Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy seksuologiczne w opiece nad kobietą i jej rodziną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.ProS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy seksuologiczne w opiece nad kobietą i jej rodziną
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Huras, Barbara Prażmowska
Prowadzący grup: Hubert Huras, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami seksualności człowieka, zaburzeniami seksuologicznymi, problematyką molestowania seksualnego, odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

B.W13. zna różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach;

B.W16. wskazuje działania medyczno-prawne (dokumentacja urazów, dokumentacja stosunku płciowego, pobieranie i zabezpieczanie innych materiałów, powiadomienie organów ścigania) w przypadku przemocy wobec kobiety;

B.W30. zna wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią seksualną, różnicuje przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, a także zna metody zapobiegania i formy pomocy ofiarom przemocy seksualnej;

B.W39. różnicuje cykl reakcji seksualnej kobiety i mężczyzny, definiuje i różnicuje zaburzenia i patologie seksualne oraz przedstawia niebezpieczeństwa wczesnej inicjacji seksualnej;

W zakresie umiejętności:

B.U26. rozpoznaje problemy psychoseksualne kobiet w ciąży po porodzie, w okresie menopauzy oraz kieruje pacjentkę z rozpoznanym problemem do specjalisty (psychologa, seksuologa);

B.U27. rozwiązuje problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego;

B.U47. rozpoznaje problemy wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej i określa wpływ na psychikę dzieci i młodzieży zagadnień obyczajowych, takich jak pornografia i „moda na seks”;

B.U48.postępuje zgodnie z obowiązującymi procedurami w odniesieniu do dziecka, nastolatki i kobiety zgwałconej;

B.U49.kształtuje postawy odpowiedzialności wśród młodzieży wobec życia seksualnego, osób o odmiennej orientacji seksualnej.


W zakresie kompetencji społecznych:

B.K.2 okazuje szacunek dla różnic światopoglądowych i kulturowych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie przedmiotu następuje po spełnieniu

następujących warunków:

• pozytywna ocena z testu wyboru (zaliczenie na ocenę dostateczną 60% -

40 pytań)

Skala ocen:

0-24 ndst

25-27 dst

28-30 dst plus

31-33 db

34- 36 db plus

37- 40 bdb


• przygotowanie i prezentacja i doniesień naukowych.

Prezentacja będzie oceniana pod względem :

koncepcji przedstawienia tematu, wykorzystania najnowszej wiedzy naukowej z podaniem źródeł, stosowania komentarzy do treści przedstawianych na slajdach, przygotowania edytorskiego slajdów.

Czas trwania prezentacji 20 minut.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

B.W13 Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku)

B.W16. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.W30. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.W39. Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.U26. Kontrola praktyczna (prezentacja multimedialna) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)


B.U27.Kontrola pisemna a, projekty np. edukacji zdrowotnej,)

B.U47. Kontrola pisemna a, projekty np. edukacji zdrowotnej,) Kontrola praktyczna (prezentacja multimedialna) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.U48. Kontrola praktyczna (prezentacja multimedialna) Kontrola pisemna sprawozdanie,) Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.U49. Kontrola pisemna a, projekty np. edukacji zdrowotnej,) Kontrola praktyczna (prezentacja multimedialna)

Testy dydaktyczne (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, wyboru tak/nie)

B.K.2 Samoocena Ocena grupy

Student będzie oceniany na podstawie:

• uczestnictwa i aktywnego udziału w zajęciach

• pozytywnego zaliczenia testu wyboru,

• przygotowania prezentacji i doniesień naukowych.

Prezentacja jest przedstawiana pozostałym studentom w wyznaczonym przez prowadzącego zajęcia terminie.


Metody dydaktyczne:

podające: wykład informacyjny

problemowe/ aktywizujące: wykład konwersatoryjny, praca w grupach,


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 30 godz.

Przygotowanie założeń do prezentacji 5 godz.

Zapoznanie się z literaturą naukową 10 godz.

Przygotowanie prezentacji 15 godz.

Przedstawienie doniesień naukowych 5 godz.

dotyczących wybranych zagadnień

Opanowanie materiału wymaganego do zaliczenia przedmiotu 20 godzin

Łącznie 85 godzin nakładu pracy studenta – 3 ECTS


Pełny opis:

Wykłady

1. Psychospołeczne podstawy seksualności.

2. Rozwój psychoseksualny człowieka.

3. Identyfikacja i rola płciowa

4. Fizjologia reakcji seksualnych kobiety i mężczyzny

5. Zaburzenia seksualne.

6. Leczenie zaburzeń seksualnych.

7. Choroby przewlekłe, niepełnosprawność a seks.

8. Antykoncepcja

Ćwiczenia

1. Zdrowie seksualne kobiety

2. Seksualność w okresie ciąży, połogu, klimakterium i u mężczyzn w

okresie andropauzy oraz u chorych przewlekle i niepełnosprawnych.

3. Homoseksualizm a społeczeństwo

4. Zaburzenia seksualne u kobiet i mężczyzn

5. Wykorzystywanie seksualne nieletnich- obdukcja i badanie.

6. Prawo a przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Lew – Starowicz Z, Zdrojewski Z, Dulko S. Leksykon seksuologiczny. Contino, Wrocław 2002

2. Skrzypulec W. Wstęp do seksuologii. Kwieciński, Katowice 2005

3. Beisert M. Seksualność w życiu człowieka. PWN. Warszawa 2007

4. Rotzer J. Sztuka planowania rodziny. Wyd. Vocatio, Warszawa 2010

5. Lew – Starowicz Z, Skrzypulec W. Podstawy seksuologii. Wyd. PZWL, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

1.Majka – Rostek D. Związki homoseksualne. Difin, Warszawa 2008

2. Zawiślak A. Seks i niepełnosprawność .Wyd. Impuls Kraków 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.