesnego położnictwa i ginekologii

W zakresie kompetencji społecznych

B.K1 przejawia odpowiedzialność za udział w podejmowaniu decyzji zawodowych

B.K4 przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B.K8 wykazuje profesjonalne podejście do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów


Wymagania wstępne:

Podstawy obsługi komputera.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Dopuszczenie do końcowego zaliczenia na podstawie obecności na zajęciach oraz prezentacji dobrej praktyki z zakresu wykorzystania systemów teleinformatycznych w opiece położniczej i/lub ginekologicznej.

I termin – test zawierający 40 pytań jednorazowego wyboru

Wynik – zaliczenie po uzyskaniu co najmniej 50% punktów, ostateczna ocena w 50% zależna od wyniku testu zaliczeniowego, 40% od oceny za prezentację dobrej praktyki systemu teleinformatycznego, 10% ocena za ocenę kompetencji społecznych B.K1, B.K4 i B.K8.

II termin – test zawierający 40 pytań jednorazowego wyboru

Efekty A.W12, A.W15, A.W20

Ocena z testu zaliczeniowego:

3 – 50%-65% prawidłowych odpowiedzi

4 – 66%-80% prawidłowych odpowiedzi

5 – 81%-100% prawidłowych odpowiedzi


Efekt A.U11

3 – Student w sposób ograniczony omawia przykład dobrej praktyki wykorzystania systemu teleinformatycznego w położnictwie i/lub ginekologii, zna podstawowe fakty, ale nie potrafi omówić strategii działania systemu, wymienia uwarunkowania i przesłanki dla rozwoju systemu

4 – Student omawia przykład dobrej praktyki w sposób wielowymiarowy, zna podstawowe fakty i wybrane szczegółowe aspekty, potrafi omówić główne elementy strategii rozwoju systemu, wymienia i wyjaśnia uwarunkowania i przesłanki dla rozwoju systemu

5 – Student wszechstronnie omawia przykład dobrej praktyki naświetlając tło społecznoekonomiczne i organizacyjne systemu ochrony zdrowia, wykazuje szczegółową wiedzę na temat dobrej praktyki i potrafi wyjaśnić strategię rozwoju systemu, w sposób wszechstronny wyjaśnia uwarunkowania i przesłanki dla rozwoju systemu


Efekty B.K1, B.K4, B.K8

3 – wykazuje podstawowe kompetencje w zakresie odpowiedzialności za decyzje zawodowe w nowoczesnym środowisku ochrony zdrowia, w tym wymiarze oddziaływania społecznego, stosuje się do podstawowych wymogów poszanowania prac autorskich, rozumie kontekst oddziaływania dużych korporacji farmaceutycznych i innych na społeczeństwo

4 – dobrze rozumie jaka jest odpowiedzialność za decyzje zawodowe w nowoczesnym środowisku ochrony zdrowia i uwzględnia wymiar oddziaływania społecznego, stosuje się i wyjaśnia zasady poszanowania praw autorskich, rozumie i wyjaśnia praktyki stosowane przez duże korporacje w oddziaływaniu na społeczeństwo

5 – rozumie i proponuje jak powinna wyglądać odpowiedzialność za decyzje zawodowe w dynamicznym nowoczesnym środowisku ochrony zdrowia z uwzględnieniem nowych form opieki, doskonale rozumie, wyjaśnia i stosuje do zasad poszanowania praw autorskich z uwzględnieniem treści cyfrowych, rozumie i wyjaśnia praktyki a także proponuje przeciwdziałania dla niekorzystnych form oddziaływania dużych korporacji na społeczeństwo


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

AW.12 Test zawierający pytania jednokrotnego wyboru

AW.15 Test zawierający pytania jednokrotnego wyboru

AW.20 Test zawierający pytania jednokrotnego wyboru

A.U.11 Omówienie przykładu dobrej praktyki zastosowania systemów teleinformatycznych w opiece położniczej i ginekologicznej

B.K1 Ocena na podstawie wypowiedzi i postaw na zajęciach

B.K4 O Ocena na podstawie wypowiedzi i postaw na zajęciach

BK8 Ocena na podstawie wypowiedzi i postaw na zajęciach


Metody dydaktyczne:

Seminarium ; Ćwiczenia komputerowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach -25 godz.

Literatura i przygotowanie do zajęć – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta 60 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

Seminaria

1. Innowacje w medycynie. Znaczenie nowoczesnych technologii.

2. Wpływ społeczeństwa informacyjnego na ewolucję systemu ochrony zdrowia.

3. Telemedycyna i e zdrowie jako innowacyjne formy świadczenia usług zdrowotnych.

4. Opieka położnicza w środowisku e-zdrowia.

5. Umiejętności informacyjne położnej. Jak korzystać z potencjału, które niesie Internet.

6. Zdrowie publiczne w XXI wieku. Współczesne wyzwania dla promocji zdrowia.

7. Ograniczone kompetencje zdrowotne pacjenta jako czynnik ryzyka zdrowotnego.

8. Kampania społeczna jako skuteczna forma komunikacji prozdrowotnej.

Ćwiczenia w pracowni komputerowej

1. Wykorzystanie zasobów internetowych i aplikacji mobilnych w praktyce położnej.

2. Media społecznościowe w pracy położnej. A może własny blog?

3. Jak przekonywująco prezentować wyniki badań?

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Duplaga M. (2010), Znaczenie technologii e-zdrowia w rozwoju innowacyjnego modelu świadczenia usług w ochronie zdrowia. Zesz Nauk Ochr Zdr, Zdr Publ Zarz 8(2), 47-55

• Seale et al. (2017) Effectiveness of telemonitoring in obstetrics: scoping review. J Med Internet Res 19(9): e327

• Duplaga M. (2013) Przydatność systemów e-zdrowia w opini pacjentów i pracowników ochrony zdrowia. Family Med Primary Care Rev. 15(3), 450-453

• Duplaga M. (2015) The evolving concept of health promotion: definitions, outcomes and classification of interventions. Zesz Nauk Ochr Zdr, Zdr Publ Zarz. 13(2), 141-149

• Johnson C (2010) Specialists use telemedicine for pregnancy consultations. Health Leaders. 16(7), 1-4

Literatura uzupełniająca

• Krajowa Izba Gospodarcza (2015), Raport: Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce. Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje, Warszawa

• Ammenwerth E, Rigby M. (Red.) (2016), Evidence-based health informatics, Studies in Health Technology and Informatics, IOS Press, Amsterdam

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.